Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
Головна → 
Економіка та управління народним господарством
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
О. М. Ярошенка РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ / НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 2007
American Enterprisw Institute АМЕРИКАНСЬКА СИСТЕМА БАНКРУТСТВА Збірник American Enterprisw Institute-2005р . 2005
Шимов В.Н. Економічний розвиток Білорусі на рубежі століть: проблеми, підсумки, перспективи: Моногр. / В.М. Шимов. - Мн.: БГЕУ. - 229 с. 2003

У монографії розглядаються ключові проблеми трансформації економіки Республіки Білорусь в умовах формування ринкових відносин (1991-2001 рр..). Досліджуються теоретичні, методичні та організаційні основи побудови системи довго-, середньо-та короткострокових прогнозів і програм соціально-економічного розвитку країни на основі принципів індикативного планування. Структурна трансформація економіки, її сталий розвиток, динамізм перетворень і високі темпи зростання розглядаються як жорсткий імператив XXI в.

Призначена для працівників республіканських, регіональних та місцевих органів виконавчої влади, наукових співробітників, викладачів економічних вузів, студентів і аспірантів.

Бердникова Т. Б.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М,. -215 С. 2007

Навчальний посібник висвітлює основний зміст курсу «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства», що входить до числа спеціальних економічних дисциплін за державному освітньому стандарту. У книзі викладаються теоретичні основи техніко-еко-кого аналізу діяльності підприємства та розглядаються практичні методики, прийоми і етапи його виконання. Навчальний посібник відображає ситуацію сучасну практику техніко-економічного аналізу на російських підприємствах усіх організаційно-правових форм і видів власності. Для закріплення досліджуваного матеріалу по кожній темі курсу даються контрольні запитання та перевірочні завдання.

Для студентів вузів і середніх спеціальних навчальних закладів, які вивчають курс «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства», а також фахівців-практиків.

Черкасова І. О. Аналіз господарської діяльності. СПб.: Видавничий Дім «Нева». - 192 с. 2003

Прочитання чергової книги з серії «Шпаргалка» дозволить студентам вузів повторити пройдений матеріал такого важливого курсу, як Аналіз производствен ної діяльності і підготуватися до здачі іспиту чи заліку. У доступному і стислому форматі в книзі дані відповіді на всі найважливіші питання цього предмета, що дозволить в короткий срокполучіть максимум необхідної інформації і скласти іспит на відмінно.

Нікольська Е.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с. 2002
Підручник написаний відповідно до державного стандарту для спеціальності 060800 "Економіка і управління на підприємствах (по галузях)" з дисципліни "Аналіз фінансово-господарської діяльності". У підручнику викладено теоретичні основи економічного аналізу і діагностики, знайшли відображення новітні методики аналізу результатів господарської діяльності підприємств, характерні для ринкової економіки, розглянуті питання сутності та застосування економічної діагностики, оцінки та аналізу виробничого потенціалу, факторного аналізу рентабельності і др.Учебнік призначений для студентів, навчаються за спеціальностями "Економіка і управління на підприємствах поліграфічної промисловості" і "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит". Рекомендується також для працівників поліграфічної промисловості.
Мальцев Володимир Павлович Орендні відносини в системі управління майном суб'єкта Російської Федерації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва -2005 2005

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку, в умо-вах зростаючої ролі муніципальних освіти в соціально-економічному розвитку території, на місцеві органи влади покладається додаткова відповідальність за ефективне використання своєї собст-ності. Держава і муніципалітети, зберігши значну власність ність і ще велике соціальне навантаження, зобов'язані підтримувати програвання-вальних процес, мобілізувавши всі внутрішні джерела. До таких дже-никам отримання стійких доходів для забезпечення відтворювального процесу відносяться і орендні відносини, що розмежовують права володіння, управління, права власності і господарювання. Це і визначає актуальність ність теми.

Колектив авторів «Аудит: Шпаргалка.»: РИОР; Москва; 2011

В шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Аудит».

Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит.

Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Аудит».

Е. Л. Мягкова Т. Л. Мягкова Шпаргалка по курсу: «гроші, кредит, банки» 2009
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальним преподом. Тут найдешьвсе необхідне по курсу: «Гроші, кредит, банки», а інше - справа техніки.
Уляна Ринатовна Лук'янчук Шпаргалка з аудиту 2009
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними преподом. Тут знайдеш все необхідне по Аудиту, а інше - справа техніки. Ні пуху, ні пера!
Халтаева С.Р., Яковлева І.А. Бізнес-планування: Навчальний посібник. - Улан-Уде, 2005. - 170 с. 2005
У посібнику викладені основи теорії, методології, практики бізнес-планування та використання програмних засобів розробки бізнес-планів. У загальнодоступній формі розглянута проблема постановки сучасної концепції бізнес-планування. Також висвітлені питання аналізу здійсненності бізнес-проекту, проблеми типових помилок і недоліків бізнес-планування. Докладно розглянута методологія застосування ситуаційного аналізу бізнесу. Дана приблизна структура бізнес-плану, розглянуто його основні розділи і додатки. Описано особливості складання бізнес-планів інноваційного проекту, фінансового оздоровлення, а також особливості використання бізнес-плану в діяльності регіональних органів управління.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей.
Байкалова А.І. Бізнес-планування: Навчальний посібник. - Томськ, 2004. - 53 с 2004
У Росії існують дві ситуації:
Інвестиційний вакуум - є гроші для інвестицій, але дати їх нікому, т.к. немає достатньо грамотних проектів, в які можна без зайвого ризику вкласти капітал.
Інвестиційний глухий кут - необхідність реалізації проекту не викликає сумнівів, але можливість отримання реального прибутку в конкретних економічних умовах проблематична.
Бізнес-план (БП) - комплексний документ, що відображає основні аспекти та показники діяльності підприємства, дають повне об'єктивне уявлення про Справу (бізнесі).
Пелих А.С. Бізнес-план або як організувати власний бізнес. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: "Ось-89". - 96 с. 2003

Як організувати власний бізнес? З чого почати? Якому виду діяльності віддати перевагу? Як забезпечити безпеку бізнесу і конкурентоспроможність продукції? Як розрахувати прибуток, обсяг виробництва, податки, витрати?

Якщо Ви хочете отримати відповіді на ці питання - Вам потрібен "БІЗНЕС-ПЛАН".

Зонова А. В., Бачурінская І. Н., Гарячих С. ??П. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. Стандарт третього покоління. - СПб.: Пітер. - 480 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»). 2011

У навчальному посібнику розглядаються організація та методологія бухгалтерського обліку, зміст і методики обліку окремих його об'єктів, бухгалтерська фінансова звітність. Докладно викладені всі розділи фінансового обліку, послідовно відображені відповідні законодавчо-нормативні документи, порядок ведення обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності, а також типові господарські операції.

Особливу увагу приділено таким важливим видам обліку, як облік процесу виробництва та облік процесу продажу і фінансових результатів.

Матеріал викладено відповідно до сучасної нормативною базою з бухгалтерського обліку та оподаткування організацій.

Посібник підготовлено відповідно з новим освітнім стандартом третього покоління і призначене для Ьтудентов вузів, що навчаються за напрямом підготовки 080100 «Економіка» (кваліфікація «бакалавр»), а також фахівців, викладачів, наукових і практичних працівників .

Камишалов, Петро Іванович Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», « Світова економіка »- 2-е вид., пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с 2005

У книзі розкриваються нові методики І процедури, методології обробки облікової інформації,

У ній Про популярній формі з використанням числових прикладів розглянуті базові поняття та категорії, общсгосударстісннал регламсіггп-ція бухгалтерського фінансового обліку, розкриті методики обробки фінансових операцій п різних типах організацій, включаючи сфери виробництва та обігу.

Виклад обліку активів, обов'язковий і капіталу уііїзаіо з оподаткуванням, а також з міжнародною практикою.

Шевельов А. Е., Шевельова Б. В. Бухгалтерський фінансовий облік / Серія «Підручники, навчальні посібники». - Ростов н / Д: Фенікс. - 480 с. 2005

Книга призначена для вивчення бухгалтерського фінансового обліку та має практичну спрямованість. У ній наведено основні методичні положення з бухгалтерського обліку окремих об'єктів та операцій, розглянуті типові ситуації з рішеннями, наведені практичні завдання та контрольні питання.

Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с. 2004
p> Коротко охарактеризована теорія економічного аналізу, дано розгорнутий опис аналізу техніко-організаційного рівня виробництва, ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів, виробництва та реалізації продукції, стану і використання основних засобів, витрат на виробництво. Особливу увагу приділено аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, оцінці фінансового стану та ділової активності підприємства. Поряд з традиційним курсом аналізу фінансово-господарської діяльності викладені основи фінансового менеджменту в його сучасній інтерпретації.

Для студентів середніх професійних навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Економіка, бухгалтерський облік і контроль» і «Менеджмент».

Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»). 2003
У навчальному посібнику послідовно викладено питання, пов'язані з організацією бухгалтерського обліку, його основними поняттями і. принципами, нормативними документами та формами звітності. Усі матеріали переглянуті і перероблені у відповідності з новим планом рахунків. Крім теоретичних питань, пов'язаних з організацією бухгалтерського обліку, книга містить багатющий практичний матеріал, безліч цікавих і забавних тестів і завдань. Книга буде корисна не лише для студентів вищих навчальних закладів і коледжів, а й для тих, хто хоче самостійно вивчати основи бухгалтерського обліку.

Рекомендовано УМО по утворенню в області фінансів, обліку й світової економіки як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями; «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Світова економіка »,« Податки і оподаткування ».

 Мельникова Н. А.  Бюджетна і податкова система Республіки Білорусь: Учеб. посібник. - Мн.: БДУ. - 262 с.  2005

 У навчальному посібнику викладено теоретичні та методологічні основи виникнення і розвитку бюджету держави, особлива увага приділяється системі оподаткування, а також механізму формування податків в Республіці Білорусь. 

 Призначено для студентів економічного та юридичного факультетів БДУ.

 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ  БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  1998

 Бюджетний кодекс Російської Федерації встановлює загальні принципи бюджетного законодавства Російської Федерації, організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, правове становище суб'єктів бюджетних правовідносин, визначає основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин в Російській Федерації, порядок виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, підстави і види відповідальності за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації.

 Маркосова Олена Аршавіровна  Дисертація. Удосконалення методики оцінки еколого-економічної ефективності виробничого інвестиційного проекту  2006
 Метою дослідження є розробка методики комплексної оцінки еколого-економічної ефективності виробничого інвестиційного проекту.
 Б. Н. Кузик, Ю. В. Яковець  Росія-2050. Стратегія інноваційного прориву  2005
 У книзі по суті міститься енциклопедія економічної думки, узагальнення найбільш цінного з праць вчених-економістів різних країн з проблематики змін, що охопили світову цивілізацію в XXI столітті. Глобальний погляд на світ і на Росію як частина цього світу народжує і бачення авторів фундаментальних основ стратегії інноваційного прориву.
 В.Н. Ясенів  ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ: Навчальний посібник - М. Новгород: Изд-во ННДУ  2006

 Навчальний посібник «Інформаційна безпека в економічних системах» призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 Розглядаються основні поняття інформаційної безпеки, класифікація інформаційних загроз і характеристика їх наслідків, побудова системи захисту інформації, особливості організації інформаційної безпеки в окремих економічних системах. 

 Для студентів, які навчаються за спец. «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Податки та оподаткування», «Антикризове управління», «Митна справа», «Комерція (торгова справа)».

 Л. В. Барт та ін  Світовий валютно-фінансова криза і економіка Росії: матеріали міжвузівської регіональної науково-практичної конфе ренції студентів і аспірантів. Випуск XXIV. - Ульянівськ: УлГТУ. - 114 с.  2009
 Збірник містить матеріали доповідей та наукових повідомлень студентів та аспірантів з актуальних проблем економіки Росії в умовах світової валютно-фінансової кризи.
 Василь Колташов  КРИЗА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  2008

 Автор книги «Криза глобальної економіки» належить до небагатьох економістам, що передбачив кінець господарського підйому. Задовго до того, як криза світової економіки був визнаний доконаним фактом, їм був спрогнозований його хід і далекосяжні наслідки. Виявилися розкриті глибинні причини кризи, його циклічне і одночасно системне походження. Був зроблений цілий ряд сміливих прогнозів і сенсаційних висновків. Численні запитання актуальні для сучасного суспільства отримали відповіді або були вперше ясно сформульовані. Що очікує нас у найближчому майбутньому? Які зміни покликаний призвести криза? Хто заважає його завершення і що потрібно, щоб він підійшов до кінця? Як вплине криза на Росію та інші країни? Яким виявиться завтрашній день? І яке відношення до цього має боротьба економічних теорій? 

 Книга складається з чотирьох частин. У першій представлені дві доповіді Інституту глобалізації і соціальних рухів, підготовлені під керівництвом В. Колташова. Один з них (який здобув широку популярність) присвячений аналізу кризи з детальними висновками про його походження, етапах і наслідки, другий - проблемам інфляції і грошового обігу. Друга частина книги - «На пульсі кризи» - містить огляд двох перших років спаду у світовій економіці. Третя частина - «Діалоги про кризу» - включає інтерв'ю, записані з автором у 2008-2009 роках. Четверта частина складається з статей присвячених економіці, кризи і суспільних проблем з ним пов'язаним. 

 Richard Duncan  Криза долара. Причини, наслідки та шляхи виходу  2008
 Світова економіка занурюється в найважчий промисловий і фінансову кризу з часів 1930-х років. Ринки акцій котяться вниз, великі корпорації стають банкрутами, уряду просять допомоги у МВФ. У книзі «Криза долара» Річард Дункан розкриває причини і характер дисбалансу, який дестабілізував світову економіку. Основна причина дестабілізації (і тема книги) - це гігантський дефіцит торгового балансу США (на сьогодні - більше 50 млн дол в ЧАС, або 1,5% щорічного світового ВВП). Його дефіцитне фінансування призвело до колосального порушення рівноваги у світовій економіці і утворення в США економічної міхура. Коли він лопне і порушення світової рівноваги посилиться, світове співтовариство не зуміє уникнути вкрай глибокого і різкого економічного спаду. Книга складається з чотирьох частин. У Частини першої розказано про те, як торговий дефіцит США дестабілізував світову економіку через освіту світового кредитного міхура. У Частині другій роз'яснено, чому це положення з дефіцитом не може тривати нескінченно і чому спад у США і девальвація долара - явища неминучі. У Частині третьому проведено аналіз надзвичайно згубних наслідків, якими спад в США і крах долара обернуться для інших країн. У Частині четвертій дані оригінальні рекомендації, виконання яких допомогло б пом'якшити удар навислого світового спаду і закласти основу для збалансованого та сталого економічного зростання на десятиліття вперед. «Криза долара» - це настільна книга для інвесторів, банкірів, брокерів, експортерів, економістів, а також усіх, хто хоче зрозуміти, що діється з світовою економікою.
 Коршунов Н.М.  ЛІЗИНГ / ЕКОНОМІЧНІ ПРАВОВІ ОСНОВИ / Друге видання, перероблене і доповнене  2001
 Колектив авторів  «Логістика: Шпаргалка.»: РИОР; Москва;  2009

 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Логістика». 

 Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит. 

 Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Логістика» у вищих і середніх навчальних закладах.

 Л. Б. Миротин, В. І. Сергєєв  Основи логістики: Учеб. Посібник. - М.: ИНФРА-М. - 200 с.  2000

 Цей навчальний посібник побудовано на сучасній концепції товароруху як нового науково-прикладного напрямку розвитку економіки. Дається понятійний апарат логістики, описуються об'єкти логістичного управління, операції та функції логістики. Розглядаються логістична місія і місце логістичного менеджменту на фірмі. Велика увага приділяється логістичним системам і їх елементам. Вперше у вітчизняній економічній літературі аналізується методологія логістики, описуються сучасні логістичні системи. 

 Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, менеджерів підприємств і організацій, що займаються логістикою.

 І.І. Холявін  МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ. Навчальний посібник для студентів економічних вузів Частина 2. Гатчина 2009  2009
 Конюховскій П. В.  Математичні методи дослідження операцій в економіці - СПб.: Видавництво «Пітер». - 208 с. - (Серія «Короткий курс»).  2000

 У цьому навчальному посібнику представлені основні розділи дослідження операцій. Наголос робиться на викладі теоретичних і практичних аспектів алгоритмів вирішення екстремальних задач, які формулюються на базі відомих економіко-математичних моделей. Окрему увагу приділяється питанням змістовної економічної інтерпретації формальних математичних понять. 

 Серія книг «Короткий курс» призначена для студентів економічних та управлінських спеціальностей усіх форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться відповідною темою.

 Дік В.В.  Методологія формування рішень в економічних системах та інструментальні середовища їх підтримки. - М.: Фінанси і статистика - 300 е.: ил  2000

 Детально розглянуто клас розрахункових завдань підтримки формування рішень Запропоновано концепцію інтеграції методів підтримки рішень на основі прямої трансформації управлінських цілей у заходи з їх реалізації з використанням зворотних обчислень та навчання осіб, що приймають рішення (ОПР), на робочому місці Наведені приклади використання спеціально розробленої технології для вирішення економічних завдань з низьким і високим рівнем оперативності 

 Для науковців, IT-менеджерів, аспірантів, викладачів і студентів, які вивчають проблеми комп'ютерного формування управлінських рішень і навчання ЛПР, а також для фахівців, що займаються розробкою систем підтримки прийняття і виконання рішень в економіці.

 В.В. Федосєєв, О.М. Гармаш, Д.М. Дайітбегов, І.В. Орлова, В.А. Половников  Економіко-математичні методи і прикладні моделі: Учеб. посібник для вузів / В.В. Федосєєв, О.М. Гармаш, Д.М. Дайітбегов та ін; Під ред. В.В. Федосєєва. - М.: ЮНИТИ. - 391 с.  1999

 Викладена система економіко-математичних методів і моделей для вирішення широкого класу прикладних задач економічного аналізу та прогнозування. Розгляд прикладних економіко-математичних моделей супроводжується конкретними числовими прикладами. 

 Приведені питання і вправи для контролю засвоєння досліджуваних 

 тем. 

 Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а також для практичних працівників у сфері фінансової та економічної діяльності.

 О.Г. Турова  # Організація виробництва та управління підприємством: Підручник  2004

 У підручнику міститься систематизований мінімум наукових знань, викладаються поняття, функції і методи організації процесів виробництва і управління в низовій ланці народного господарства. Всебічно висвітлюються зміст і сучасні проблеми організації виробництва та управління промисловими підприємствами, відображений прогресивний досвід організаційної роботи вітчизняних і зарубіжних підприємств.

 Родін А.Ю.  Правові основи оціночної діяльності / М., Московська фінансово-промислова академія. - 265 с.  2005

 У міру становлення ринкових відносин, ми по-новому починаємо розуміти цінність об'єктів матеріального і нематеріального світу. В умовах невизначеної ринкової середовища вимірювання вартості майна набуває набагато складніший характер, ніж цей процес мав місце в командно-адміністративній системі. Складнощі визначення ринкової та інших видів вартостей спричинило за собою появу нової сфери професійних послуг-незалежної оцінки. В більшості своїй, прийоми і методи оцінки, що застосовуються російськими оцінювачами, запозичені із зарубіжної практики. Від туди ж запозичені і багато проблем, пов'язані з регулюванням оціночної діяльності. Так як оцінка зачіпає багато майнові інтереси, права та обов'язки учасників ділового обороту, дана діяльність регулюється нормами права. Російська нормативно-правова база з оціночної діяльності, незважаючи на свій досить лаконічний характер, сприймається більшістю оцінювачів досить поверхово. Багато оцінювачі вважають, що не досить ретельне регулювання багатьох нормативних питань є дозволом для відступу від якісного і достовірного визначення вартості.

 Теплова Лідія Евстаховна  ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Білгород - 2005  2005

 Економічний розвиток суспільства багато в чому визначається організаційною культурою, яка виступає фактором підвищення продуктивності праці і соціального прогресу. Управління організацією неможливо без урахування соціокультурного фактора. Формування організаційної культури, що дозволяє кожному працівникові самоствердитися в процесі максимального прояву здібностей, усвідомити значимість своєї особистості, стає загальновизнаним орієнтиром-розвитку будь-якої організації, незалежно від її галузевої приналежності.
 Економіка - Російська Федерація - Споживча кооперація
 Соціологія - Соціальні підсистеми - Наукове управління суспільством - Система і процес управління. Управління як комплекс функцій
 Психологія - Соціальна психологія - Соціально-психологічні проблеми управління
 Економіка та управління народним господарством (по галузях і сферах діяльності в т. ч.: теорія управління економічними системами; макроекономіка; економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами; управління інноваціями; регіональна економіка; логістика; економіка праці; економіка народонаселення і демографія ; економіка природокористування; землевпорядкування та ін)

 Жилкіна М.С.  Страхове шахрайство: Правова оцінка, практика виявлення та методи захід - Волтерс Клувер.  2005

 Книга присвячена правової проблеми попередження шахрайства з сфері страхування. Теоретичний аналіз таких кримінально-правових питань, як склад злочину, вина, суспільна небезпека і т.п., а також суміжних з ними цивільно-правових питань поєднується з практичними рекомендаціями, як знизити втрати страхової компанії від дій зловмисників. У книзі розібрані численні приклади з практики роботи російських страховиків, узагальнені методи виявлення та профілактики страхового шахрайства 

 Для працівників страхових організацій, юристів, викладачів і студентів, які вивчають страхова справа і кримінальне право

 Перведенцев, Павло Олександрович  Розробка логістичних методів вибору варіантів складських розподільних систем / Дисертація / Москва  2006
 Метою дисертаційного дослідження є розробка логістичних методів вибору варіантів складських розподільних систем для підвищення ефективності їх функціонування.
 Кошкіна І. А.  ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА (СИСТЕМНО-синергетичного підходу) / Дисертація  2005
 Метою цього дисертаційного дослідження є вдосконалення системи діагностики економічної безпеки машинобудівного підприємства на основі системно-сііергетіческого підходу, для підвищення ефективності управління даним підприємством.
 В.Н. Бурков, А.Ф. Грищенко, О.С. Кулик  ЗАВДАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКОЮ  2000

 У роботі дається постановка задачі управління промисловою безпекою. Запропоновано двоетапний метод рішення задачі. На першому етапі визначаються оптимальні стратегії розвитку систем управління промисловою безпекою (СУПБ) підприємств регіону при різних рівнях СУПБ, а на другому - визначаються завдання на зростання рівня СУПБ за критерієм упущеної вигоди або витрат. Розглядаються різні механізми стимулювання достовірності інформації, одержуваної від підприємств і проводиться оцінка їх ефективності.

 Данилова Ірина Валентинівна, Моцаренко Наталія Василівна.  Загальна економічна теорія: Навчальний посібник. - Челябінськ: Видавництво ЮУрГУ. - 44 стр.  2013

 Пропонований курс "Загальної економічної теорії" є початковою сходинкою в економічній підготовці випускників вищої школи. Він призначений для студентів усіх спеціальностей і націлений на оволодіння основами економічного аналізу, формування сучасного економічного мислення. Курс побудований з урахуванням світової економічної думки. Особлива увага приділяється вивченню структури та механізму функціонування ринкового господарства на мікро-і макрорівнях, аналізу економічної ролі держави в змішаній економіці, цілей та інструментів економічної політики. Завершується курс вивченням проблем розвитку світового господарства, впливу міжнародних економічних відносин на стан і тенденції розвитку національної економіки.

 В.К.Бурлачков  ГРОШОВА ТЕОРІЯ і динамічна економіка  2003

 Підбито основні підсумки розвитку грошової теорії з моменту її становлення до початку XXI століття. Розкрито сучасний стан теорії грошей і особливості кредІггно-грошової політики. Проаналізовано детермінанти грошового попиту, механізм грошової пропозиції, формування процентних ставок і валютного курсу. Вивчено взаємозв'язок грошей з процесами, відбува-дящими в реальному секторі економіки. Особливу увагу приділено перегляду положень теорії грошей в світлі досвіду російської економіки 1990-х років. 

 Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, осіб, що вивчають сучасні економічні проблеми.

 Євген Паршаков  Економічний розвиток суспільства / Концепція кооперативного соціалізму. Історичне дослідження. - Запоріжжя: Дике Поле,. - 264 с.  1997
 У цій роботі автор ставив перед собою досить обмежену мету: дослідити історичний розвиток продуктивних сил суспільства і суспільно-виробничих відносин в їх діалектичній єдності та взаємодії. Викладені ідеї та концепції, в тому числі про роль науково-технічної революції і про вищій фазі людського суспільства, багато в чому значно відхиляються від загальноприйнятих у марксистській літературі поглядів, але не спростовують марксистсько-ленінське вчення, а творчо розвивають його. При цьому автор прагнув не повторити в дослідженні ті загальновідомі істини, які вже достатньо детально висвітлені в суспільному літературі. Книга рекомендується економістам, соціологам, політологам, представникам інших гуманітарних дисциплін, а також широкому колу зацікавлених читачів.
 І. І. Добросердова, І. Н. Самонова, Р. Г. Попова  «Фінанси підприємств»: Пітер; Спб.  2010

 Пропонований посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Фінанси підприємств» і охоплює основне коло питань, досліджуваних студентами різних економічних спеціальностей. Це такі питання, як сутність, мета і функції фінансів підприємств, принципи їх організації, система фінансових взаємин підприємства з інвесторами, постачальниками, покупцями, працівниками, фінансовими посередниками, державою та ін У третьому виданні відображені всі самі останні законодавчі зміни. Книга допоможе студентам конкретизувати свої знання з даного предмета і краще засвоїти навчальний матеріал.

 Володіна, Наталія Леонідівна  Система управління витратами на забезпечення якості продукції в процесі виробництва / Дисертація / Воронеж  2007
 Метою дисертації є дослідження теоретичних аспектів та розробка методичних рекомендацій і практичних пропозицій щодо формування системи управління витратами на забезпечення якості продукції в процесі виробництва.
 Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.  Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с.  1998

 Призначено для претендентів на отримання кваліфікаційного атестата аудитора, а також для перепідготовки практикуючих аудиторів. Може бути використано студентами та викладачами економічних вузів, а також фахівцями в області бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та аудиту для підвищення їх кваліфікації.

 А.Г.Харченков  ОСОБЛИВОСТІ геолого-економічної оцінки РОДОВИЩ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ ЇХ ВИВЧЕННЯ  2010
 У процесі пошукових робіт виявляється велика кількість рудопроявів і родовищ, які не задовольняють вимогам промисловості за низької якості або малої кількості руд. Такі об'єкти необхідно бракувати вже на ранніх стадіях їх вивчення.
 П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова  Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с.  2009

 У книзі детально висвітлені питання економіки гірничої промисловості, розкрито сучасні методи і схеми управління галузями і виробничими об'єднаннями. Велика увага приділена підвищенню ефективності використання виробничих фондів, зростанню продуктивності праці, формування собівартості, ціноутворення та рентабельності гірничих підприємств. Розглянуто питання економічної ефективності капітальних вкладень і нової техніки, економічного обгрунтування розміщення підприємств гірничої промисловості, а також питання економічної безпеки та реструктуризації гірничої промисловості. Показані форми організації суспільного виробництва., Стратегічна і тактична основа управління підприємством. 

 Навчальний посібник призначений для студентів гірничих спеціальностей вузів, а також може бути корисно інженерно-технічним працівникам гірничодобувної промисловості.

 Сисоєв, А. А  Інженерно-економічні розрахунки ддя відкритих гірських робіт: навчань, посібник / ГУ КузГТУ. - Кемерово. - 179 с  2005

 Представлені особливості та порядок вирішення перспективних і поточних інженерно-економічних завдань гірничого виробництва. Розглянуто структура і склад доходів і витрат, деякі закономірності формування витрат при відкритому видобутку корисних копалин. Матеріал ілюстрований прикладами і завданнями * які вирішуються відповідно до вимог сучасних обчислювальних засобів. 

 Навчальний посібник підготовлено з дисциплін "Економічне обгрунтування технічних рішень", "Рішення гірських завдань на ПЕОМ" і призначене для спеціальності "Відкриті гірничі роботи" вузів гірничого профілю. Може бути використане при вивченні дисциплін, пов'язаних з оцінкою технічних рішень при відкритій розробці родовищ, проектуванням кар'єрів, процесами відкритих гірських робіт, інформаційним і комп'ютерним забезпеченням.

 Моссаковський Я.В.  Економічна оцінка інвестицій в гірській промисловості: Підручник для вузів. - М.: Видавництво Московського державного гірничого університету. - 323 с.  2004

 Розглянуто комплекс питань, що вирішуються при оцінці "економічної ефективності інвестицій. Особливу увагу приділено методичним та практичним питанням оцінки зффекі івності інвестиційних проектів jю будівництва та реконструкції виробничих об'єктів в гірській промисловості. 

 Зміст підручника відповідає затвердженій програмі навчальної дисципліни «Економічна оцінка інвестицій» ятя студентів гірничо-економічної спеціальності 

 Я.В. Моссаковський - д-р екон. наук, проф. кафедри економіки та планування гірничої промисловості Моско нема кого державного гірничого університет Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються але спеціальності 060800 «Економіка і управління на підприємстві (гірська промисловість і геологорозвідка)», Може бути корисний економістам та інженерно-технічним працівникам гірничо-видобувних галузей промисловості

 Уткіна С.І.  Економіка гірничого підприємства: Навчальний посібник для вузів. - М.: Видавництво Московського державного гірничого університету. - 262 c.: Ил.  2003

 Згідно з законодавчими та нормативними документами викладені основні принципи та методологічні засади формування та обліку доходів і витрат підприємства. Дана характеристика цих показників з точки зору економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування. В окремі розділи виділені особливості розрахунку витрат на виробництво і реалізацію продукції дпя гірничодобувних підприємств. Наведені приклади економічних розрахунків. 

 С.І. Уткіна - професор кафедри Економіки та планування гірничого виробництва Московського державного гірничого університету. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Гірництво» за спеціальностями

 Астахов А.С., Краснянський Г.Л., Малишев Ю.М., Яновський А. Б.  Гірська мікроекономіка (економіка гірничого підприємства): Підручник для вузів. - М.: Видавництво Академії гірничих наук. - 279 c.  1997

 Розглянуто економічні питання використання мінералоресурсного потенціалу надр. Викладено економічні обгрунтування інвестиційної діяльності гірничих підприємств. Описано методи управління економікою гірничого підприємства в ринкових умовах. Показані напрямки організації господарської діяльності, пов'язані з акціонуванням підприємств і реструктуризацією виробничого потенціалу. Велику увагу приділено методам економічно обгрунтованої розробки господарських рішень в умовах ринку і розвитку навичок економічного мислення у читачів. 

 Для студентів гірничих спеціальностей вузів. Буде корисний усім, інте ресующімся економічною діяльністю гірничих підприємств в сучасних ринкових умовах.

 Коробко В. І.  Економіка міського господарства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 160 с.  2008

 Викладено основи економіки міського господарства. Особливу увагу приділено місцевому самоврядуванню, ефективним джерел доходу місцевого бюджету (ринкам житла, нерухомості, муніципальних земельних облігацій). Розглянуто наукові концепції та економічні моделі системи міст, структурна і функціональна організація території міста. Визначено соціально-та еколого-економічні проблеми міста. Проаналізовано систему державного управління житлово-комунальним господарством, концепція його реформування. 

 Для студентів вищих навчальних закладів

 Назаренко Н. Т., Горланов С. А.  Сільськогосподарські ринки: Короткий курс лекцій. - Воронеж: ВДАУ. - 54 с.  2003

 Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітнього стандарту за фахом 060800 «Економіка і управління на підприємстві АПК» для викладачів, аспірантів і студентів вищих і середніх навчальних закладів, викладачів та слухачів шкіл бізнесу, коледжів, фермерів, працівників підприємств агропромислового комплексу. Являє собою системний виклад основних проблем формування та функціонування ринків в аграрній сфері. 

 Моїсеєв А. В., Петросян К. Ц.  Основи економіки найважливіших галузей народного господарства СРСР: Кн. для вчителя / За ред. А. В. Мойсеєва. - М.: Просвещение. - 192  1984

 У книзі висвітлено основні питання економічної політики КПРС, структура, особливості та перспективи розвитку основних галузей породного господарства СРСР у світлі рішень XXVI з'їзду КПРС. Бопьшое місце приділено питанню реалізації Продовольчої програми СРСР і в зв'язку з цим перспективам розвитку сільського господарства

 Невідомо  Відповіді на іспит - Економіка нерухомості 2011-2012  2011
 В.Ф. Дунаєв, В.Д. Шпаков. Н.П. Єпіфанова, В.Н. Линдін  Економіка підприємств нафтової і газової промисловості: Підручник. Под ред. В.Ф. Дунаєва. - М.: ФГУТІ Пзд-во «Нафта і газ» РГУ нафти і газу ім. II.VI. Губкіна. - 352 с.  2006

 Охоплено широке коло проблем в галузі економіки підприємств нафтової і газової промисловості. Розглянуто питання поточного стану, проблеми перспективи розвитку ПЕК РФ. зокрема нафтової та газової промисловості, структури та складу основних фондів і оборотних коштів підприємства, структури персоналу, оплати праці працівників, формування витрат виробництва, ціноутворення, формування прибутку і рентабельне! і. фінансів підприємства, податків, інноваційному та зовнішньоекономічної діяльності, банкрутства та санації підприємства. 

 Для студентів економічних і технічних спеціальностей, які вивчають ЕКОНОМІКУ підприємстві нафтогазового комплексу, викладачів, керівників виробництва та фахівців нафтогазових галузей промисловості.

 Глухів Сергій Володимирович  МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ НАФТОГАЗОВИХ підприємств, заснованих на теорії нечітких множин / Дисертація / Оренбург  2006
 Березовський П.В.  Економічна оцінка вторинних мінеральних ресурсів / Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет). СПб,. 163 с.  2006

 Виконано аналіз вітчизняної та світової практики використання вторинних мінеральних ресурсів. Обгрунтовано наукові принципи і методологія економічної оцінки вторинних мінеральних ресурсів, дані методичні рекомендації з визначення основних оціночних показників. Розроблено методичні принципи побудови кадастру вторинних мінеральних ресурсів відповідно до концепції створення Єдиного державного кадастру Російської Федерації. 

 Монографія призначена для економістів, технологів та інших фахівців, що займаються питаннями раціонального використання мінеральної сировини. Матеріали досліджень можуть бути використані при читанні курсу лекцій «Економіка природокористування та природоохоронної діяльності».

 Кувалін Д.Б.  Економічна політика та поведінка підприємств: механізми взаємного впливу  2009

 У монографії досліджується взаємозв'язок між макроекономічними процесами і поведінкою підприємств. Розглядаються цільові установки, мотивації та моделі поведінки підприємств в рамках різних економічних систем, що існували в Росії протягом останніх 80 років. Показується спадкоємність між адаптаційними діями підприємств, характерними для економіки централізованого планування, і діями, характерними для перехідної та ринкової економік. Простежується зв'язок між помилками макроекономічної політики та захисною реакцією підприємств. Вивчаються позитивні і негативні макроекономічні наслідки, пов'язані з адаптаційної діяльністю підприємств.

 Доводиться висновок про стабілізуючу роль, яку адаптаційна діяльність підприємств відіграє в періоди кризового розвитку. Книга буде корисна фахівцям, які беруть участь в аналізі, прогнозуванні та процесі прийняття рішень з розробки соціально-економічної політики і виборі інвестиційної стратегії, науковим співробітникам, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.

 С.А. Жидков  Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с.  2008

 Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Забезпечення безпеки комерційної діяльності» має важливе значення для професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі комерції. Він дозволяє опанувати студентами професійними навичками в організації комерційної діяльності, а також діями, які сприятимуть її вдосконаленню на підприємствах в галузях народного господарства та сфері послуг. У УМК розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації комерційної діяльності підприємств по галузях і сферах застосування. Комплекс написаний відповідно з програмою навчання фахівців вищих навчальних закладів за спеціальністю 080301 «Комерція». Даний учебнометодіческій комплекс включає в себе витяг з Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, навчальну програму дисципліни, тематичний план, методичні вказівки для практичних занять, методичний посібник з виконання курсової роботи, методичний посібник для виконання контрольної роботи, методичні вказівки з написання реферату, тести, приблизний перелік питань для підготовки до іспиту (заліку) з усього курсу, учебнометодіческое забезпечення дисципліни, глосарій, додатки.

 Г.Н. Франовская  МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007  2007

 Навчальний посібник підготовлено на кафедрі економіки та управління організаціями економічного факультету Воронезького державного університету.
 Рекомендується для бакалаврів напряму «Менеджмент» спеціалізації «Економіка та управління фірмою» і ВВА.

 Солодова Ірина Петрівна  Дисертація. Удосконалення планування виробничої і комерційної діяльності операторів зв'язку шляхом формування ефективних забезпечують стратегій   2007
 Мета дослідження полягає у вдосконаленні планування виробничої і комерційної діяльності оператора зв'язку шляхом формування ефективних забезпечують стратегій (на прикладі рекламної стратегії).
 Єрмолаєва Наталія Миколаївна  ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ  2007
 Мета і завдання роботи. Метою цього дисертаційного дослідження є всебічне вивчення підходів до управління якістю послуг у системі роздрібних торгових підприємств і на цій основі розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення на федеральному і регіональному рівнях. 
 Л. Н. Чечевіцина, І. Н. Чуєв  Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 с. - (Вища освіта)  2006
 У навчальному посібнику викладено ключові організаційно-управлінські та економіко-технологічні питання формування і розвитку фірм в період становлення ринку в Росії. Наведено характеристики наявності та використання факторів виробництва, виробничих процесів, господарських і фінансових результатів, взаємин з банками, фінансової, податкової, митної системами. Запропонована структура посібника допоможе глибше осмислити систему економічних показників розвитку фірм. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання і може бути корисно всім, хто цікавиться питаннями економіки фірм. 
 Коробкін А.З., Шишкова Е.Е., Казіначікова Н.А., Тишківська Т.М., Балєєво Є.Г.  Економіка підприємства галузі: Навчальний посібник:? Гомель: УО «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», 2005. ? 198 с.  2005
 Навчальний посібник ставить за мету формування у слухачів перепідготовки економічного мислення в галузі ринкових відносин, глибоке і грунтовне оволодіння ними сучасної системи економічних знань і навичок в галузі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища організації, оцінки прогнозування і планування економічних показників, що характеризують обсяги діяльності організації за допомогою різних методів економічного аналізу, планування і прогнозування.
 Дякин В.Н., Матвейкин В.Г., Дмитрієвський Б.С.
 Оптимізація управління промисловим підприємством: Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук Б.І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 84 з  2004

 У монографії розглянуті питання оптимізації розподілу виробничих ресурсів промислового підприємства на базі соціально-економічної теорії та еволюційного методу пізнання.
 Призначена для науковців і фахівців в галузі математичних та інструментальних методів економіки, а також аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.  Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004. - 240 с.  2004

 У навчальному посібник розглядається сучасний механізм, що забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку і конкуренції, вивчення якого допоможе вирішувати поточні та стратегічні господарські завдання неминуче виникають не тільки в роботі економістів, а й інших фахівців виробничого сектора.
 По кожній темі курсу наведені приклади завдань і тестів, що дозволяють практично розкрити зміст економічних категорій, характерні риси та функції.
 Перелік представлених тим відповідає Державному стандарту вищої професійної освіти.
 Навчальний посібник з курсу «Економіка підприємства» призначено для студентів цікавляться подібною проблематикою. Ключові слова: підприємство, основні фонди, оборотні кошти оборотні виробничі фонди, фонди обігу, собівартість продукції, прибуток, рентабельність

 Демчук Ольга Миколаївна  Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук  2004
 Мета дисертаційного дослідження полягає у розкритті економічного змісту людського фактора та його вплив на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. 
 Реус, Андрій Георгійович  Механізм перетворення діючої системи управління промислових підприємств / Дисертація  2003
 Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні та розробці концептуальних принципів, а також методів перетворення діючої систем управління промисловими підприємствами в нових умовах господарювання.
 Аверіна Оксана Віталіївна  "Науково-методичні аспекти формування функціональниx стратегій підприємств пивобезалкогольної промисловості" / Дисертація / Москва  2003

 Мета дисертаційної роботи - розробка науково-методичних положень формування функціональних стратегій підприємств півобееалкогольной промисловості, а також практичних рекомендацій щодо реалізації даних стратегій.

 Байн В. Ф.  Економіка підприємства та організація виробництва: Учеб. посібник / В. Ф. Байн. Мн.: БГУ, 2003. - 191 с: ил.  2003
 Розглядаються загальні питання економіки підприємств та їх функціонування, організації виробничого процесу та аналізу фінансової діяльності організацій в умовах перехідної економіки. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Економічна теорія», а також для всіх, хто цікавиться соціально-економічними проблемами функціонування сучасних підприємств.
 С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва  Теорія ігор для економістів. Вступний курс. Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Європ. Ун-ту в С. Петербурзі. - 342 с.  2001

 Книга являє собою короткий і порівняно елементарне навчальний посібник, покликане надати в розпорядження студентів економічних спеціальностей досить просте і доступне керівництво, що містить виклад основ сучасної теорії ігор. 

 Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які займаються питаннями додатків математики до економіки.

 Сенчагов В. К.  Економічна безпека: геополітика, глобалізація, самозбереження і розвиток (книга четверта) / Інститут економіки РАН. - М.: ЗАТ «Финстатинформ», 2002. - 128 с.  2002
 ударства, диспропорції її геополітичного статусу. На основі наведеної класифікації елементів глобалізації запропоновані головні контури позиції Росії в нових умовах світового розвитку. Економічна безпека розглядається як складна індикативна система, що включає в себе національні інтереси у сфері економіки, погрози і порогові значення індикаторів економічної безпеки. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців економічних і фінансових установ, корпорацій і всіх читачів, які цікавляться новими тенденціями розвитку економіки Росії.
 М.Г. Назаров  Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с.  2000

 Курс соціально-економічної статистики створений з урахуванням принципових положень і позитивних змін, пов'язаних з введенням в країні ринкових відносин, і побудований відповідно з новою системою національних рахунків. 

 Розглядаються сутність соціально-економічної статистики на сучасному етапі, питання організації отримання та методи обробки статистичної інформації; статистика виробництва ВВП, фінансів, кредиту та страхування, цін, тарифів та інфляції; статистика ринку праці, національного багатства, науки та інновацій, підприємництва; статистика рівня життя населення та соціальної сфери, зовнішньоекономічної діяльності, моделювання і прогнозування соціально-економічних процесів. 

 Для студентів і викладачів економічних спеціальностей вузів, коледжів, а також для фахівців, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів статистичних, фінансово-банківських, економічних органів, страхових компаній, комерційних структур.

 Горемикін Т.К.  СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ: Навчальний посібник. - М.: МГИУ - 155 с.  1999

 Цей навчальний посібник призначений для вивчення розділу "Статистика промисловості" курсу статистики. 

 Навчальний посібник складається з двох частин. Перша частина охоплює теоретичні питання статистики промисловості, друга частина містить завдання для проведення тестував контролю знань студентів. 

 Основне призначення навчального посібника - забезпечити студентам цілеспрямовану підготовку до лекційних і практичних занять з метою засвоєння основних положень курсу.

 Антонова Ірина Костянтинівна  Марксизм поза політикою. Джерела, генезис і структура робіт Маркса і Енгельса з природознавства. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 192 с.  2004
 У роботі дано філософсько-текстологічний аналіз хімічних, геологічних та інших ексцерптов Маркса, а також його математичних рукописів. Викладу даних питань передує дослідження місця природознавства у філософському та економічному спадщині Маркса на основі досягнень сучасної філософії, текстології та методології науки. Окрема глава присвячена аналізу робіт Енгельса з питань філософського узагальнення природознавства. У науковий обіг вводяться раніше не досліджені рукописи Маркса і Енгельса. Рукопис написано у результаті роботи автора над підготовкою та рецензуванням томів Повного зібрання творів Маркса і Енгельса на мовах оригіналу (Мегалі).
 Л. Д. ГРАДОБІТОВА. Ю.В.ПІСНУЛОВ  ЕКОНОМІКА І ДИПЛОМАТІЯ МОСКВА «НАУК А» 1985  1985
 Економічні проблеми займають все більше місця в діяльності «красного» дипломатії. Дипломати усіх рангів на Заході займаються справами монополій, банків, трестів. На міжнародних зустрічах різних рівнів намагаються вирішувати заплутані торгові, фінансові та валютні питання. Виграє, звичайно, найсильніший. Про те, як дипломатія капіталістичних країн допомагає своїм національним компаніям пробитися на світовий ринок розповів-вивается в цій монографії. Рецензент
 Невідомий  Визначення ціни капіталу для обгрунтування інвестиційних рішень 2010  2010
 Симон Кордонський  Адміністративні ринки СРСР і Росії  2006
 Монографія присвячена порівняльному аналізу економіки СРСР і Росії. Розглянуто адміністративні ринки, їх організація і склад. Приділено особливу увагу трансформації економіки при переході. Політичне підгрунтя процесів, розвінчання загальноприйнятих міфів про перебудову, і навіть зміна в мові населення - все що пов'язано з трансформацією економіки намагається показати в своїй книзі автор.
 Л. В. кращих  Економічний цикл: аналіз австрійської школи. - Челябінськ: Соціум,. - 220 с. (Сер.: «Бум, крах і майбутнє»  2005

 Відповідно до теорії австрійської школи, економічний цикл породжується центральним банком і посилюється всілякими різновидами і державного втручання, а не є невід'ємною частиною вільної ринкової економіки. У книзі показано, як центральний банк, штучно знижуючи відсотка нижче рівня вільного ринку, призводить до помилкових інвестицій, проїдання капіталу, зниження заощаджень

 Шадріна Г.В.  Економічний аналіз  2005

 Основним завданням даного курсу є вивчення теоретичних основ економічного аналізу та вирішення конкретних економічних завдань. 

 У сучасній ринковій економіці підвищує самостійність підприємства у виробленні та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення ефективної їх роботи. 

 Основні питання розвитку суспільства: що (і скільки виробляти)? як виробляти? для кого виробляти? неможливо вирішити без фундаментальних знань економічного аналізу, що дозволяє виробити стратегію і тактику розвитку і підвищення ефективності виробництва.

 Р.Л. Раяцкас, М.К. Плакун  Кількісний АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЦІ  1987

 Книга присвячена методологічним питань застосування кількісних методів в економічному апалізе, прогнозуванні та плануванні економічних систем. У ній розглядаються питання вимірювання величин при побудові економіко-математичних моделей, можливість проврркі результатів вимірювання, доцільність і можливість застосування експертних оцінок в економічному аналізі, прогнозуванні та плануванні. Велика увага приділяється питанням існування залежностей між економічними змінними, їх виявлення та побудови. Для науковців, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться питаннями застосування кількісних методів у економіці.

 Бутакова М.М.  Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с.  2010

 Фахівець, що бере управлінські рішення, повинен вміти завчасно правильно оточити їх наслідки. Вивчення методів економічного прогнозування формує основи практичних знань, необхідних кожному економісту і підприємцеві в будь-якій сфері діяльності. У навчальному посібнику послідовно, в єдиній системі і доступній формі викладаються методи розробки економічних прогнозів. 

 Для студентів і викладачів економічних факультетів, а також буде корисно починаючим підприємцям, керівникам і фахівцям різних організацій.

енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха