Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

12.6. Оцінка та бухгалтерський облік незавершеного виробництва

ЄС незавершеного виробництва відносяться роботи, що не пройшли всіх стадій (переділів) технологічного процесу, а такі недоукомплектовані вироби, що не піддавалися випробуванням і ис прийняті відділом, технічного контролю. Зміна суми такого виробництва впливає на величину фактичної собівартості випущеної готової продукції.

Названий останнім показник, тобто собівартість (C, [ju) випуску, встановлюють підсумовуванням незавершеного (Н,) виробниц-стяа на початок місяця і витрат (3), вироблених за місяць, а також відніманням величини незавершеного виробництва на кінець місяця. Символічно це буде виглядати наступним чином:

Q |) B - Hj + з - н2,

або

СФО = 3 ± (Hj - Н2).

Іншими словами, фактична виробнича собівартість виготовлених виробів складається з поточних витрат і приросту незавершеного виробництва за мінусом його зменшення за звітний місяць. Отсюдаясна важливість методики оцінки незавершеного виробництва, так як від величини останнього залежать собівартість, величини прибутку та податку з прибутку.

Способи оцінки незавершеного виробництва повинні бути закріплені в обліковій політиці організації. Варіанти такі; №

п / п Тип

виробництва Застосовувана оцінка t Одиничне виробництво Фактична виробнича вартість 2 Серійне та

масове

виробництво 1. Фактична або нормативна (планова) виробнича собівартість 2.

Прямі статті витрат (матеріали і заробітна плата) 3.

Вартість сировини, матеріалів і напівфабрикатів При одиничному виробництві, що має індивідуальний або дрібносерійний характер, застосовують, як зазначалося, позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості. При ньому особливі оцінки незавершеного виробництва, як правило, * не виробляють Його сума буде визначатися величиною фактичних витрат до кінця місяця. Але для уточнення бухгалтерської інформації про вироблених витратах по кожному замовленню може проводитися інвентаризація незакінчених обробкою виробів.

В організаціях з серійним і масовим виробництвом «недобудову» оцінюють щомісяця. При її оцінці за нормативною (плановою) виробничою собівартістю порядок розрахунку залежить від варіанту обліку виробництва: бесполуфабр і ковзанок і полуфаб-рікатного.

Приклад. В акціонерному товаристві виріб А виготовляється (Услон-но) в заготівельному і складальному цехах. На кінець місяця інвентаризацією встановлено наявність виробу А: -

в заготівельному цеху на 4-й технологічної операції (всього шість таких операцій) - 10 ум. нат од.; -

п складальному цгхс на 2-й технологічної операції (з усіх трьох) - 15 ум. нат. од.

З технологічної карти відомо, що: -

в заготівельному цеху: витрата матеріалів на один виріб склав 500 уел, ден. од., заробітна плата на один виріб для всіх операцій - 600, для чотирьох - 400 ум.

ДСН. од. (600: 6 х 4); -

в складальному цеху: витрата матеріалів на один виріб склав 40 ум. ден. од., заробітна платана один виріб за повну збірку (чотири операції) - 800, за збірку на момент інвентаризації (дві операції) - 400 ум. ден. од.

При бесполуфабрикатном варіанті обліку витрат сума незавершеного виробництва складе ум. ден. од.:

в заготівельному цеху -

матеріал: 500 х 10 (по виробах, що знаходяться в цьому цеху) 500 х 15 (по виробах, переданим на складання) = 12 500 (ум. ден, од.); -

заробітна плата: 400 х 10 (по виробах, що знаходяться в цьому цеху) + 600 х 15 (по виробах, переданим на складання) = 13 000 (ум. ДСН. од.).

РАЗОМ: 25500 ум. ДСН. сд.;

в складальному цеху -

матеріали: 40 х 15 = 600 (ум. ден, сд.); -

заробітна плата: 400 х 15 = 6000 (ум. ден, од,),

РАЗОМ: 6600 ум. ден. сд.

ВСЬОГО 32100 ум. ДСН. од.

При полуфабрикатном варіанті обліку витрат величина незавершеного виробництва буде визначатися таким чином:

в заготівельному цеху (залишок 10 сд.): -

матеріали: 500 х Ю - 5000 (ум. ДСН. сд.); -

заробітна плата: 400 х 10 = 4000 (ум. ден. сд.).

РАЗОМ: 9000;

в складальному цеху (залишок 15 од.): -

Матеріали: 500 х 15 (т . е. витрата заготівельного цеху) + 40 х І5 (т е. витрата складального цеху) = S 100 (ум. ДСН. сл.); -

заробітна плата: 600 х 15 (заготівельного цеху ) + 400 х 15 (складального цеху) = 15 000 (ум. ден. од.).

РАЗОМ: 23100.

ВСЬОГО - 32100.

Наведений числовий приклад показує, що величина прямих витрат у цілому по акціонерному товариству незалежно від застосовуваного варіанта обліку проізяодства (бесполуфабрікатний і напівфабрикатний) дає однаковий результат. Однак сума незавершеного виробництва Із оцінці за нормативною (плановою) виробничою собівартістю буде РІЗНОЇ.

Ця обставина обумовлена ??неоднаковою сумою відрахувань від заробітної плати на державні соціальне і медичне страхування, пенсійний фонд. Це і природно. При однакових нормативах, але при різній базової величини числові значення не можуть бути рівновеликими.

При розглянутому способі оцінки незавершеного виробництва зазначені вище нарахування виробляють за нормами-Також за нормами до прямих витрат або заробітної плати можуть бути додані загальновиробничі і загальногосподарські витрати. Підсумовуванням зазначених калькуляційних статей собівартості продукції в підсумку визначають незавершене виробництво в оцінці за нормативною (плановою) собівартістю.

Порядок оцінки незавершеного виробництва щодо інших способів, тобто за прямими витратами або тільки за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів, стане ясним, якщо повернутися до розглянутого вище прикладу.

Так, використовуючи оцінки за прямими витратами, акти інвентаризації «обраховують» лише за матеріалами і заробітній платі.

Отже, прямі витрати складуть, (ум. ден. Од.):

По заготівельному цеху -

при бссполуфабрнкатном методі: 12500 + 13 ТОВ = 25 500; -

при полуфабрикатном методі: 5 ТОВ-ь 4 ТОВ = 9 ТОВ;

по складальному цеху -

при бесполуфабрикатном методі: 600 + 6000 = 6600; -

при полуфабрикатном методі: 8100 + 15 ТОВ = 23100.

При оцінці незавершеного виробництва з матеріальних ресурсів, г е. сумі сировини, матеріалів і напівфабрикатів, вартість незакінченої обробкою виробів встановлюють застосовуючи до фактичній наявності деталей, що знаходяться на відповідній технологічній стадії, норми витрати тільки матеріалів.

Фіксування розміру незавершеного виробництва на кінець місяця дозволяє встановити його зміна за звітний період. З урахуванням цієї динаміки і списаних на дебет рахунку 20 витрат отримують показник випуску готової продукції за фактичною собівартістю,

У залежності від прийнятої облікової політики готові вироби в оцінці за фактичною собівартістю списують з кредиту рахунку 20 в дебет рахунків : 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)», 43 «Готова продукція» (при її оприбуткуванні на склад) або 90 «Продажі», якщо вироби з виробництва безпосередньо направляють на продаж. 1.

Яким чином підрозділяють витрати за видами діяльності? Чому в обліку виділяють витрати по поточних роботах і капітальних вкладеннях? 2.

Навіщо необхідна класифікація витрат за елементами собівартості і статтями калькуляції?

3> Яка відмінність повної собівартості від обмеженої? 4,

Назвіть методи бухгалтерського обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції? 5.

Як визначаються залишки назавершенного виробництва в бухгалтерському обліку?

Вкажіть букву правильної відповіді. 1.

Основною метою фінансового обліку витрат на виробництво є:

а) облік витрат і калькулювання собівартості кожного виду продукції для прийняття управлінських рішень;

б) визначення фактичної собівартості готової продукції як показника фінансової звітності;

в) отримання даних для складання балансу, звіту про прибутки і збитки та додатків до них. 2.

При розрахунку неповної собівартості оформляються такі бухгалтерські проводки:

а) Дебет 20 Кредит 25

Кредит 26 Кредит 26 Кредит 20

6} Дебет 90 в) Дебет 90

3. Які способи оцінки залишків назавершенного виробництва і готової продукції та за правилами бухгалтерського

обліку?

А) НЗП по цехах оцінюється в кількісному вираженні;

б) НЗП оцінюють в сумовому виразі відповідно до облікової політики за фактичною або нормативної виробничої собівартості; прямими статтями витрат ; вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Числом більший, ціною дешевше.

А.С, Гіібоедов (Росія)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.6. Оцінка та бухгалтерський облік незавершеного виробництва"
 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  бухгалтерський облік »( в ред. наступних змін) законів від 23.07.1998 № 123-Ф3, від 28.03.2002 № 32-Ф3, 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 31,12.2002 N ° 191-ФЗ. Цивільний кодекс РФ. Повний текст. - М.: Акаліс, 1996. Налогоаий кодекс РФ. - М.; Омега-Л, 2003. Трудовий кодекс РФ. Нормативна база бухгалтерського вміти: Збірник офіційних матеріалів / Предисл, і сост. А.С Бакаєва, ~ М.:
 2. Відображення витрат на виробництво продукції в бухгалтерській звітності
  бухгалтерського обліку? 7. На яких принципах базується організація обліку витрат на виробництво продукції? 8. Що може бути об'єктом калькуляції на підприємстві? 9. Що включається до складу непродуктивних витрат на підприємстві? 10. Чи ведеться облік втрат від браку на підприємстві? 11. Як закривається рахунок 26 «Загальногосподарські витрати»? 12. Які записи робляться на рахунках
 3. Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003

 4. 12 Нормативні документи в бухгалтерському обліку
  бухгалтерського обліку на підприємствах в Росії:? Цивільний кодекс Російської Федерації;? Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 1 і частина 2;? Федеральний закон «Про бухгалтерскощчете» ой 1 листопада 1996 № 129-ФЗ;? Кодекс про адміністративні правопорушення введений в дію Федеральним законом від 30 грудня 2001 р. № 196-ФЗ, набув чинності з 1 липня 2002 р.;? Положення з
 5. Зонова А. В., Бачурінская І. Н., Гарячих С. ??П.. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. Стандарт третього покоління. - СПб.: Пітер. - 480 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2011

 6. Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005

 7. СПИСОК ЛИТЕРА ТУРИ 1.
  Бухгалтерський облік »від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ. 16. Становище ведення бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації. - М.: Изд-во «Ось-89», 2001. 17. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ГІБУ 5/01. - М.: Изд-во «Ось-89», 2001. 18. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6/01. - М.: Изд-во
 8. 6,2.3. Функції інформаційної системи розрізу
  оцінка потреби в ресурсах для виконання плану, облік і аналіз ходу виконання планів по виконавцям і структурним підрозділам, контроль термінів виконання планів та інші. Управління матеріальними потоками тісно інтегровано з фінансової бухгалтерією і функціонує на єдиній інформаційній базі. Основні комплекси завдань: - управління продажами (збут) готової продукції через
 9.  1.8. Оцінка майна, капіталу та зобов'язань підприємства
    оцінка »як філософська категорія - це відношення до соціальних явищ, людської діяльності, поведінки, установ-ня їх значимості, відповідності певним нормам і принципам моралі (схвалення і засудження, згоду або критика і т. п.). Визначається соціальною позицією, світоглядом, рівнем культури, інтелектуального і морального розвитку людини. З іншого боку, облік
 10.  5.2. Правове регулювання та об'єкти обліку
    бухгалтерського обліку складається з загальних і спеціальних законодавчих і нормативних актів. До загальних законодавчих актів належать: - Цивільний кодекс Російської Федерації; - Податковий кодекс Російської Федерації; - Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (зі змінами та доповненнями); - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської
 11.  13.3. Облік додаткового капіталу
    оцінки, емісійний дохід, позитивні і негативні курсові різниці в разі погашення заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу, вираженої в іноземній валюті. Для обліку додаткового капіталу використовується рахунок 83 «Додатковий капітал», рахунок пасивний, балансовий. При формуванні та використанні додаткового капіталу за результатами переоцінки основних засобів робляться
 12.  14.3. Облік резервів під зниження вартості матеріальних цінностей
    оцінки матеріальних цінностей, які обліковуються як кошти в обігу. Вартість цих матеріальних цінностей у бухгалтерському балансі відображається за вирахуванням сум створених резервів. Створення резерву доцільно, якщо поточна ринкова вартість матеріальних цінностей стала нижчою від їх фактичної собівартості. Це можливо, якщо матеріальні цінності, які значаться на балансі підприємства, фізично або
 13.  6.5. Інвентаризація нематеріальних активів
    оцінки нематеріальних активів, придбаних нема за грошові кошти;? про вжиті підприємством терміни корисного використання нематеріальних активів (за окремими групами);? про способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах нематеріальних активів;? про способи відображення в бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань по нематеріальних активів. 6.7. Питання для
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха