Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

Актуальність теми дослідження.

В даний час для найбільш розвинених країн світу характерний перехід до нового типу суспільства - постіндустріального, або інформаційного. При цьому принципово змінюються пріоритети суспільного розвитку. Російські ринкові реформи дали імпульс підвищенню економічної активності підприємців у сфері послуг. Цей процес тісно пов'язаний з підвищенням значення людського чинника, оскільки в сучасній дійсності людина не тільки чинник, що створює суспільне багатство, але й показник прогресивності перетворень в соціумі.
Л1 Відома обмеженість сучасних теоретико-методологічних

досліджень полягає у відсутності цілісного розгляду проблеми людини в системі підприємницької діяльності у сфері послуг. Протиріччя бачиться у невідповідності обліку зростаючої ролі людського фактору на результати діяльності підприємств сфери послуг. Виділення цього протиріччя дозволяє визначити стратегію дослідження, яка полягає у створенні механізму вирішення протиріччя - недостатнє врахування впливу людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг, а також ліквідацію недоліків на основі визначення конкурентоспроможності підприємця у складі сукупного працівника підприємства сфери послуг.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Актуальність теми дослідження. "
 1. 3. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  актуальності теми дослідження для суспільства в цілому і для окремого підприємства. Вказується об'єкт дослідження підприємство, на якому студент проходив виробничу практику. Формується мета і завдання дослідження. Перераховуються методи, застосовувані в ході дослідження. Вказуються джерела первинної та вторинної економічної та комерційної інформації. У першому розділі курсової роботи
 2. 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ
  актуальність, або з наукової точки зору (ступінь вивченості проблеми, різні теорії, дискусії тощо), або з сучасних позицій. Позначається коло складових її проблем, визначаються цілі, завдання роботи, дається короткий огляд, і аналізуються вивчені джерела та література. У висновку підводяться підсумки роботи, формулюються висновки, до яких автор прийшов в результаті проведеного
 3. Мультімедаіа та Інтернет
  актуальної тематики. Досить широко практикується створення "веб-кілець" - пов'язаних спільнот веб-сайтів, що стосуються однієї теми. Вони працюють таким чином, увійшовши в таке кільце, відвідувач, натискаючи опцію "Next", може оббігти всі сайти, що входять в кільце. Вельми сприяє зростанню уваги до сайту його "освячення" авторитетними знаменитостями, фахівцями у вигляді їх вітань, цитат,
 4. Технологія підготовки до публічного виступу
  актуальності, практичної важливості розроблюваної теми ; ознайомлення з конкретним досвідом діяльності, що відносяться до розроблюваної теми; встановлення подібностей і відмінностей у підходах до явища або проблеми; виявлення невідповідності нових, виявлених спічрайтером фактів прийнятим думкам; зіставлення досліджуваного питання з його сучасними аналогами в інших областях знань, регіонах і т. п . та
 5. Форми соціальної відповідальності, соціальні інвестиції бізнесу та PR
  актуально виглядають у наш час. Одна з найважливіших причин нинішнього громадської думки по відношенню до російського бізнесу - у безпорадності і відсутності можливості на щось вплинути, демонстративна безконтрольність і безкарність. У російських умовах ця обставина посилюється відсутністю реальних традицій і практики демократії, правової держави і громадянського суспільства.
 6. АНАЛІЗ РІВНЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ МОРДОВИЯ ЗА 2002 - 2003 РОКИ
  актуальність даної теми необхідно, на наш погляд, більш детальне її розгляд на прикладі Республіки Мордовія. Для цього проаналізуємо складові якість життя узагальнюючі блоки: добробут населення, здоров'я суспільства, житлові умови, правову захищеність, культуру і освіченість народу. Рівень добробуту людей прийнято характеризувати двома основними показниками - розміром
 7. Введення
  актуальні до на-чала процесу реформування, потім настав період приватизації з усіма витікаючими наслідками, і десь з початку XXI століття, враховуючи необхід-ність поповнення дохідної частини регіональних і муніципальних бюджетів, знову проблема оренди стала актуальною. Оренда нерухомості та землі ста-копиться найважливішим джерелом поповнення бюджетів усіх рівнів. Вивчений-нію орендних відносин
 8. Обсяг і структура дисертації.
  Актуальність теми дисертаційного дослідження, ступінь розробленості проблеми, формулюються його цілі і завдання, визначаються предмет і об'єкт дослідження, відзначається наукова новизна і практична значущість отриманих наукових результатів. У першому розділі «Теоретичні основи управління організаційною культурою» розкрито сутність, властивості і структура організаційної культури; приведені
 9. Апробації та впровадження результатів дослідження.
  Актуальність досліджуваної теми, визначені мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження, розкриті наукова новизна і достовірність результатів роботи, відзначені теоретична і практична значущість, форми апробації та реалізації результатів дослідження. У першому розділі «Особливості сфери послуг у національній економіці» на основі вивчення літературних джерел та господарської практики
 10. Актуальність дослідження.
  Теми. Актуальність даної теми дослідження визначається тим, що в останні роки проблемі інноваційного розвитку високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості та конкурентоспроможності національної економіки на ринку високих технологій було присвячено значну кількість праць російських і зарубіжних вчених. Серед російських дослідників, які займалися розробкою зазначених