Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

12.4. Облік витрат на виробництво за статтями калькуляції

Матеріали у виробництво відпускають в натуральних одиницях з зазначенням їх номенклатурних номерів, кодів обліку виробничих витрат (наприклад, номерів замовлень), груп продукції або видів виробів, для випуску яких вони спрямовані.

Порядок документального оформлений ™ відпустки матеріалів зі складу викладено в п. 1.5. Додатково зазначимо, що при налагодженому нормативом господарстві відпуск сировини і матеріалів понад норм доцільно фіксувати випискою окремих лімітно-забірних карт або вимог (вони можуть мати інший колір чи іншої відмітна ознака).

Після закінчення місяця в цехах, по ділянках і в цілому по управлінням (відділам) головного інженера, інших технічних, а також адміністративних служб складають звіти про витрати матеріалів м сировини в натуральному вимірі. На підставі звітів бухгалтерія оформляє по кожному синтетичному рахунку окремо відомості (машинограми) розподілу витрачених сировини і матеріалів, де витрата відображають за кожним аналітичним рахунком, що відкривається в розвиток синтетичних рахунків обліку витрат.

Кількісні значення повинні бути переведені в грошові. Цей переклад виробляють, використовуючи оцінку матеріалів за середньозваженою фактичною собівартістю, методах ФІФО або ЛІФО.

При визначенні суми транспортно-заготовітсльних витрат {ТЗВ) Л відносяться до відпущеним матеріалами за договірними цінами, слід мати на увазі, що всі витрати дозволяється відразу відносити на дебет рахунку 20 «Основне виробництво». Тим самим скорочуються розрахунки і виключаються проміжні бухгалтерські записи по фикси-вання відповідних часток ТЗВ, що припадають на матеріальні ресурси, спрямовані у допоміжні цехи, на виправлення браку, загальновиробничі і загальногосподарські потреби.

Витрати на підготовку і освоєння виробництва враховують на рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів». Після закінчення місяця бухгалтер складає розрахунок з розподілу цих витрат, який служить підставою для списання відповідної їх частини таким чином.

Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 97.

Аналітичний облік витрат на підготовку і освоєння виробництва, а також загальновиробничих і загальногосподарських витрат ведуть за типовою номенклатурою статей для організацій відповідної галузі.

Витрати на оплату праці працівників виробництва і відрахування на державні страхування, соціальне і медичне, а також відрахування до пенсійного фонду включаються у виробничу собівартість. Нагадаємо, що суми за відпустку виробничим робітникам і винагороди за вислугу років, які раніше були зарезервовані, на рахунки обліку виробничих витрат не відносять, а списують в дебет рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат». За дебетом цього рахунку відображають також всі нарахування з цих сум.

Для аналітичного обліку загальновиробничих витрат використовують спеціальну відомість, яку відкривають на кожен цех окремо. Запис у неї роблять на підставі первинних документів і листків-розшифровок розподілу вартості матеріалів, оплати праці, відрахувань на неї, послуг допоміжних виробництв, амортизації основних засобів та ін

Аналітично облік загальногосподарських витрат також ведуть в аналогічній відомості, а при використанні ПЕОМ - у відповідній машинограмі.

Після закінчення місяця обидва види витрат розподіляють і списують з кредиту рахунків 25, 26 на відповідні рахунки обліку витрат, становив для цієї мети відомості розподілу.

Перелік загальногосподарських витрат обширний. До них відносяться:

а) оплата консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг;

б) представницькі витрати, пов'язані з діяльністю організації (оплата послуги оф ^ перекладачів, які не перебувають у штаті, витрати з проведення офіційного прийому представників, а таток буфетне та інше обслуговування під час ділових переговорів і відвідування культурно-видовищних заходів);

в) витрати на оплату відсотків по короткострокових позичках банку (крім процентів по прострочених і відстроченим позиках і ссудаМі отриманими на заповнення нестачі власних коштів), а також на оплату відсотків за придбання мате ріальних ресурсів (виконавцем робіт, послуг), платежі з обов'язкового страхування майна організації, враховується у складі виробничих фондів, та ін

Спосіб розподілу таких витрат та порядок їх включення до собівартості готової продукції передбачаються облікової політикою організації. Найбільш поширеною базою розподілу є прямі витрати (матеріали і заробітна плата) організації.

Приклад, Прямі витрати основного виробництва склали;

ум. ден. од. N ® п / п Статті витрат Продукція Виріб № 1 Виріб № 2 1 Матеріали 2000 4000 2 Заробітна плата виробничих робітників 8000 16000 Разом 10000 20000 Загальні витрати цеху у звітному місяці (дебет рахунку 25) виразилися в сумі 45 ТОВ уел, ден . сд. Звідси ставлення загальновиробничих витрат до прямих витрат: 45 ТОВ: 30 ТОВ = 1Д або 150%. Виходячи з цих даних загальновиробничі витрати мають бути включені про собівартість виробу № I в сумі 15 ТОВ ум. ден. од. (Жовтень 0000: 100 х 150), виробу № 2 - 30 0000 ум. ден. од. (20 000: 100 х 150).

Загальновиробничі витрати можуть включатися до собівартості готової продукції пропорційно прямій заробітній платі, як це показано в наведеному прикладі. Більш простим способом є використання кошторисних норм, що передбачаються в бізнес-плані.

До загальногосподарських витрат відповідно до податкового законодавства віднесені і деякі податки (наприклад, ПДВ).

Нагадаємо, що загальногосподарські витрати можуть списуватися (якщо це передбачено обліковою політикою організації) безпосередньо в дебет рахунку 90. При зазначеній методиці обліку обчислюють скорочену (усічену) виробничу собівартість.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.4. Облік витрат на виробництво за статтями калькуляції "
 1. З.2. МЕТОДИ ОБЛІКУ ТА Калькулюється Про ВА НИЯ ЗА TP А Т
  обліку витрат є окремі структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці) або інші місця, де здійснюються витрати. Угруповання по об'єктах обліку витрат дозволять виявити ефективність роботи окремих структурних підрозділів. Об'єктом калькуляції є окремі види продукції, що випускається, виконуваних робіт і наданих послуг, за якими проводиться калькуляція
 2. 10.3. Показники собівартості продукції
  обліку і аналізі собівартості на підприємствах вугільної промисловості використовуються наступні показники: кошторис витрат на виробництво; виробнича собівартість валової і собівартість реалізованої продукції. Кошторис витрат на виробництво (або, як її скорочено називають, кошторис виробництва) являє собою загальний звід витрат підприємства (об'єднання, дільниці, цеху) у грошовому
 3. Особливості змісту калькуляційних статей витрат зі збагачення руд
  обліку надходження сс з кар'єру (рудника) або з інших підприємств на рудний склад або прийомні бункери дробильної фабрики з коригуванням за даними контрольних замірів зміни сумарних залишків її на рудному складі (прийомних бункерах) дробильної фабрики та прийомних бункерах збагачувальної фабрики на кінець і початок місяця. При надходженні на збагачення промпродукту (наприклад, сухого магнітного
 4. Відображення витрат на виробництво продукції в бухгалтерській звітності
  облікової політики підприємства. 10.4. Питання для повторення 1. Що таке собівартість продукції? 2. У чому полягають відмінності елементів витрат від статей калькуляції? Що розуміється під витратами на продаж підприємства? 4. Протягом якого терміну списуються витрати майбутніх періодів? '5. Чи може бути сальдо на рахунку 20 «Основне виробництво» на підприємствах? 6. Чи є в
 5. 5.2. ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І РОБІТ НА гірничорудних підприємств чорної і кольорової металургії
  витрат по цьому виробництву ведеться самостійно зі складанням окремих калькуляцій собівартості . Товарній продукцією таких установок є мідь в цементній міді, що підлягає відвантаженню на сторону для подальшої переробки. Гірничорудні підприємства мають у своєму складі: а) основні цехи, що випускають основну продукцію підприємства (гірські цехи, цементаційні установки,
 6. Питання 8.4. Калькуляція собівартості і її значення.
  облікову політику. Цехові, загальновиробничі витрати можуть бути розподілені або в співвідношенні прямих матеріальних або трудових витрат, або в частці витрат на утримання та експлуатацію устаткування. Загальногосподарські витрати , як правило, розподіляють: - у співвідношенні прямих трудових витрат (основної зарплати виробничих робітників); - пропорційно чисельності працюючих; -
 7. 6.2. Класифікація витрат на виробництво продукції
  обліку і калькулювання витрат застосовується наступна класифікація: по виду виробництва - основні і допоміжні; по виду продукції - окремий виріб, група однорідних виробів, замовлення, роботи, послуги; по виду витрат - статті калькуляції (для калькулювання собівартості продукції та організації аналітичного обліку) і елементи витрат (для складання проектного кошторису витрат і звіту за
 8. Калькуляція собівартості
  виробництва шт. 200 р. при обсязі виробництва шт. 200 р. при обсязі виробництва шт. на одиницю продукції (відпускна ціна) всього на одиницю продукції (відпускна ціна) всього на одиницю продукції (відпускна ціна) всього 1. Обсяг продажів, виручка від реалізації (без ПДВ) - всього 2. Собівартість 2.1. Сировина і матеріали 2.2. Вода на технологічні цілі 2.3. Паливо на
 9. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  облік змін фактичних витрат кожного виду ресурсів на одиницю конкретного виду продукції масового виробництва. Він заснований на нормах і нормативах використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. При цьому норми і нормативи використання цих ресурсів повинні бути прогресивними і науково обгрунтованими. Їх величини необхідно систематично переглядати. Найбільш точний і
 10. 5.2.2. ВИЗНАЧЕННЯ ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА НА Рудник
  обліку відвантаження руди. Кількість видобутої руди Д за місяць уточнюється на підставі кількості відвантаженої руди на збагачувальну фабрику і зміни залишків руди на складі на початок і кінець місяця: Д = Від + Ок -Він, де Від - кількість відвантаженої руди, т; ОкйОн - залишок руди на кінець і початок місяця відповідно, т. 5.2.5. ВИТРАТИ НА ГІРНИЧО-ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ Розрахунок
 11. 5.3.5. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗА TP А Т НА ВИДОБУТОК ВУГІЛЛЯ НА РОЗРІЗАХ
  витрат на розкривні роботи ведеться по процесах: - буровибухові роботи; - виемочно-навантажувальні роботи; ® допоміжні гірничі роботи; - колійні роботи в розрізі; - розміщення породи; - відвальні роботи; - інші роботи. Витрати па розкривні роботи визначають собівартість розкритих і підготовлених до виїмки запасів вугілля. Одиниця калькуляції - 1 т розкритих запасів. При
 12. ТЕМА «ПОРЯДОК ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ »
  калькуляція ціни на реалізовані товари? У чому полягає контроль і регулювання ціни на товари? Яка роль грошових ресурсів в оптовій торгівлі? Назвіть джерела капіталу в оптовій торгівлі. 7.Що таке бюджет фірми? Як він формується? 8. Яка роль економії коштів при закупівлі та продажу товарів в оптовій торгівлі? Література: основна (1,4,5) додаткова
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  облік »(в ред. наступних змін) законів від 23.07.1998 № 123-Ф3, від 28.03.2002 № 32-Ф3, 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 31,12.2002 N ° 191-ФЗ. Цивільний кодекс РФ. Повний текст. - М.: Акаліс, 1996. Налогоаий кодекс РФ. - М.; Омега-Л, 2003. Трудовий кодекс РФ. Нормативна база бухгалтерського вміти: Збірник офіційних матеріалів / Предисл, і сост. А.С Бакаєва , ~ М.: Бухгалтерський облік, 2003.
 14. Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК ТОВАРІВ
    Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК
 15.  ДОДАТКИ
    витрат за звітом за планом за планом за звітом 1. Витяг гірничої маси, тис. м3, всього З неї скельної, тис. м3: при гірничо-підготовчих роботах при гірничо-капітальних роботах 2. Підготовлено гірничо-підготовчими роботами корисної копалини до виїмки, тис. т 3. Попутно видобуто корисної копалини, тис. т: при гірничо-підготовчих роботах при гірничо-капітальних роботах
 16.  Питання 8.1. Поняття і види витрат, їх класифікація.
    урахуванням витрат по реалізації продукції - повна (збутова) собівартість. Під структурою собівартості продукції (робіт, послуг) розуміється поелементний склад витрат у загальній вартості витрат, тобто питома вага різних елементів витрат на виробництво продукції. Їх структура формується під впливом різних факторів: характеру виробленої продукції 220 і споживаних
 17.  12.УЧЕТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ І калькулювання собівартості
    12.УЧЕТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ
 18.  12.1. Собівартість туристичних продуктів і послуг
    облік і контроль витрат на виробниц-ство та реалізацію туристичних продуктів і послуг;? є базою для формування цін на продукти та послуги туристичних організацій і визначення прибутку і рента-бельності;? служить економічним обгрунтуванням доцільності вкладення реальних інвестицій в реконструкцію, техниче-ське переозброєння і розширення діючих турист-ських
 19.  5.6. Система бухгалтерських записів при господарському способі будівництва
    обліку економічного суб'єкта, за статутом якого будівництво не є основною діяльністю, формується інформація про технологічну і відтворювальної структурі капітальних вкладень. Крім того, на балансі організації, що не виступає підрядником, відображається фактична (а не нормативна) собівартість будівельної продукції за статтями калькулювання, предусморенним Типовими
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха