Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка і управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

13.1. Інноваційний розвиток: основні поняття

Термін «інноваційний розвиток» означає процес господарювання, що спирається на безперервні пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в мінливих умовах зовнішнього середовища в рамках обраної місії і прийнятої мотивації діяльності, зв'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту.

Підприємство, яке стало на інноваційний шлях розвитку, має функціонувати у відповідності з наступними принципами: -

адаптивності - прагнення до підтримання певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів діяльності господарюючого суб'єкта і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем); -

динамічності - динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (включаючи його власників, менеджерів, фахівців, працівників); -

самоорганізації - самостійне забезпечення підтримки умов функціонування, тобто самопідтримка обміну ресурсами (інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-збутової системи підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем; -

саморегуляції - коригування системи управління проізводственносбитовой діяльністю підприємства відповідно до змін умов функціонування ; -

саморозвитку - самостійне забезпечення умов тривалого виживання і розвитку підприємства (відповідно з його місією і прийнятої мотивацією діяльності).

Інноваційна діяльність та інноваційний розвиток в загальному випадку відбувається в результаті виявлення та реалізації ринкових можливостей, що розглядаються як напрями діяльності, які відкриваються перед підприємством, виходячи, насамперед із зовнішніх умов, в яких воно функціонує, і особливостей самого підприємства.

Можливі варіанти розвитку ринкових можливостей, виділені стосовно до умов України, представлені на рис.

13.1 Глибоке впровадження в ринок

Розширення меж ринку

Розробка і реалізація нового товару

Диверсифікація виробництва і збуту

Агресивні цінові стратегії

Заходи щодо стимулювання збуту

Розширення (реформування) збутової мережі

Використання багаторівневого маркетингу

Розвиток комплексу супутніх послуг

Кредитування споживачів, надання продукції в

оренду, лізинг і т. п.

Продаж товару з гарантією прийняти його назад

Вихід на інші регіони

Охоплення нових сегментів

Нові способи використання традиційного товару

Нові модифікації традиційно виробленого товару Нові товари, що замінюють випускаються раніше

Нові товари, що задовольняють існуючі

потреби іншим способом

Принципово нові товари

Пропозиція на нових ринках нових товарів, розвиваючих

традиційні напрямки діяльності підприємства

Пропозиція на нових ринках нових товарів, не пов'язаних з колишніми видами діяльності

Орієнтація діяльності на "ніші" ринку

Комбіновані варіанти Рис. 13.1. Варіанти розвитку ринкових можливостей підприємств

Розвиток підприємств може бути забезпечене за допомогою інновацій різного виду. Цілями можуть бути підвищення ефективності виробництва, розширення частки ринку, збільшення прибутку і т. п., однак основною метою є забезпечення умов тривалого виживання і стійкого розвитку підприємства на ринку.

Джерелами для формування ідей інновацій є результати аналізу тенденцій розвитку соціально-економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, у тому числі під дією факторів НТП; потреби і запити споживачів (як існуючі, так і потенційні); розробки вчених, винахідників і раціоналізаторів; діяльність конкурентів; розробки фахівців структурних підрозділів підприємства (служби маркетингу, виробничих, торгових і збутових підрозділів, науково-дослідних, конструкторських, технологічних та інших відділів і служб).

Інновації мають відповідати таким основним вимогам: мати елементами новизни; відповідати вимогам ринку (потребам і запитам споживачів); приносити прибуток її розробнику, виробнику, продавцеві, а в ідеалі суспільству в цілому.

Аналіз і відбір альтернативних варіантів інноваційного розвитку доцільно вести в системі: етапи прийняття рішень про вибір варіантів

і

Суспільство

Потреби

Працівники збуту -

- Постачальники

Виробники Розробники -

Інвестор

розвитку - напрямки, а в їх рамках варіанти розвитку - суб'єкти інноваційної діяльності (рис. 13.2).

Етапи прийняття рішень про вибір варіантів розвитку

Контроль реалізації проектів інноваційного розвитку Оцінка альтернативних проектів (варіантів) і вибір оптимальних Вибір джерел фінансування Аналізу ризику Вибір цільових ринків Аналіз ринкових можливостей , а також сильних і слабких сторін підприємства Суб'єкти

інноваційної

діяльності

Проникнення на ринок Розширення ринку-f-Нові товари

"ТГ" Диверсифікація виробництва Напрямки / і збуту

розвитку риночнихfr можливостей '

Рис. 13.2. Напрями аналізу інноваційного процесу

Це дозволяє розкрити реально існуючі проблеми кожного з розглянутих напрямків і варіантів інноваційного розвитку на будь-якому з етапів робіт, намітити шляхи їх ефективного вирішення. Високий ступінь ринкової невизначеності різко збільшує можливість допустити помилку в оцінках альтернативних варіантів розвитку на базі інновацій. Ціна ж можливої ??помилки є занадто високою, оскільки, багаторазово зростаючи на наступних етапах прийняття рішень, вона може привести до абсолютно неадекватної реакції на ситуацію на ринку з усіма витікаючими звідси наслідками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Інноваційний розвиток: основні поняття "
 1. 36.3. Показники результатів інноваційної діяльності
  інноваційної діяльності є досить актуальним напрямком статистики інновацій, які представляють безпосередній інтерес для всіх рівнів управління - від підприємств, зацікавлених у здійсненні такої інноваційної стратегії, яка забезпечила б їм найбільший прибуток, до федеральних міністерств і відомств, що відповідають за науково-технічну та інноваційну політику в країні. Вона
 2. Глава 36. Статистичне вивчення результативності наукової та інноваційної діяльності
  інноваційної
 3. 36.4. Джерела статистичної інформації про науку та інновації
  інноваційної політики та потреб в інформації в 1993-1997 рр.. був здійснений кардинальний перегляд методології та інструментарію статистичного спостереження за виконанням наукових досліджень і розробок, вперше у вітчизняній практиці отримала розвиток статистика інновацій. При цьому насамперед ставилися завдання адекватного відображення розвитку науки та інноваційної діяльності в
 4. БП може бути використаний в наступних ситуаціях:
  інноваційного задуму або бізнес-ідеї. Для фінансового оздоровлення підприємства, що перебуває в стані неплатоспроможності, з метою виведення його з кризового стану. При проведенні конкурсів інвестиційних
 5. ОЦІНКА НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ МОРДОВИЯ
  інноваційна діяльність є найважливішим чинником модернізації економіки, її становлення, розвитку і зміцнення. Разом з тим, протягом останнього десятиліття масштаби інноваційної діяльності в російській економіці вельми скромні. Так, частка інноваційних організацій в промисловості по відношенню до їх загальної сукупності скоротилася з 50 - 60% в 1980-х рр.. до 20% в перші
 6. У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
  Поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному
 7. Структура експорту
  інноваційні потужності приймаючої країни в тих областях, де її фірми найбільш сильні і мається конкурентна ринкова середу. Що стосується інвестицій в нові для приймаючої країни області, що не конкуруючі з місцевими фірмами, то в даному випадку вплив ТНК призведе до чистого приросту інноваційних здібностей приймаючої
 8. 33.2. Система показників статистики науки та інновацій
  інноваційного потенціалу. Поява даного поняття пов'язано з необхідністю розробки такої економічної категорії, яка б відображала найбільш загальні, істотні властивості, ознаки та зв'язку науки та інновацій як виду діяльності, служила б основою для формування системи відповідних показників і методології їх кількісного виміру. Науковий та інноваційний потенціал
 9. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  інноваційного потенціалу є вироблення конкретних практичних рекомендацій щодо стимулювання інноваційної активності як на рівні окремого підприємства, так і на рівні національної економіки. У сучасній світовій практиці існує значне число різних показників, що оцінюють рівень розвитку інноваційної діяльності: починаючи з оцінки людського капіталу, показників,
 10. Удосконалення технології інноваційного інвестування
  інноваційних системах. В останні роки переважна частина приросту валового внутрішнього продукту в цих країнах отримана за рахунок нових наукових знань, втілених у технологіях, послуги, устаткування і системах, тобто за рахунок активної інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність є найважливішим ресурсом технологічного розвитку регіону, обов'язковою умовою збереження і
 11. 4.2. Послідовне рівновагу
  поняттям рівноваги, яка в той же час посилює поняття слабкого досконалого Байесови рівноваги за рахунок введення додаткової умови узгодженості уявлень, є поняття послідовного рівноваги (Wilson, Kreps, 1982). На противагу скоєного Байесови рівноваги, в понятті послідовного рівноваги ця узгодженість вводиться не прямим, а непрямим чином
 12. ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  інноваційний процес і є його невід'ємними елементами. З метою отримання інформації про створення, впровадженні та поширенні нових або вдосконалених продуктів, послуг і технологічних процесів Тамбовським обласним комітетом статистики щорічно проводиться обстеження наступних галузей економіки: промисловості, зв'язку, інформаційно-обчислювального обслуговування і загальної
 13. ТЕМА «СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ галузевої спрямованості»
  розвитку системи сервісу у підприємницькій діяльності? Що означає поняття «асортимент послуг» і яким чином можна оцінити рівень якості обслуговування? Що Ви знаєте з історії розвитку сервісу і його еволюція? Література: основна (3,4,5) додаткова
 14. Актуальність дослідження.
  Інноваційною діяльністю, що сприяє піднесенню і подальшому розвитку економіки, її технологічності і корінний модернізацією. Специфіка сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що країна за наявності значних фундаментальних і технологічних заділів, в чому унікальною науково-виробничої бази та висококваліфікованих кадрів займає далеко не перше місце на світовому ринку
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха