Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомОрганізація виробництва → 
« Попередня Наступна »
О.Г. Турова. # Організація виробництва та управління підприємством: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

12.5. Організація технічного обслуговування виробництва

Система обслуговування робочих місць. У ході виконання виробничих завдань кожне робоче місце потребує різних видах обслуговування: доставку матеріалів, заготовок, вивезенні готових деталей, налагодженні і ремонті устаткування, контролі якості продукції тощо Поєднання різних видів обслуговування утворює систему обслуговування робочих місць, дільниць, цехів і всього виробництва в цілому.

Система обслуговування - комплекс постійно діючих організаційно-технологічних регламентів на види, обсяги, періодичність та методи виконання допоміжних робіт із забезпечення робочих місць всім необхідним для високопродуктивної праці.

Проектування організації та обслуговування конкретних робочих місць виконується з використанням типових проектів, розроблених галузевими центрами НОТ і проектно-технологічними інститутами для найбільш масових професій. При цьому запозичене типове рішення уточнюється і конкретизується в залежності від організаційно-технічних умов даного виробництва: типу виробництва, складності продукції, що виготовляється, рівня спеціалізації і кооперування робіт з обслуговування.

Проект організації та обслуговування робочого місця оформляється у вигляді спеціальної карти організації праці і робочого місця, що одержує статус паспорта або стандарту підприємства. У цій карті на лицьовій стороні наводяться такі реквізити: операція, розряд і кваліфікація робітника, планування робочого місця, траєкторія переміщення робочого і деталей; потребное обладнання, технологічне та організаційно-технічне оснащення робочого місця.

На зворотному боці вказуються раціональна структура, фактори, що впливають на виконання трудового процесу та його тривалість, форми і терміни обслуговування робочого місця, показники оптимальних умов праці.

Функціонування системи обслуговування робочих місць має велике значення для підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва.

Питома вага допоміжних і обслуговуючих робітників у машинобудуванні в середньому становить близько 50%. Незважаючи на це, внутрішньозмінні втрати часу основних робітників, викликані порушеннями в системі обслуговування, складають, як правило, 10-15% загального фонду часу. Найбільшу питому вагу мають втрати часу через відсутність сировини, матеріалів і заготовок (28% всіх втрат), через несвоєчасне ремонту та налагодження обладнання (22,4%) і т. д.

В обслуговування робочих місць включаються такі функції:

1) виробничо-підготовча - комплектування і видача на робочі місця предметів праці, виробничого завдання і технічної документації, проведення виробничого інструктажу;

2) транспортна - доставка предметів праці до робочих місць, вантажно-розвантажувальні роботи, вивіз готової продукції і видалення відходів виробництва;

3) інструментальна - забезпечення інструментом і пристосуваннями, заточка і ремонт інструментів;

4) налагоджувальна - налагодження і підналагодження устаткування і технологічного оснащення;

5) енергетична - забезпечення робочих місць всіма видами енергії;

6) контрольна - контроль якості сировини і продукції, дотримання технологічного режиму, попередження шлюбу, обслуговування та ремонт вимірювального інструмента й контрольно-вимірювальної апаратури;

7) міжремонтний - поточний і профілактичний ремонти обладнання;

8) складська - складування, облік, зберігання, видача матеріалів і готової продукції;

9) господарсько-побутова - підтримка чистоти і порядку на робочих місцях і в цеху, санітарно-та культурно -побутове обслуговування.

Наукова організація праці передбачає, щоб всі ці функції виконувалися безперебійно і за певною системою. При централізованій системі робочі місця на підприємстві обслуговуються єдиними функціональними службами. Ця система застосовується головним чином на підприємствах, основні виробничі цехи яких розташовуються в одній будівлі.

При децентралізованій системі функції обслуговування виконують або самі виробничі робітники, або допоміжні робітники, що знаходяться в тих підрозділах, які вони обслуговують (цех, ділянка). Подібна система дозволяє посилити відповідальність керівників виробничих підрозділів за якість обслуговування і оперативно враховувати вимоги з робочих місць.

Однак при цій системі обслуговування не завжди раціонально використовується робочий час допоміжних робітників, а їх чисельність більше, ніж при централізованій системі. При змішаній (комбінованій) системі обслуговування частина функцій виконується централізовано, частина - децентралізовано. Ця система як найбільш гнучка знайшла найбільше застосування.

За формою обслуговування може бути стандартним, планово-попереджувальним і черговим.

Стандартне обслуговування передбачає регулярне поповнення робочих місць предметами праці, примусову заміну ріжучого і вимірювального інструменту та пристроїв, наладку і підналадку обладнання, а також вивезення з робочого місця готової продукції за заздалегідь розробленим стандарт-планом.

При цій формі обслуговування основні виробничі робітники звільняються від будь-яких допоміжних функцій, що дозволяє більш раціонально використовувати їх робочий час. Стандарт-обслуговування може бути застосоване лише в масовому виробництві, при стійкому виробничому процесі і постійному закріпленні операцій за робочими місцями.

При планово-попереджувальному обслуговуванні всі роботи з обслуговування робочих місць виконуються на основі календарних планів-графіків, ув'язаних з оперативно-виробничими планами. Ця форма обслуговування широко поширена у великосерійному виробництві.

Основні принципи організації форм обслуговування:

- плановість (повна узгодженість обслуговування з плановим ходом виробництва);

- запобігливість (випередження яких -або перебоїв в ході виробництва);

- комплектність (забезпечення повного обслуговування по всіх функцій);

- своєчасність (усунення виникають у процесі виробництва неполадок в стислі терміни) ;

- надійність (стійкість наладки, точність регулювання, висока якість профілактичних робіт та ремонту);

- економічність (виконання допоміжних робіт з мінімальними трудовими і матеріальними витратами).

В одиничному і дрібносерійного виробництва переважає чергове обслуговування. Воно здійснюється в міру необхідності за викликами з робочих місць і змінно-добових завдань. Практика показує, що від чергового обслуговування необхідно переходити до найбільш ефективного планово-попереджувальному обслуговування робочих місць. Базою організації такого обслуговування в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва є розробка стійких проектів змінно-добових завдань робітникам на троє діб вперед.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.5. Організація технічного обслуговування виробництва "
 1. 3. Напрями забезпечення безпеки 3.1. Безпека технічних засобів
  3.1.1. Збереження технічних засобів захищаються технічні засоби комп'ютерної мережі - комплекти обладнання, що входять до складу серверів ЛВС структурних підрозділів, робочих станцій, активного і пасивного мережевого устаткування. Збереження серверів ЛВС структурних підрозділів, активного і пасивного мережевого обладнання забезпечується адміністраторами ЛВС структурних підрозділів,
 2. 4. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У інфраструктури ринку
  Роль комерційних банків у функціонуванні ринку цінних паперів. Аналіз ефективності комерційної діяльності в інфраструктурі ринку на прикладі конкретної фірми, компанії. Формування інфраструктури лізингового ринку. Організація факторингового обслуговування комерційними банками. Роль маркетингу в обслуговуванні комерційної діяльності банку. Франчайзинг в організації комерційної діяльності
 3. ТЕМА «СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ галузевої спрямованості»
  Запитання семінарського заняття: Сутність сервісу в системі коммерческосбитовой діяльності. Основні принципи та завдання організації сервісу на підприємствах різних сфер діяльності. Запитання і завдання для контролю: Поясніть такі поняття, як «сервіс», «послуга», «якість послуги», «якість обслуговування». Що являє собою сервіс на виробництві та у сфері обслуговування? Назвіть основні
 4. 5.6.Географія сфери обслуговування.
  До сфери обслуговування відносять комплекс послуг, спрямованих на задоволення потреб окремих людей - індивідуальних споживачів. Послуги можуть бути розділені на наступні категорії: - за ступенем поширеності та унікальності - за ступенем унікальності - за вартістю - по об'єктах і суб'єктам (що і кому надається) - по галузях сфери послуг У сфері
 5. 17.3. Система ремонту обладнання
  Під системою ремонту розуміється сукупність взаємопов'язаних положень і норм, що визначають організацію і виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту обладнання. Її мета - зберегти протягом обумовленого часу при заданих умовах експлуатації продуктивність, точність та інші показники, гарантовані в супровідної технічної документації заводів-виготовлювачів.
 6. Додаток С - Розрахунок параметрів конкурентоспроможності послуги операторів стільникового зв'язку
  Для проведення порівняння якості послуг різних операторів; в якості бази порівняння взяті послуги "МТС". У таблиці С.1 проводиться порівняння важливості розглянутих параметрів, а в таблиці С.2 - порівняння значень цих параметрів. Таблиця С.1 - Матриця попарпих порівнянь значущості властивостей якості послуги стільникового зв'язку У таблиці С.З представлена ??матриця попарних порівнянь
 7. 5.1.Общіе риси географії господарства РФ.
  Господарський комплекс Росії представляє собою складний механізм, що сформувався на базі соціально-економічного розвитку, ТРП і інтеграційних процесів. Єдиний господарський комплекс можна представити з позицій галузевої та територіальної структур хозяйства18. Галузева структура - це сукупність галузей народно-господарського комплексу, що характеризуються певними пропорціями
 8. Розрахунок величини субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенням
  Розрахунок компенсацій (субсидій) на оплату ЖКП проводиться відповідно до нормативно-правовими документами розвитку Концепції реформи ЖКГ РФ. Основний документ - Постанова Губернатора Московської області «Про порядок надання громадянам компенсацій (субсидій) на оплату житла і комунальних послуг в Московській області» від 8 липня 1999 р. № 242-ПГ. Згідно з додатком до зазначеного
 9. 4. Участь молоді у розвитку сфери обслуговування
  Професійна майстерність працівників сфери обслуговування, вміння їх працювати з людьми у великій мірі визначають якість діяльності підприємств. Партія і Радянська держава багато роблять для залучення в службу побуту фахівців, кваліфікованих робітників, підвищення престижу цих професій, виховання кадрів, зайнятих обслуговуванням населення, підвищенням їх кваліфікації та економічних
 10. 15.1. Зміст і завдання організації технічного обслуговування виробництва
  Нормальний хід виробничого процесу може протікати тільки при безперебійному забезпеченні його матеріалами, заготовками, інструментом, оснащенням, енергією, паливом, налагодженням; при підтримці обладнання в працездатному стані і т. д. Комплекс цих робіт і складає поняття технічного обслуговування виробництва, або виробничої інфраструктури. Технічне обслуговування
 11. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Основна література Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література
 12.  3. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ по галузях і сферах
    Планування постачання господарського підприємства в сучасних умовах. Планування збуту продукції в господарському підприємстві. Служба збуту господарського підприємства: організація її роботи, контроль за виконанням. Формування і розвиток асортименту як елемента комерційного успіху підприємства. Основні форми руху товару на галузевому ринку. Організація комерційної діяльності
 13.  ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ»
    Питання семінарського заняття: Завдання і цілі банку. Ринок банківських послуг. Структура банку і місце в ній маркетингу та реклама. Види безготівкових розрахунків і касові операції комерційного банку. Порядок кредитування юридичних і фізичних осіб. Управління активами банку. Роль маркетингу в обслуговуванні комерційної діяльності банку. Стратегія банківського маркетингу. Запитання і завдання для
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха