Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес -планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомМатематичні методи та та моделювання в економіці → 
« Попередня Наступна »
І.І. Холявін. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ. Навчальний посібник для студентів економічних вузів Частина 2. Гатчина 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

12.5. Табличний метод розрахунку часових параметрів мережевої моделі.

Для розрахунку часових параметрів мережевої моделі передбачається, що події мережі впорядковані, кожна робота закодована шифрами початкового і кінцевого подій, відомі тривалості всіх робіт.
Алгоритм табличного методу розрахунку складається з семи операцій при заповненні табл. 2. У цій таблиці:
- 1-й стовпець - (i, j) - шифр роботи;
- 2-й стовпець - tij - тривалість роботи;
- 3-й і 4-й стовпці - терміни початку роботи - ранній tpн (i, j) і пізній tПН (i, j);
- 5-й і 6-й стовпці - терміни закінчення роботи - ранній tpо (i, j) і пізній tпо (i, j);
- 7-й і 8-й стовпці - резерви часу роботи - повний Rп (i, j) і вільний Rс (i, j).
1. У графу 1 заносять шифри робіт в зростаючому порядку початкового і кінцевого подій робіт.
2. У графу 2 записуються значення продолжительностей робіт.
3. Графи 3 і 5 заповнюються спільно за такими правилами:
а) до графи 3 для всіх робіт (i, j), що починаються у події i, записується термін його раннього початку tp (i);
б) в графу 5 записується сума чисел, що містяться в графах 2 і 3.
4. Графи 4 і 6 заповнюються спільно за такими правилами:
а) до графи 6 для робіт (i, j), що закінчуються подією j, записується термін його пізнього закінчення tп (j);
б) до графи 4 записується різницю чисел, що містяться в графах 6 і 2.
Таблиця 2
Табличний метод розрахунку

(i, j)


tij

Термін початку
роботи

Термін закінчення роботи

Резерв часу
роботи
tpн (i, j) tПН (i, j) tpо (i, j) tпо (i, j) Rп (i, j) Rс (i, j)
1 2 3 4 5 6 7 8
(0,1) 4 0 0 4 4 0 0
(0,2) 5 0 1 5 6 1 1
(0,3) 2 0 2 2 4 2 0
(0,4) 2 0 7 2 9 7 7
(1,2) 2 4 4 6 6 0 0
(1,7) 2 4 12 6 14 8 8
(2,4) 3 6 6 9 9 0 0
(2,7) 2 6 12 8 14 6 6
(3,4) 5 2 4 7 9 2 2
(3,6) 2 2 11 4 13 9 9
(4,5) 1 9 9 10 10 0 0
(4,6) 2 9 11 11 13 2 2
(5,6) 3 10 10 13 13 0 0
(5,7) 3 10 11 13 14 1 1
(6,7) 1 13 13 14 14 0 0
(6,8) 4 13 14 17 18 1 1
(7,8) 4 14 14 18 18 0 0

5. Повний резерв часу роботи визначається як різниця між термінами її пізнього та раннього початку (або закінчення). Тому в графу 7 записується різницю чисел, що містяться в графах 4 і 3 (або 6 і 5).
6. Вільний резерв часу роботи визначається як різниця між раннім терміном звершення кінцевого події даної роботи і раннім терміном звершення початкового події мінус тривалість даної роботи. Вільний резерв часу записується в графу 8.
7. З графи 7 виписуються всі роботи, для яких повний резерв часу дорівнює нулю. Послідовність цих робіт є критичний шлях. З таблиці. 2 випливає, що критичний шлях утворюють роботи (0,1), (1,2), (2,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8).
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.5. Табличний метод розрахунку часових параметрів мережевої моделі. "
 1. 3.6. Моделі мережевого планування і управління
  табличній (матричної) формі, дозволяє, по-перше, більш чітко виявити взаємозв'язку етапів реалізації проекту і, по-друге, визначити найбільш оптимальний порядок виконання цих етапів в цілях, наприклад , скорочення термінів виконання всього комплексу робіт. Таким чином, методи мережевого моделювання відносяться до методів прийняття оптимальних рішень, що виправдовує розгляд цього типу моделей
 2. 17. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  методів лінійного програмування. 10. Параметричне програмування. Класифікація задач параметричного програмування і їх економічна і геометрична інтерпретація. 11. Знаходження оптимального плану задачі параметричного програмування симплекс-методом. 12. Знаходження оптимального плану параметричної транспортної задачі. 13. Введення в динамічне програмування. 14.
 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ
  табличного редактора Excel або провести самостійні розрахунки. Таблиця 1.1 Статистичні функції табличного редактора Excel Позначення Содержаїі ие розрахунків ЛИНЕЙН Повертає параметри лінійного наближення по методу найменших квадратів ПРЕДСКАЗ Повертає значення лінійного тренда, значення проекції за лінійним наближенню ТЕНДЕНЦІЯ Повертає значення у відповідність з лінійною
 4. 8.3. Програмно-цільове планування і управління підготовкою виробництва
  метод планування та управління підготовкою виробництва дозволяє забезпечити взаємну ув'язку намічених до виконання робіт із загальною метою, збалансувати цілі плану з ресурсами, вирішити завдання управління комплексом робіт по створенню конкретного виду техніки. Комплексна програма створення нових технічних засобів у процесі підготовки виробництва являє собою плановий документ,
 5. 4.2. Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників
  табличними значеннями критерію Ірвіна і якщо виявляються більше табличних, то відповідне значення yt рівня ряду вважається аномальним. Значення критерію Ірвіна для рівня значущості а = 0,05, тобто з 5%-ної помилкою, наведено в табл. 4.4. Таблиця 4.4 п 2 3 10 20 30 50 100 2,8 2,3 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 Після виявлення аномальних рівнів ряду обов'язково визначення причин їх
 6. 6.4 . Побудова моделі з мультиплікативної компонентою. Перший спосіб
  табличним редактором Excel, статистичної функцією Л ІНЕЙН для визначення параметрів тренда. У результаті нами отримані параметри: а = 2232, b = -43. Отже, рівняння моделі тренду має наступний вигляд: у = 2232 -43?. 4. Оцінимо помилку традиційними статистичними характеристиками - дисперсія і середньоквадратичне відхилення. Дисперсія складе 43 700, а середньоквадратичне
 7. 3.2. Математична модель Гудвіна кон'юнктурних коливань зростаючої економіки 3.2.1. Опис моделі.
  Розрахункових в зазначеному проміжку часу не перевищували 4,93%. В результаті рішення задачі оцінки параметричної ідентифікації були отримані наступні значення екзогенних параметрів: а = 0,1710, ат = 0,08, 6 = 0,00211, Ьо = 0,001. Розрахунковий період одного циклу в цьому випадку становить Т == 706,27 місяців. Модель спирається на припущення про сталість наступних економічних
 8. 2.2.3. Параметричне регулювання статичної рівноваги відкритої економіки на основі моделі маленької країни.
  Методом для заданих значень її = 120,3, iz = 1,32, Pz = 1,2002 отримані наступні результати. Для завдання 2.2.1 оптимальними значеннями параметрів є М = 5877,96, G = 4246, при яких досягається максимальне значення Qex = 3122,74, значення цього критерію без регулювання одно 3023,01. Для завдання 2.2.2 оптимальними значеннями параметрів є М = 4809,234, G = 3474, при
 9. Необхідно запам'ятати
  табличні процесори містять спеціальні функції, що дозволяють швидко і ефективно визначити основні критерії ефективності інвестицій. У ППП EXCEL для цих цілей слід використовувати такі функції: НПЗ (), ЧИСТНЗ (), ВНДОХ (), ЧИСТВНДОХ, МВСД (). ? Застосування методів математичного програмування часто забезпечує отримання оптимальних результатів в умовах обмежених ресурсів. В
 10. кореляційно-регресійного аналізу В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
  табличного редактора Excel 1. Продавець товару А аналізує інформацію про ціну товару та кількості продажів (табл. 3.2). Таблиця 3.2 Вихідні дані Кількість, од. / Дн. Ціпа, руб. 28 400 929 3380 334 3350 335 3350 337 3320 Кількість, од. / Дн. Ціна, руб. 337 3310 441 2280 446 2250 Потрібно обчислити коефіцієнт кореляції; побудувати модель лінійної регресії і пояснити значення
 11. 6.5. Побудова моделі з мультиплікативної компонентою. Другий спосіб
  табличним редактором Excel, статистичної функцією ЛІНЕІН для визначення параметрів тренда. У результаті нами отримані параметри: а = 2054,75, Ь = -21,7. Отже, рівняння моделі тренду має наступний вигляд: у = 2054,75 - 21,7 *. 2. Розрахунок і коригування індексів сезонності (табл. 6.10). Таблиця 6.10 Розрахунок індексів сезонності Період Фактичне значення Розрахункове значення у
 12. ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ З УРАХУВАННЯМ тимчасового лага
  методом виключення тенденцій, який заснований на заміні вихідних елементів динамічних рядів відхиленнями. Прогнозна функція може бути записана у вигляді (5.11) або (5.12): v (= / (et); (5.11) vt = ozt, (5.12) де а - коефіцієнт пропорційності, може бути визначений методом найменших квадратів з нормального рівняння (5.13 ). Evt є, = ос Е є, 2; (5.13) а (5.14) Для розрахунку
 13. 7.3. Оцінка якості економетричних регресійних моделей і прогнозування на їх основі
  табличного значення критерію Фішера при заданому рівні значущості, то модель визнається значущою. При перевірці якості регресійній моделі доцільно оцінити також значимість коефіцієнтів регресії. Ця оцінка проводиться за ^-статистикою Стьюдента шляхом перевірки гіпотези про рівність нулю k-ro коефіцієнта регресії (k - 1 , 2, ..., т). Розрахункове значення ^-критерію з числом ступенів
 14. Зміст
  методам .................... 69 19. Література .............................................................
 15. 12. ОСНОВИ мережевого планування і управління
  методу СПУ є мережевий графік (мережева модель), що відображає логічний взаємозв'язок і взаємозумовленість входять до нього елементарних операцій (робіт). Визначення 1. Граф, у якому існує лише одна вершина А0, яка не має вхідних дуг, і лише одна вершина Ап, яка не має виходять дуг, і кожній дузі якого приписано деяке число, називається мережевим графіком або мережею. Числа,
 16. 1.2. Метод дослідження стійкості та структурної стійкості математичних моделей економічної системи країни 1.2.1. Розробка методів оцінок показників стійкості математичних моделей.
  методом Монте-Карло полягає в наступному. 1. Вибираються набори вхідних параметрів (X) і вихідних змінних (Y), для яких розраховуються відповідні нормовані величини. 2. Визначається вектор нормованих вхідних даних р == ( р1,]? 2, .. число а> 0 і безліч Ua (p). 3. Генерується набір з досить великого числа М псевдовипадкових точок (pi, Р2, - - Рм), рівномірно
 17. 54.1. Трояндова моделі прогнозування
  табличне значення, яке визначається по t-розподілу Стьюдента при рівні значущості? і числі ступенів свободи п - k. У літературі представлено велике число математико-статистичних моделей для адекватного опису різноманітних тенденцій тимчасових рядів. Найбільш поширеними видами трендових моделей, що характеризують монотонне зростання або спадання досліджуваного явища,
 18. Введення мережевого планування робіт у діяльності фірми "В-текс"
  часовий інтервал (загальна тривалість) і дати початку та завершення, відповідно. Наприклад:] 15.04.96 II 1.04.96 15 днів | Проведення рекламної кампанії в \ місцевих засобах масової | інформації під новий тип товару Z 3. Тимчасовий статус роботи: - постійна (вказати скільки часу щодня займає); - періодична (вказати тип періодичності); - разова
 19. 3.1. Математична модель циклу Кондратьєва 3.1.1. Опис моделі.
  розрахункових в зазначеному проміжку часу не перевищувала 1,9%. В результаті рішення задачі попередньої оцінки параметричної ідентифікації були отримані наступні значення екзогенних параметрів: a = -0,0046235, уо = 0,081173, по == 0,29317, р = 0,00070886, 10 = 0,00032161, ж (0) = 1,91114. Попереднє прогнозування на 2006-2007 рр.. дає похибки для капиталоотдачи на 6,1% і
 20. 2 Терміни формування та реалізації ЦКІП
    параметри інвестиційної програми визначаються на базі відповідних показників входять до неї інвестиційних проектів. Для інвестиційних проектів характерні наступні параметри: Tj - загальна тривалість розробки та реалізації j-го інвестиційного проекту; 7} пр - це тривалість проектних і дослідницьких робіт з j-му інвестиційному проекту; Tf - тривалість реалізації
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха