ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

13.1. Ефективність в туризмі: сутність і види

Економічні основи туристської діяльності виражаються переважно в конкретному ефекті. Ефект може мати ор-нізаційної, економічну, психологічну, правову, ці-чний і соціальне забарвлення, спостерігатися або формуватися.

Один вид ефекту може змінюватися за рахунок іншого. Так,

зменшуючи економічний ефект, можна збільшити соціальний. Якщо на перше місце поставити економічний ефект і не уде-лять уваги організаційного, то всі інформаційні процес-си можуть сповільнитися і це відіб'ється на самому економічному ефекті.

Ефективність туристської організації в загальному вигляді визна-ляють як відношення результатів її діяльності до витрат, на-правлінь на їх якісне досягнення. Ефективність відпрацьовано-жает рівень досягнення переслідуваних цілей, тому всі турист-ські організації в умовах ринку прагнуть до максимізації еф-фекта.

Підвищення ефективності турбізнесу полягає в збільшенні

економічних результатів на кожну одиницю витрат у процесі використання наявних ресурсів. Це обумовлюють важливість розробки єдиних підходів до виміру витрат і результатів для відбору та реалізації справді ефективних рішень на всіх рівнях управління туристським бізнесом, які перетворюють розрахунок економічної ефективності з формальної хозяйствен-ної процедури в життєву необхідність.

Даний підхід зумовив створення класифікації ефек-тивності. Нижче представлені найбільш традиційні ознаки і класифікація ефективності.

Більшість туристських організацій при оцінці ефективно-

сти свого бізнесу користуються ознакою, що відображає утримуючи-ня того чи іншого елемента ефективності. Ця ознака, позво-додаючи комплексно оцінювати ефективність бізнесу, досить простий у використанні і володіє високим ступенем вірогідності.

За змістом елементів ефективність підрозділяється на організаційну, економічну, соціальну, технологічну, психологічну, правову, екологічну, етичну та політи-чний.

Організаційна ефективність туристського бізнесу - це факт досягнення організаційних цілей за менший час і (або) з меншими витратами, ніж передбачалося. Організаційні цілі реалізують потреби співробітників в оптимальній організа-ції праці, що дозволяє виробляти послуги належної якості.

Економічна ефективність туристського бізнесу вимагає кон-кретізаціі понять «економічна ефективність» і «економічний ефект». Економічний ефект - абсолютний результат туристського бізнесу. Один і той же ефект може бути отриманий різними способами, з різними витратами.

І навпаки, однакові витрати можуть дати різні результати. Тому необхідно срав-ня результатів з витратами. Соизмерение ефекту і витрат на його досягнення є основою економічної ефективності. Таким чином, економічна ефективність - це щодо відповідності-ная величина, одержувана як співвідношення однієї абсолютної величини (ефекту) з іншого (витратами).

Соціальна ефективність туристського бізнесу - це факт дос-тижения поставлених соціальних цілей за менший час і (або) з меншими фінансовими витратами, ніж передбачалося. Со-ціальні цілі реалізують потреби співробітників туристської ор-ганізації в інформації, знаннях, творчій праці, самовираже-ванні, спілкуванні, відпочинку.

Технологічна ефективність туристського бізнесу означає досягнення певних результатів (галузевого, національного чи світового технологічного рівня виробництва), запланова-ванних в бізнес-плані, за більш короткий час або з меншими фінансовими витратами, ніж планувалося.

Правова ефективність туристського бізнесу оцінюється сте-співу досягнення правових цілей організації і персоналу за бо-леї короткий час, меншим числом працівників або з меншими фінансовими витратами, ніж передбачалося. Правові мети реа-лізуют потреби співробітників в безпеці і порядку.

Екологічна і етична ефективність туристського бізнесу можлива тоді, коли екологічні та етичні цілі організації і персоналу досягаються за скорочений порівняно з планованих час, меншим числом працівників або з меншими фі-фінансовими витратами. Екологічні та етичні цілі реалізують потреби й інтереси людини в дотриманні моральних норм поведінки людьми щодо довкілля і між собою і знаходять своє вираження в корпоративній культурі.

Залежно від користувачів розрізняють внутрішню і зовнішню економічну ефективність туристського бізнесу.

На внутрішній ефективність - це оцінка ефективності бізнесу з позиції туристської організації, вона визначається системою показ-ників, які будуть представлені нижче. Зовнішня ефективність враховує рівень задоволеності результатами діяльності туристської організації з боку зовнішніх користувачів (дер-жави, інвесторів, споживачів) і може оцінюватися различ-ними показниками. Так, ефективність бізнесу для держави в першу чергу визначається розміром податкових надходжень до бюджету. Необхідно відзначити важливість збалансованості внутрішньою і зовнішньої ефективності в контексті конкурентоспроможності-ності туристської організації.

Сучасний підхід до ефективності означає поєднання ефективного використання ресурсів з розширенням масштабів діяльності і вимагає виділення в структурі ефективності статистично і динамічного аспектів.

Статична ефек-тивність характеризує ступінь пристосування організації до сформованих економічної ситуації, без урахування додаткового зростання, динамічна - тенденцію до розвитку. Необхідно оптимально поєднання статичного і динамічного аспектів ефек-тивності. Елоупотребленіе статичним підходом до оцінки еф-бництва може негативно позначитися на перспективах раз-розвитку підприємства. Водночас надмірне захоплення динами-ного аспектом, пов'язаним з великим ризиком, може призвести до невиправданих витрат, втрати темпів переходу його в нову якість ефективності.

Крім того, ефективність може оцінюватися з позицій ко-личества і якості туристського бізнесу. Кількісна ефективність показує розміри ефекту і темпи зростання (приросту) показників ефективності, якісна - комбінацію ресурсів, що забезпечила кінцевий результат.

Масштабність також видається важливим підходом до оцінки ефективності. Так, економічна ефективність може бути галузевої, внутрішньофірмової, груповий (підрозділи, служби тощо), індивідуальною. Оцінка ефективності з позицій мас-штабності дозволяє говорити про приватних і загальних показниках ефек-тивності туристського бізнесу, а також порівнювати ефек-тивність роботи окремих туристських організацій.

Залежно від способу співвідношення результатів і витрат ефективність визначається наступними показниками:

? результат / витрати характеризують результат, одержуваний з одиниці витрат;

? витрати / результат означає питомі витрати, приходячи-щіеся на одиницю досягнутого результату;

? результат - витрати характеризують абсолютну величину перевищення результатами витрат;

? (Результат - витрати) / витрати дає оптимальний еф-фект;

? (Результат - витрати) / результат відбиває питома еф-фект, що припадає на одиницю отримуваного результату.

Облік представлених видів ефективності забезпечує ком-комплексний підхід до оцінки ефективності туристського бізнесу в цілому з позицій визначення мети (здатності формувати цілі відповідно до потреб), раціональності (засоби досяг-ня цілі повинні бути виправдані), економічності (мінімізації витрат) та адаптивності (відповідності системі споживчих оце-нок і конкуренції). Це дозволяє вибрати найбільш дієві інструменти управління туристським бізнесом в умовах конкуренції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Ефективність в туризмі: сутність і види "
 1. ТУРИЗМ
  туризму та наукового туризму до організації ознайомлювальних поїздок
 2. Зміст
  ефективне функціонування підприємства 16 Типи підприємств 19 Глава 2. Основні фонди підприємства Сутність і значення основних фондів (засобів), їх склад і структура 29 Види вартісних оцінок основних фондів 37 Фізичний і моральний знос основних фондів 40 Методи визначення зносу 43 Відтворення основних фондів 47 Показники використання основних фондів підприємства 53 Амортизація
 3. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В інфраструктуру ринку (НЕРУХОМІСТЬ, БАНКИ, страхові та лізингові компанії, ІНЖИНІРИНГ, «ноухау» ТА ІН.).
  Ефективності комерційної діяльності інфраструктури ринку. Тема 37. Формування інфраструктури лізингового ринку РФ. Основні поняття, суб'єкти та об'єкти лізингу. Правове регулювання лізингу в РФ. Лізингові компанії та організаційні форми лізингу в РФ. Види лізингу. Етапи укладення лізингових угод, лізинговий договір. Лізингові операції в комерційних банках. Тема 38. Організація
 4. Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010

 5. Джерела фінансування туризму
  туризму
 6. Глава 3 Типологія підприємництва в туризмі
  туризмі
 7. Глава 2 Специфіка економічної природи туризму
  туризму
 8. Туризм як міжгалузевий комплекс національної економіки
  Туризм як міжгалузевий комплекс національної
 9. Глава 47. Статистика охорони здоров'я, відпочинку і туризму
  туризму
 10. Глава 14 Конкуренція і ризик підприємництва в туризмі
  туризмі
 11. Балабанов І.Т., Балабанов А.И.. Зовнішньоекономічні зв'язки: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика. - 512с.: ил., 2000

 12. Модель економічного суб'єкта підприємницького типу в туризмі
  туризмі
 13. Контрольний тест по розділу 11
  ефективно працюючих підприємств у галузі; в) достатнього стартового капіталу, навіть якщо ринок насичений даним видом продуктів (послуг). 4. Вкажіть випадки, коли турбізнес доцільно припинити: а) збитковість виробництва, б) екологічна небезпека виробництва; в) відсутність попиту на туристські продукти або послуги; г) підвищення попиту на туристські продукти або
 14. Зміст 2 Вступ 3 Глава I: Сутність вільних економічних зон та їх різновиди 1.1 Сутність, цілі, завдання та умови утворення вільних економічних зон 12 1.2 Різновиди вільних економічних зон і їх класифікація 35 Глава П: Становлення вільних економічних зон в СРВ 2.1 Ринкова трансформація економіки - основна умова формування СЕЗ в сучасному В'єтнамі 62 2.2 Процес становлення СЕЗ у В'єтнамі 88 Глава III: Значення СЕЗ В'єтнаму та шляхи підвищення ефективності їх діяльності 3.1 Роль ВЕЗ в розвитку економіки країни 110 3.2 Напрямки вдосконалення діяльності СЕЗ у В'єтнамі 127 Висновок 152 Бібліографія 160 ВСТУП
  ефективності їх діяльності 3.1 Роль ВЕЗ в розвитку економіки країни 110 3.2 Напрямки вдосконалення діяльності СЕЗ у В'єтнамі 127 Висновок 152 Бібліографія 160
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха