ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

12.4. Оподаткування туристського бізнесу

Прибутковість будь-якого виду діяльності в туризмі залежить від від-носіння, що виникають між туристською організацією і государ-ством у процесі сплати податків. Кожен підприємець дол-дружин уявляти, яким чином складаються дані відносини.

Податковий кодекс РФ встановлює, які податки, в якому

розмірі і в якій формі стягуються в різних галузях туризму. Податок - обов'язковий внесок, здійснюваний платником до бюджету певного рівня в порядку і на умовах, обговорений-них чинним податковим законодавством.

Податок вважається встановленим в тому випадку, коли визначені

податків і елементи оподаткування: джерело платежу, об'єкт оподаткування, оподатковуваний база, податковий період, ставка податку, податкові пільги, порядок обчислення податку, метод оподаткування, порядок і терміни сплати податку. Джерело платі-жа - стаття, на яку списуються витрати на даний податок і

яка визначає бухгалтерську проводку. Об'єкт податку - це доходи, вартість окремих товарів (робіт, послуг), майна та ін-ших об'єктів, встановлених законодавством. Суб'єкт податку - це платник податку, тобто фізична або юридична особа. Оподатковуваного гаемая база - вартість об'єкта оподаткування. Ставка податку - частка вилучення об'єкта оподаткування. Податкова пільга - повне або часткове звільнення платника від податку (наприклад, не-оподатковуваний мінімум, вилучення з оподаткування окремих елементів об'єктів податку, звільнення від сплати окремих категорій платників, зниження податкових ставок, відрахування з податкового ок-лада, відстрочки платежів, цільові податкові пільги). Метод оподаткування - порядок зміни ставки податку залежно від зростання податкової бази: рівне оподаткування, пропорційне, прогресивне, регресивне. Способи сплати податку: на основі дек-ларації, у джерела, на основі кадастру.

В даний час туристська організація (або индивидуаль-ний підприємець) може вибрати одну з трьох систем (форм) оподаткування:

? загальну (традиційну);

? спрощену;

? систему оподаткування туристичних організацій та інді-Індивідуальних підприємців, що займаються певними видами діяльності, які підпадають під єдиний на-лог на поставлений дохід.

Визначимо сутність кожної з названих систем оподатковування.

Згідно загальній системі оподаткування туристські організа-ції є потенційними платниками податків (табл. 12.1). Природно, не кожна туристська організація оплачує всі пе-перерахованих податки, але всі вони є платниками найважчих податків: податок на додану вартість (ПДВ), податок на прибуток, податок на майно.

Спрощена система оподаткування (ССО) передбачає

заміну сплати сукупності встановлених законодавством РФ податків і зборів сплатою єдиного податку, що обчислюється за резуль-татами діяльності туристських організацій і індивідуальних підприємців за звітний період. Перехід до ССО або повернення до загального режиму оподаткування (загальній системі оподаткування-ня) здійснюється туристськими організаціями та индивидуаль-ними підприємцями добровільно.

Застосування спрощеної системи туристськими організаціями

передбачає заміну сплати податку на прибуток, податку на иму-

Таблиця 12.1. Деякі податки, що сплачуються туристськими організаціями при традиційній системі оподаткування

Вид податку Елементи податку Ставка Об'єкт Спосіб нарахування Пільги Податок на прибуток (Нпр)

Податок на додану вар- тість (ПДВ)

Податок на доходи з фізичних осіб (ПДФО) 20% Ставка, примі-

няемие до цін,

що не включає

ПДВ: 18%.

Ставка, застосовувані до цін, що включає ПДВ: 15,25%

13% Валовий прибуток, одержувана платника податків

Вартість товар-но-матеріальних цінностей та послуг, придбаних у постачальників. Кошторисна вартість реалізованих послуг

Доходи спів-ков туристських організацій Нпр = (Вр - Ес) - 0,24,

де Вр - виручка від реалізації послуг, руб.

;

Ес - собівартість послуг, руб.

НДСМ = Цтмц (у) - 0,18 НДСУ =

= Ву - 0,1525, НДСЛ = НДСУ - НДСМ,

де НДСМ - сума ПДВ, сплачена по-

постачальникам за матеріальні ре-

сурси, вартість яких відно-сується на собівартість, руб.;

НДСУ - сума ПДВ, отримана від покупців за реалізований-ні їм послуги, руб.;

НДСЛ - сума ПДВ, що підлягає пе-перерахованих до бюджету, руб.

ПДФО = (ФЕП - Нв) - 0,13,

де ФЕП - фонд нарахованої заробітної

плати, руб.;

Нв - податкові відрахування, руб. Від податку на прибуток звільняються религи орга організації

Від ПДВ звільняється реалізація путівок в санаторно-курортні та оздоровчі устано-ждения, заклади відпочинку, розташовані на території РФ

Стандартні і спеці-альні відрахування в відповідної з Податковим кодексом РФ Податок на майно (Ні)

Податок на землю (Нз)

Податок на гральний бізнес (Ніб)

2,2%

1,5%

25 тис. - 125 тис. (за один ігровий стіл, касу тота - лизатор, букме-керскую контору);

1,5 тис. - 7,5 тис.

за один ігровий автомат Балансова вар-тість основних засобів туристської організації

Кадастрова вар-тість землі

Гральний стіл, ігровий автомат, каса тоталізатора, букмекерська кон-тора? С01 + С02 +'' 'С01 *???? =? ? ? 0,022,

? 13? ??? Де С01, С02, С01 - вартість майна туристської організа-

ції відповідно на

1 січня звітного го-да, 1 лютого звітно-го року, 1 січня наступ-ного за звітним року, руб.

? = С? 0,015,

? ?

Де С - кадастрова вартість землі, руб.

?

Ніб = Сп -, о,

де Сп - ставка оподаткування, руб.;

, О - кількість об'єктів налогооб-

ложения Від податку на імущест-во звільняються бюджетні та релігійні орга організації, а також об'єкти культу-ри, освіти, охорони здо-воохраненія, спорту та ін

щество, ПДВ сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами діяльності туристських організацій за податковий період. Інші податки сплачуються туристськими організаціями, що застосовують ССО, відповідно із загальним режимом оподаткування.

Застосування спрощеної системи індивідуальними підпри-приємець передбачає заміну сплати податку на доходи фізич-них осіб, податку на майно, ПДВ сплатою єдиного податку, ис-числящий за результатами діяльності за податковий період. Інші податки сплачуються індивідуальними підприємцями, примі-няющая ССО, відповідно із загальним режимом оподаткування.

Необхідно відзначити, що платниками податків єдиного подат-га визнаються тільки ті туристські організації та індивідуальні підприємці, які задовольняють певним критеріям.

Не має право застосовувати спрощену систему оподаткування:

1) туристські організації, у яких дохід від реалізації послуг за підсумками року, що передує подачі заяви про перехід на ССО, перевищив 45 млн руб. (Без урахування ПДВ);

2) туристські організації, що мають філії і (або) предста-вительства;

3) туристські організації та індивідуальні підприємці, що займаються страхуванням, гральним бізнесом;

4) туристські організації та індивідуальні підприємці, перекладені на систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності;

5) туристські організації та індивідуальні підприємці,

у яких середня чисельність працівників за податковий (звіт-ний) період, що визначається в порядку, що встановлюється Федераль-ної службою державної статистики, перевищує 100 осіб;

б) туристські організації, у яких залишкова вартість ос-новних засобів і нематеріальних активів, що визначається відпо-відно до законодавства РФ про бухгалтерський облік, перевищує

100 млн руб.;

7) туристські організації, в яких частка безпосередньої участі інших організацій становить більше 25%.

Об'єктами оподаткування єдиним податком у туризмі при ССО визнаються доходи за звітний період (за ставкою б%) або дохо-ди, зменшені на суму витрат (за ставкою 5-15%).

Сплата єдино-го податку здійснюється щоквартально (наростаючим підсумком). Бухгалтерський облік при УСН не ведеться (крім обліку основних засобів і нематеріальних активів). Туристські організації та ін-індивідуальні підприємці заповнюють книгу обліку доходів і витрат, згідно з даними якої податковий інспектор визначає суму єдиного податку, що підлягає перерахуванню до бюджету.

Система оподаткування єдиним податком на поставлений дохід (ЕНВД) може застосовуватися організаціями та індивідуальними підпри-приємець щодо наступних видів бізнесу, що мають не-посереднє відношення до сфери туризму:

? надання побутових послуг;

? роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і па-Вільоне з площею залу по кожному об'єкту організації торгівлі не більше 150 м2, намети, лотки і інші об'єкти організації торгівлі, в тому числі не мають стаціонар-ної торговельної площі;

? надання послуг громадського харчування, здійснюваних при використанні залу площею не більше 150 м2;

? надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів, здійснюваних туристськими організаціями та індивіду-альних підприємцями, що експлуатують не більше

20 транспортних засобів.

ЕНВД для туристських організацій передбачає заміну уп-лати податку на прибуток, податку на майно та обов'язкових ви-плат у позабюджетні фонди.

Сплата індивідуальними підприємцями ЕНВД передба-чає заміну сплати податку на доходи фізичних осіб, подат-га на майно, обов'язкових виплат у позабюджетні фонди.

Організації та індивідуальні підприємці, які є платниками ЕНВД, не визнаються платниками податків ПДВ. Обчислення та сплата інших податків і зборів здійснюються в со-відповідності із загальним режимом оподаткування.

При розрахунку ЕНВД, що підлягає перерахуванню до бюджету, ис-

користуються такі поняття, як поставлений дохід, базова прибутковість, підвищують (знижують) коефіцієнти базової прибутковості.

Поставлений дохід - можливий валовий дохід платника

ЕНВД за вирахуванням потенційно необхідних витрат, що розраховується-мий з урахуванням сукупних факторів, які безпосередньо впливають на отримання такого доходу, на основі даних статистичних дослі-джень, в ході перевірок податкових та інших державних орга-нів, а також оцінки незалежних організацій.

Базова прибутковість - умовна прибутковість у вартісному ви-вираженні на ту чи іншу одиницю фізичного показника (одиницю площі, одного працюючого, одиницю виробничої потужно-сті та ін), що характеризує певний вид діяльності в різних порівнянних умовах.

Підвищують (знижують) коефіцієнти базової прибутковості -

коефіцієнти, що показують ступінь впливу того чи іншого

фактора (місця, виду діяльності) на результат турбізнесу, осуще ствляемого на основі свідоцтва про сплату ЕНВД.

Ставка ЕНВД і число факторів, що впливають на результати підприємницької діяльності, а також нормативні коефіцієнти базової прибутковості та рекомендовані формули розрахунку сум ЕНВД встановлюються нормативними правовими актами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів РФ.

Необхідно відзначити, що, займаючись декількома видами тур-бізнесу, що потрапляють під різні системи оподаткування, ту-рістскіе організації та індивідуальні підприємці повинні вести окремий облік операцій, майна і зобов'язань по каж-дому виду бізнесу. Водночас незалежно від використовуваної сис-теми оподаткування розрахунок податків дозволяє туристської орга-нізації визначити кінцевий результат своєї діяльності, кото-рий виражається насамперед показниками прибутку і рентабельність-ності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.4. Оподаткування туристського бізнесу "
 1. Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 2. Глава 15 Розвиток суб'єктів туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
  туристського бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських
 3. Правова основа туристського бізнесу
  туристського
 4. Базові принципи організації туристського бізнесу
  туристського
 5. Основні економічні показники туристського бізнесу
  туристського
 6. Висновок
  туристського ринку »дозво-ляє зробити висновок про те, що туристський бізнес - це виключи-кові цікавий і досить прибутковий при грамотній орга-нізації вид підприємництва. Практика свідчить про суттєвий вплив рівня професіоналізму засновників і співробітників туристських органі-зацій на результативність турбізнесу. У світлі глобальних еконо-
 7.  Контрольний тест по розділу 11
    оподаткування. 13. Перевагою колективного турбізнесу є: а) необмежена відповідальність за зобов'язаннями, б) обмежена відповідальність за зобов'язаннями, в) система ведення бухгалтерського обліку. 14. Найбільш поширеними організаційно-правовими фор-мами туристських організацій в Росії є: а) виробничі та споживчі кооперативи;
 8.  Контрольний тест по розділу 111
    туристського бізнесу визначається: а) особливостями технології і кінцевого продукту туристського бізнесу; б) міжнародними економічними відносинами, в) станом національної економіки. 2. Дайте відповідь, яке з тверджень невірно характеризує поняття «комерційний розрахунок»: а) метод державного перерозподілу доходів і прибутку; б) те, що дозволяє визначити
 9.  Питання для самоконтролю
    туристського бізнесу в залежності від цільової установки і прикладного характе-тера. Як виявляється ефект в кожному конкретному випадку? 3. Яким чином здійснюється оцінка ефективності турист-ського бізнесу з позицій кількості і якості, масштабності та інших критеріїв? Які переваги забезпечує комплексний підхід до оцінки ефективності підприємництва в
 10.  Контрольний тест по розділу 1V
    туристського бізнесу передбачає досягнення певного результату діяльності з максі-ною витратами; б) принцип ефективності туристського бізнесу передбачає, що організація працює рентабельно, в) функції бізнесу конкретизуються залежно від галузі-вої приналежності. 2. До основного капіталу туристської організації відносять: а) будівлі; б) машини; в)
 11.  Ефективність функціонування туристських організацій
    туристських
 12.  Глава 11 Виробництво туристських продуктів і послуг
    туристських продуктів і
 13.  Завдання для самостійної роботи
    туристського продукту (послуги). 2. Вирішіть завдання. Завдання 1. Визначте собівартість турпродукту, якщо кошторисна собівартість турфірми за звітний період склала 100 ден.ед., обсяг реалізації - 10 турпродуктів. Завдання 2. Встановіть ціну на турпродукт, якщо його себестоі-тість становить 90 ден. од. Розмір планових накопичень Туроп-ратора дорівнює 6%
 14.  Глава 10 Виробничі та трудові ресурси туристської діяльності
    туристської
 15.  13.3. Підвищення ефективності підприємництва в туризмі
    туристської організації управляти результативністю своєї діяльності. Для визначення основних напрямків пошуку резервів зростання ефективності фактори, що впливають на цей ріст, ділять на дві групи:? зовнішні - державне регулювання, рівень конкуренції в галузі та ін (вони не залежать від діяльності ту-рістскіх організацій, але можуть надавати
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха