Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007 - перейти до змісту підручника

13.1. Організація діагностики потенціалу підприємства

Організація діагностики потенціалу підприємства повинна здійснюватися відповідними ланками його структури управління. Орієнтовна схема управління підприємством може бути наступною. Загальне керівництво підприємством здійснює директор, який координує роботу апарату управління. Технічне керівництво покладено їм на головного інженера - першого заступника директора, в підпорядкуванні якого знаходяться підрозділи та відділи, які проводять технічну підготовку виробництва, що випускається. Конструкторський відділ, очолюваний головним конструктором, здійснює розробку проектів нових машин, устаткування, апаратів і доведення їх до серійного виробництва. Технологічна підготовка виробництва здійснюється відділом головного технолога, який розробляє технологічні процеси виготовлення виробів, їх деталей та вузлів, технічні норми і нормативи, конструює необхідні інструменти. За стан енергомеханічного обладнання підприємства, організацію проведення капітального ремонту та методичне керівництво системою планово-попереджувального ремонту устаткування відповідають головний механік і головний енергетик підприємства.

Опції внутрішньозаводського планування покладені на відділи: планово-економічний, виробничо-диспетчерський, відділ праці та заробітної плати. Планово-економічний відділ здійснюва-ляє техніко-економічне планування, становить основний документ, що характеризує поточну діяльність підприємства, - виробничу програму, розробляє перспективні програми розвитку підприємства, координує роботу економічних служб, їх взаємодія з технічними службами. Виробничо-диспетчерський відділ, очолюваний начальником виробництва, здійснює оперативно-виробниче планування, розробляє графіки запуску і випуску продукції, веде оперативний облік випуску і реалізації продукції і регулює виробництво. У функції відділу праці та заробітної плати входять: керівництво організацією праці та технічним нормуванням на підприємстві і в цехах; розробка штатного розкладу ІТП, службовців і спискового складу робітників; підготовка та участь у розробці планових показників по праці і заробітній платі для цехів і відділів підприємства; складання проектів колективних договорів і контроль за їх виконанням; вивчення і поширення передового досвіду організації праці.

Зовнішні господарські зв'язки підприємства знаходяться у веденні відділів матеріально-технічного постачання, збуту, фінансового та транспортного. Головна бухгалтерія здійснює облік і контроль матеріальних і грошових потоків підприємства, розрахунки з робітниками і службовцями, складання бухгалтерської звітності і балансу підприємства.

Основним структурним підрозділом підприємства є цех. Керує цехом начальник, який призначається директором підприємства. Начальник цеху організує виробничий процес і відповідає за господарську діяльність цеху. Під його керівництвом здійснюється робота колективу з виконання планових завдань, оперативного регулювання виробництва, впровадженню нової техніки і технології. У керівництві виробництвом начальнику цеху надають помошь начальники ділянок, майстри, керівники цехових бюро і служб.

Управління підприємством і його внутрішніми підрозділами залежно від прийнятої організаційної структури виробництва може бути побудовано по ділянках, цехах, службам, корпусам, філіям або окремим виробництвам. Залежно від організаційної структури утворюється від трьох до шести ступенів управління, наприклад: директор - начальник цеху - майстер; директор - начальник цеху - начальник дільниці - майстер; директор - начальник цеху - начальник відділення (виробництва) - начальник дільниці - начальник зміни - майстер . При корпусних структурі кілька цехів утворюють корпус (виробництво). Відділкова структура управління (за виробничим відділенням, або дивізійна) використовує елементи програмно-цільового управ-ління. На керівника виробничого відділення покладається відповідальність за здійснення функцій виробничого планування і контролю за якістю продукції, що випускається, а також за раціональне використання виробничих, трудових і матеріальних ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Організація діагностики потенціалу підприємства "
 1. Бердникова Т. Б. .. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С., 2007

 2. ПЕРЕДМОВА
  t Діяльність будь-якого підприємства орієнтована на отримання певних результатів. Однак одні підприємства впевнено досягають поставлених цілей своєї діяльності, а інші - працюють менш успішно. Багато успіх діяльності підприємства пов'язують з правильним вибором виду діяльності, наявністю достатніх ресурсів і вмінням орієнтуватися в бурхливому морі ринкової економіки. Вдале
 3. В.І. Борисевич, П.С. Гейзлер, B.C. Фатєєв. Економіка регіону: Учеб. посібник. - Мн.: БГЕУ. -432 С., 2002
  У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та орга ¬ ганізаційні основи класифікації регіонів, моделей розвитку міст і малих поселень, районного планування, регіональної економічної полі ¬ тики, формування та використання ресурсного потенціалу, фінансового механізму, діагностики та аналізу, прогнозування і планування, питан ¬ си діяльності народногосподарських комплексів,
 4. 7.1. Регіональна економічна діагностика, її роль в регулюванні процесів розвитку
  Проведення ефективної регіональної політики вимагає глибокої діагностики соціально-економічного розвитку регіонів. Слово "діагноз" в перекладі з грецького означає розпізнання, визначення і за своїм змістом має багато спільного з терміном "аналіз". Відмінність полягає в характері проведеного дослідження. Діагностика, стосовно до нашого предмету, розглядає причини і величину
 5. Практична значимість роботи
  полягає в тому, що її концептуальні положення з управління розвитком культури організацій споживчої кооперації дозволяють їм дотримуватися кооперативну ідентичність, забезпечувати розвиток кадрового потенціалу, розширювати напрями реалізації соціальної місії на основі підвищення ефективності використання кооперативного майнового комплексу та вдосконалення механізму управління.
 6. 2.3. Вибір ефективних інструментів антикризового управління
  Для діагностики кризової ситуації на підприємстві використовуються: традиційні методи аналізу фінансово-економічного стану підприємства, інтегральні показники і моделі оцінки платоспроможності, система критеріїв для оцінки структури балансу, затверджена Постановою Уряду РФ від 10.05.1994 р. № 49В «Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство)
 7. Тема 8 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КЛІЄНТА БАНКУ
  Економічний зміст фінансового менеджменту клієнта банку, фінансовий менеджмент клієнта як вид професійної діяльності. Банківська фінансова технологія. Економічні інтереси клієнта та аналіз їх обліку з боку банку. Економічні інтереси банку і вплив параметрів клієнта на стійкість банку. Технологія фінансового менеджменту клієнта. Проектно-орієнтований підхід до
 8. Астахов А.С., Краснянський Г.Л., Малишев Ю.М., Яновський А. Б.. Гірська мікроекономіка (економіка гірничого підприємства): Підручник для вузів. - М.: Видавництво Академії гірничих наук. - 279 c., 1997

 9. ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  Студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою літературою, вивчити матеріали прослуханого курсу лекцій та методичні вказівки з дисципліни. Теоретична частина контрольної роботи повинна викладатися коротко і вичерпно, при необхідності супроводжуватися формулами. Виконання практичної частини контрольної роботи має передувати опис методики. Вибір методики проведення аналізу
 10. 14,3, Фактори банкрутства
  Комерційна діяльність будь-якого господарського суб'єкта перебуває під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів (табл. 14.1), Ці фактори можуть здійснювати як позитивний,, так і негативний вплив на діяльність підприємства. Неспроможність підприємства обумовлена ??впливом останніх факторів. Класифікація факторів Таблиця 14.1 Фактори зовнішні внутрішні-економічні
 11. Трудовий потенціал працівника
  є вихідною величиною, що визначає його подальше трудове поведінку. Трудовий потенціал працівника являє собою здатність окремого працівника досягати в заданих умовах певних результатів у своїй професійній діяльності і здатність вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові завдання, що виникають в результаті змін на підприємстві. Він включає в себе
 12. МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
  Е.М. Королькова Антикризове управління має досить чітку специфіку, що виділяє його в одну з галузей загальнопромислового менеджменту. Збігаючись з основними постулатами наукового управління в базових елементах, воно містить ряд особливих рис, форм і методів реалізації. Головними базовими детермінантами антикризового менеджменту є: 1) надмірно висока мінливість внутрішньої і зовнішньої
 13. 9.3. Аналіз використання основних фондів
  Для оцінки використання основних фондів застосовуються такі показники, як інтенсивність використання основних фондів, завантаження устаткування, коефіцієнт корисної дії машин і механізмів. Важливе значення для аналізу використання основних фондів мають їх первісна, залишкова вартість і знос. Первісна вартість основних фондів відображає їх вартість при постановці на облік.
 14. 7.2. Індикатори розвитку регіонів
  Для проведення діагностики необхідна система взаємопов'язаних вимірників, в якості яких виступають відповідні індикатори, і всебічна достовірна інформація про їх величиною і тенденції зміни. Термін "індикатор" походить від латинського слова indicator, тобто покажчик. Ними зазвичай є показники, які відображають сутнісні характеристики тієї чи іншої системи або явища.
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха