ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

12.5. Прибуток і рентабельність

Як зазначалося раніше, отримання прибутку є безпосереднім-жавної метою туристського бізнесу. Саме прибуток створює га-рант існування туристської організації, оскільки визна-ляєт наявність зацікавленості засновників надалі веде-нии підприємницької діяльності.

На ринку туристські організації в якості виробників продуктів і послуг реалізують створювані продукти та послуги споживачем, одержуючи при цьому грошовий виторг, але це ще не озна-чає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виторг із витратами на виробництво і реалізацію, що приймають форму собівартості продуктів (послуг).

Якщо виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Організація завжди ставить своєю метою одержання прибутку, але не завжди її отримує. Якщо виторг дорівнює собівартості, то вдається лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продуктів (послуг). При витратах, що перевищують виторг, організація перевищує встановлений обсяг витрат і несе збитки, тобто отримує негативний фінансовим-вий результат, що ставить організацію в досить складне фі-нансових становище, не виключає банкрутства.

Для туристської організації прибуток є показником, який визначає сенс бізнесу і що створює стимул для його даль-

ковитого розвитку (або згортання виробництва). У загальному вигляді прибуток являє собою позитивний фінансовий результат діяльності туристської організації. Сутність прибутку розкрив-ється в її функціях:

? прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності туристської організації;

? є формою грошових накопичень, основним еле-том фінансових ресурсів туристської організації;

? є основним джерелом розвитку туристського бізнесу. Певну роль відіграють і збитки. Вони висвітлюють помилки

і прорахунки туристської організації в напрямках використання фінансових засобів, організації виробництва і збуту продуктів і послуг.

У туристських організаціях формуються три показника при-

були, що істотно розрізняються за величиною, економічним змістом і функціональним призначенням: балансова, опо-оподатковувана і чиста.

Базою всіх розрахунків служить балансовий прибуток (Пб, руб.) - Основній фінансовий показник діяльності туристської організа-ції. Вона відображається в балансі туристської організації за звітний

період і розраховується за формулою

Пб = Пр + Пі + Пвн,

де Пр - прибуток від реалізації туристських продуктів і послуг; Пі - прибуток від реалізації майна туристської організації; Пвн - прибуток від позареалізаційних операцій.

Розглянемо зміст кожного з представлених елементів балансового прибутку.

Прибуток від реалізації послуг (Пр, руб.) - Це фінансовий ре-зультат, отриманий від основної діяльності туристської організації, яка може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих-ванних в її статуті і не заборонених законом. Прибуток від реалі-зації послуг розраховується як різниця між виручкою від реалі-

зації (без ПДВ і акцизів) і витратами на виробництво і реалі-цію за формулою

Пр = Вр - Ес - ПДВ,

де Вр - виручка від реалізації туристичних продуктів і послуг; Ес - кошторисна собівартість туристських продуктів (послуг); ПДВ - податок на додану вартість.

Прибуток (збиток) від реалізації майна туристської органі-зації (Пі, руб.) Являє собою фінансовий результат, пов'язаний-ний з іншої реалізацією, до якої відноситься продаж на сторо-ну різних видів майна, значиться на балансі туристської організації. Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів

розраховується за формулою

Пі = Ві - Со,

де Ві - виручка від реалізації майна (без ПДВ);

Со - залишкова вартість майна туристської організації.

Фінансові результати від позареалізаційних операцій - це прибуток (збиток) за операціями різного характеру, що не відносячи-щимся до основної діяльності туристської організації і не пов'язаним з реалізацією продуктів (послуг) та майна туристської організації.

До складу позареалізаційних прибутків включаються: доходи від пайової участі в діяльності інших організацій; дивіденди по акціях, облігаціях та інших цінних паперів, що належать туристським організаціям; доходи від здачі майна в оренду; присуджені або визнані боржниками штрафи , пені, неус-тойка; позитивні курсові різниці по валютних рахунках і ін

До позареалізаційних збитків відносять: судові витрати; присуджені або визнані штрафи, пені, неустойки; деякому-пенсіруемие втрати від стихійних лих; збитки від розкрадань та ін

У загальному вигляді прибуток від позареалізаційних операцій (Пвн, руб.) розраховується за формулою

Пвн = Двн - Звн,

де Двн - доходи від позареалізаційних операцій;

Звн - витрати, пов'язані з позареалізаційними операціями.

Балансовий прибуток дозволяє визначити розмір чистого при-були туристської організації. Процес формування чистого при-були, представлений на рис. 12.1, показує, що для цілей опо-даткування організація розраховує балансовий прибуток, а на її основі - оподатковуваний прибуток і прибуток, не оподатковуваний-мую податком.

Що залишається в розпорядженні організації після внесення подат-гов та інших платежів до бюджету частина балансового прибутку називаючи-ється чистим прибутком. Саме вона характеризує кінцевий фінан-совий результат діяльності організації, отриманий від різниці

між балансовим прибутком (скоригованої) і податковими платежами. Чистий прибуток (Пч, руб.) Визначається за формулою

Пч = Пб - Нпр,

де НПР - сума податку на прибуток туристської організації.

Рис. 12.1. Формування чистого прибутку

Порядок розподілу прибутку туристської організації багато в чому визначається її організаційно-правовою формою. Головне требова-ня, яка пред'являється сьогодні до системи розподілу при-чи, що залишається в організації, полягає в тому, що вона повинна забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного вос-виробництва на основі встановлення оптимального співвідношення ме-жду засобами, що направляються на споживання і накопичення.

При розподілі прибутку, тобто визначенні основних на-правлінь її використання, насамперед враховується стан конкурентного середовища, яка може диктувати необхідність су-

щественного розширення і оновлення виробничого потенціалу туристської організації. Відповідно до цього визначають-

ся масштаби відрахувань від прибутку у фонди виробничого розвитку, ресурси яких призначаються для фінансування капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, забезпе-чення науково-дослідної діяльності, упровадження нових тех-нологій , переходу на прогресивні методи праці і т.п.

Загальна схема розподілу прибутку туристської організації, руб., Може бути представлена ??рівнянням наступного вигляду:

Пч = Фр + Фн + Фп,

де Фр - резервний фонд; Фн - фонд нагромадження; Фп - фонд споживання.

Фонд накопичення, що утворюється за рахунок прибутку, використовується на розширення туристського бізнесу. Кошти фонду витрачаються на придбання і будівництво будинків, споруд, техніки і тех-нологій та ін Витрати мають переважно поворотний харак-тер: кошти, вкладені в основний капітал, призводять до збільшен-нію вартості майна туристської організації.

Фонд споживання використовується на фінансування соціальних потреб та матеріальне стимулювання працівників: виплату премій, не пов'язаних з виробничими показниками (за довголітню працю, у зв'язку з ювілеєм та ін); надання матеріальної допомоги; оплату турпутівок, харчування, лікування, підвищення кваліфікації працівників та ін Витрати по фонду безповоротні.

Резервний фонд призначений для покриття непередбачених по-терь, викликаних стихійними лихами, і балансових збитків. Формування резервних фондів в підприємствах різних орга-їх організаційно-правових форм має деякі відмінності. Так, розмі-ри резервного фонду акціонерного товариства повинні відповідати-вать установчих документів і бути не менше 15% статутного капіталу. Саме в цих розмірах відбувається зменшення оподатковуваного прибутку акціонерного товариства.

Існує більш простий варіант використання чистої при-

були - без освіти планових фондів накопичення і споживання-ня. Однак у великих туристських організаціях їх наявність допо-Гаета раціонально розподіляти фінансові кошти і здійснюва-лять контроль за їх ефективним використанням.

Важливо те, що кожна туристська організація самостійно розподіляє чистий прибуток з урахуванням внутрішньої бізнес-політики.

Ринкова стратегія фірми визначає напрямки рас-ходів прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, а також структуру статей її використання. Порядок розподілу і іс-користування прибутку туристської організації фіксується в її статуті і визначається положенням, що розробляється підрозділи поділками економічних і фінансових служб і затверджується керівного органом туристської організації.

Незважаючи на те що прибуток є найважливішим економіч-ським показником роботи туристської організації, вона не характе-ризует ефективність її роботи. Для визначення ефективності роботи організації необхідно зіставити результати (у даному випадку прибуток) з витратами або ресурсами, які забезпечили ці результати, тобто визначити рентабельність бізнесу. Показники оцінки рентабельності туристської організації представлені в табл. 12.2. На практиці туристські організації найбільш часто вико-ристовують показник «рентабельність витрат». Це пояснюється узагальнюючим характером даного показника.

Таблиця 12.2. Показники рентабельності туристського бізнесу

Показник Формула Рентабельність майна під-приємства (Рі),%

Рентабельність власного капі-тала (Рск),%

Рентабельність основного капіталу (Рок),%

Рентабельність продажів (Рп),%

Рентабельність витрат (Рз),%? =?? ? 100,

де Сі - середньорічна вартість майна підпри-ємства (активів), руб.

? =?? ? 100,

с

с

де Сс - середньорічна вартість власних коштів, руб.

? =?? ? 100,

о

о

де Сік - середньорічна вартість основного капіталу, руб.

? =?? ? 100,

п?

п

Де Оп - обсяг продажів, руб.

? =?? ? 100,

? З

с

де Ес - кошторисна собівартість, руб.

Важливо визначити поріг рентабельності (Пр) - ситуацію, за якої туристська організація не несе збитків, але ще не має і прибутку. Поріг рентабельності визначається за формулою, руб.,

? Р = (

З пост

р - Зпер) /

= З пост,

р (1 - Зпер) / р

де Епост - постійні витрати; Епер - змінні витрати;

Вр - виручка від реалізації туристичних продуктів і послуг.

Розглянуті вище економічні показники туристського бізнесу взаємопов'язані. Зміна одного з показників неіз-менно призводить до динаміки інших. Так, зниження собівартості туристських продуктів і послуг за інших рівних умов приводить до підвищення прибутку і рентабельності бізнесу. Підвищення цін на туристські продукти (послуги) при незмінних витратах та обсягах продажів також призводить до збільшення виручки, прибутку і рентабельності бізнесу. Крім того, всі розглянуті показники визначають ефективність туристського бізнесу.

Запитання для самоконтролю

1. Поясніть сутність термінів: собівартість, ціна, виручка, податок, прибуток, рентабельність.

2. Охарактеризуйте собівартість як базу туристського бізнесу.

Які існують види собівартості? У чому полягає призначення угруповання витрат за економічними елементами, за статтями каль-куляції? Еа рахунок чого і як можна знизити собівартість турист-ського бізнесу?

3. Розкрийте сутність ціни як економічного показника ту-рістского бізнесу. Яка структура ціни туристичних продуктів (послуг)? Яку роль у ціноутворенні відіграє чинник витрат? Чому і як необхідно модифікувати ціни в туризмі?

4. Охарактеризуйте виручку як економічний показник ту-

рістского бізнесу. Яка структура виручки в туризмі?

5. Розкрийте зміст прибутку як фінансового результату в туризмі. Які функції виконує прибуток? Який прибуток на-викликають балансової, валовий, чистої?

Б. Що називають рентабельністю? Які показники її харак-ризують?

7. Які фактори впливають на рівень прибутку і рентабельності

в туризмі? Вкажіть заходи щодо збільшення прибутку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.5. Прибуток і рентабельність "
 1. Тема 5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ
  прибутку (втрат) банку, вивчення напрямків і ефективність її використання. Інші моделі формування фінансових результатів. Аналіз доходів. Завдання аналізу доходів. Процентні доходи. Непроцентні доходи. Угруповання доходів відповідно до класифікації (звіт про прибутки і збитки). Аналіз доходів, одержуваних за основними видами угод та операцій. Аналіз доходу від операцій з цінними
 2.  17.1. Поняття прибутку і рентабельності торговельного підприємства
    прибутку впливають значна кількість зовнішніх (незалежних від діяльності підприємства) і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів належать: політична стабільність; стан економіки; демографічна ситуація; кон'юнктура ринку, в тому числі ринку споживчих товарів; темпи інфляції; ставка відсотка за кредит. До внутрішніх факторів належать: обсяг валового доходу (і фактори,
 3.  Питання 9.4. Рентабельність фірми.
    прибуток - зіставляється з витратами або з використовуваними ресурсами. Рентабельність характеризує ступінь дохідності, вигідності і прибутковості. Соизмерение прибутку з витратами або ресурсами характеризує рентабельність. Рентабельність є відносний показник, який має властивість порівнянності, а отже, може використовуватися при порівнянні різних суб'єктів господарювання.
 4.  7.5. Рентабельність виробництва
    прибуток) зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Соизмерение прибутку з витратами означає рентабельність, або, точніше, норму рентабельності. Норму рентабельності підприємства можна розрахувати за наступною формулою: R = V * W-clc) nw% Фо + Фн.об де V - об'єм продукції; Ц - ціна одиниці продукції; с / с - собівартість одиниці продукції; Фо - вартість основних виробничих фондів ; Ф н.
 5.  Доходи і витрати
    прибуток 5 Податок на прибуток 6 Чистий прибуток 7 Рентабельність продукції,% (стор. 6) / (стор.2) * 100% 8 Рентабельність продажів,% (стор. 6) / (стор.1) * 100%
 6.  ЗАВДАННЯ
    прибуток на 15%. Визначте скільки додатково необхідно виробити продукції, щоб збільшити прибуток на 15%, за умови, що ціни не зміняться. 2. По підприємству є такі дані: Продам Випуск товарної Собівартість Ціна кція продукції, шт. одиниці одиниці продукції, руб. продукції, План Факт План Факт руб. А 2500 3000 55 54 65 Б 3000 2900 60 58 68 У 4500 4500 70 65 73
 7.  17.3. Методика планування прибутковості та ефективності організації торгівлі
    прибутку можуть бути використані різні методи. Так, метод визначення прибутку на вкладений капітал вирішує завдання збереження досягнутого рівня рентабельності на вкладений капітал і його збільшення. Розмір необхідного прибутку на рівні самофінансування визначається виходячи з потреб організації у фінансуванні заходів щодо її виробничому і соціальному розвитку, виконанню
 8.  ТЕСТИ
    прибутку відносяться: кон'юнктура ринку, природні умови; Б) норми амортизаційних відрахувань, рівень цін на матеріальні ресурси; конкурентоспроможність продукції, рівень господарювання; Г) державне регулювання цін, тарифів. 3. Економічна сутність рентабельності показує: суму отриманого прибутку на рубль витрат; Б) суму витрат на карбованець прибутку; суму виручки на рубль витрат. 4.
 9.  17.2. Методика аналізу виконання плану і динаміки прибутку і рентабельності, методика розрахунку факторів, на них впливають
    прибутку і рентабельності торговельної організації є: контроль за виконанням плану отриманого прибутку; визначення впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів на фінансові результати діяльності організації, виявлення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності; розробка заходів щодо використання виявлених можливостей збільшення прибутку; оцінка роботи організації по
 10.  ПРИЙОМИ І МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ
    прибутку підприємства, рівень чистої рентабельності його власних коштів і величину прибутку в розрахунку на кожну звичайну акцію. Зростання відсотків за кредит при нарощуванні ефекту фінансового важеля робить важчою постійні витрати підприємства і робить підвищувальний вплив на силу операційного важеля. При цьому зростає не тільки фінансовий, а й підприємницький ризик, і, незважаючи
 11.  Питання 9.8. Оцінка ділової активності фірми.
    прибуток, величина активів (авансованого капіталу). Дані показники пов'язані між собою. Аналіз ділової активності починається з зіставлення темпів зміни прибутку, реалізації та активів. Оптимальним є наступне співвідношення: Тн> ТО> ТЛ> 100%, де Тп - темп зміни прибутку; 293 ТО - темп зміни обсягу реалізації; ТА - темп зміни активів. Збільшення прибутку більш
 12.  Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004. - 240 с., 2004
    прибуток,
 13.  ТЕСТИ
    прибуток; Б) фондовіддача, фондомісткість, рентабельність; В) продуктивність праці робітників. До форми простого відтворення основних фондів відносяться: А) заміна застарілих засобів праці, капітальний ремонт; Б) технічне переозброєння, модернізація обладнання, реконструкція підприємства; В) нове будівництво, розширення діючих підприємств, капітальний ремонт; Г) заміна застарілих
 14.  Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
    прибуток Показники економічного Основний і оборотний капітал потенціалу фірми Капіталовкладення Виробничі потужності База НДДКР Число зайнятих 2. Аналітичні коефіцієнти Аналітичні коефіцієнти являють собою співвідношення показників різних статей звітності. Першим етапом є оцінка фінансових показників зарубіжної фірми. На другому етапі необхідно провести
 15.  Питання 3.6. Показники ефективності інвестиційної діяльності.
    прибутку в майбутньому. За типами виділяють: - фінансові (портфельні) інвестиції; - реальні (капиталообразующие) інвестиції; - інвестиції в нематеріальні активи. Фінансові інвестиції-етоденежние кошти, що вкладаються в акції, облігації та інші цінні папери, випущені державою, муніципалітетом, корпоративними компаніями. Реальні інвестиції-це вкладення грошових коштів в
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха