ГоловнаЕкономічна географіяПідручники з економічної географії → 
« Попередня Наступна »
Бурднна Олена Олександрівна, Крилов Петро Михайлович. Економічна географія. Навчальний посібник. - М.: МГИУ, 189 с., 2010 - перейти до змісту підручника

1.3.Інформація і методи в економіко-географічних дослідженнях 1.3.1. Джерела інформації та показники

Економічна географія використовує безліч окремих джерел інформації для теоретичних прикладних цілей: -

даних органів державної статистики; -

відомча статистика і корпоративні звіти і

ін

За формою подання: -

абсолютні (наприклад, число жителів); ??-

відносні (частка міського населення).

За джерелами походження: -

офіційні (державна статистика); -

неофіційні (опитування населення).

Також розрізняють джерела інформації за рівнем достовірності (верифіковані ™), унікальності, довжині часових рядів показників і ін 1.3.2.

Методи досліджень в економічній географії

Польовий (експедиційний).

Польовий (експедиційний) метод економіко-географічних досліджень призначений з одного боку для ознайомлення на місцевості з об'єктами (точковими і майданними) майбутніх досліджень і пов'язаний зі збором первинних низових даних, призначених для подальшої обробки в стаціонарних ( камеральних) умовах.

Порівняльно-описовий.

Для даного методу характерне вивчення того чи іншого об'єкта (країни, району, міста) шляхом зіставлень і порівнянь (аналогій) з іншими аналогічними об'єктами. М. В. Ломоносов успішно застосовував порівняльний метод у своїх дослідженнях, однак найбільш повно його значення обгрунтував у 19 в.

А. Гумбольдт. Порівняльний метод важливий для типології економіко-географічних об'єктів: економічних пунктів, промислових і транспортних вузлів, міст, районів, країн.

Варіантностний метод в економічній географії - підготовка проекту рішення в неоднозначному виконанні як отримання різноманіття в пошуках оптимуму. Для прийняття рішення відбирається кращий варіант з наявних, що відповідає умові раціональності. Кращий з усіх варіантів - умова оптимальності.

Історичний (еволюційний аналіз).

Розгляд всіх досліджуваних явищ в їх генезі й еволюції, в процесі історичного розвитку; пошук першопричин явищ в історичному розрізі; зіставлення і пошук аналогічних процесів і явищ в історичному плані. Є синонімом історико-географічного методу в ЕГ.

Конструктивний (вчення про конструктивну географії).

Конструктивний метод означає географічні дослідження з розробки проблем планомірного перетворення природного середовища з метою ефективного використання природних ресурсів (був запропонований для географії І. П. Герасимовим).

Балансовий.

Балансовий метод - група розрахункових методів для аналізу, прогнозування і планування розвитку динамічних систем з усталеними потоками ресурсів і продукції. («Витрати - випуск», «виробництво-споживання», «ввезення-вивезення», «прихід-витрата») з детермінованими залежностями між прибуткової і видаткової частинами.

Особливе місце займає міжгалузевий баланс виробництва і споживання суспільного продукту за галузями.

Статистичний.

Статистичний метод є одним з найбільш широко застосовуваних в географії взагалі і в ЕГ особливо. Він грунтується на первинних (загальнонаукових) і вторинних (економіко-географічних) методах обробки масивів стат. даних галузей матеріального і нематеріального виробництва для отримання нової інформації.

Математичного моделювання.

Математичний метод в економічній географії є ??допоміжним методом, що дає можливість швидко обробити цифровий матеріал і дати кількісні оцінки аналізованих явищ. Математичний метод дає цінні відомості при моделюванні процесів механічного руху населення, для зіставлення різних варіантів розміщення підприємств, для обчислення кореляцій між різними просторовими явищами. Одні з найбільш вживаних методів математичного моделювання є методи багатовимірної математичної статистики, що включають регресійний, факторний і кластерний аналіз.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3.Інформація і методи в економіко-географічних дослідженнях 1.3.1. Джерела інформації та показники "
 1. З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ« Інформація за сегментами »(ПБУ ПОЛОЖЕННЯ 12/2000) 15
  інформації за сегментами в бухгалтерській звітності комерційних організацій2 (за винятком кредитних організацій). Це Положення застосовується організацією при складанні зведеної бухгалтерської звітності га разі наявності у неї дочірніх і залежних товариств, а також якщо на неї установчими документами об'єднань юридичних осіб (асоціацій, спілок та ін,), створених на добровільних
 2. Методологія та методика дослідження.
  Інформації проводилася з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Інформаційну базу дослідження склали федеральні закони, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, постанови Загальних зборів представників споживчих товариств, Ради та Правління Центросоюзу РФ, офіційні дані Держкомстату РФ, Центросоюзу РФ, матеріали спеціальних обстежень споживчих
 3. 1.1 . Цілі і завдання економічної географії
  інформації (по Н. Н. Баранскому). Економічна географія може бути віднесена як до суспільних наук (т к. вона вивчає суспільство в його географічному вимірі), так і до природничих (т. к. відноситься до географічних наук). Економічна географія, грунтуючись на закони розвитку суспільства, а також на закони природи, зайнята аналізом і прогнозом територіальних взаємодій в системі
 4. І. ПОРЯДОК ВИДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ за звітними сегментами
  інформація за якими розкривається в бухгалтерській звітності (далі - звітні сегменти), уста на в л і ється організацією самостійно виходячи-з сс організаційної та управлінської структури. Перелік звітних сегментів у зведеної бухгалтерської звітності встановлює організація, на яку покладено складання зведеної бухгалтерської звітності. При виділенні інформації ло звітним
 5. ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ
  інформацію кожної частини. Дайте відповідь на питання, що вивчає
 6. Достовірність результатів і обгрунтованість висновків
  інформації, відповідністю основних положень економічної теорії, теорії управління, а також застосуванням їх в практичній діяльності організацій споживчої кооперації
 7. [І, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ, розкривається в ІНФОРМАЦІЇ за звітними сегментами 12.
  Інформації про виручку (доходи) звітного сегмента від операцій з іншими сегментами передачі між ними повинні оцінюватися на основі фактично застосовуваних організацією цін. Основа ціноутворення на зазначені передачі і зміни цієї основи підлягають розкриттю в бухгалтерській звітності організації. б) витратами звітного сегмента ие є:? відсотки, крім випадків, коли предметом
 8. Тема 3 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  інформації. Джерела внутрішньої інформації. Банківська звітність, її основне призначення. Вимоги міжнародних стандартів до звітності. Джерела зовнішньої інформації. Користувачі інформації. Основні напрями організації аналітичної роботи в
 9. Заняття 1 ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ
  економіко-географічної. Об'єктом вивчення фізичної географії є ??географічна оболонка Землі в цілому. Географічна оболонка - це складна матеріальна система, яка складається з повітряної, водної та твердої оболонки Землі з населяють їх живими організмами. Одна з найважливіших завдань сучасної географії - вивчення процесів взаємодії природи і суспільства з метою наукового
 10. 4.1. Класифікація методів аналізу ділових ситуацій
  інформації, що представляє собою той сирої вихідний матеріал, на підставі якого шляхом аналізу і синтезу складаються остаточні судження і висновки, а також приймаються практичні рішення. Методи збору матеріалу можуть бути класифіковані за ознакою способу отриманої інформації на наступні чотири групи. Це інформація, отримана шляхом: особистих спостережень і експериментів; вивчення
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха