Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Пястолов С.М.. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с., 2004 - перейти до змісту підручника

До глави 6

6.1. Для проведення аналізу необхідно побудувати аналітичну таблицю «Аналіз витрат на виробництво».

Загальна сума витрат у грошовому вираженні збільшилася на 21,8 тис. руб., У відносному вираженні збільшення склало 15,7%, що виявилося нижче приросту обсягу товарної продукції, який в цей же період дорівнював 23,7%. Значить витрати на виробництво і реалізацію продукції зросли в меншій мірі (приріст виявився менше на 8,0%), що можна оцінити позитивно.

Дані про структуру витрат слід аналізувати в динаміці за ряд років. У структурі витрат за підсумками звітного періоду відбулися зраді-Аналіз витрат на виробництво Сума, тис. руб. Питома вага. % Відхилення Відхилення в сумі витрат. в уд. вагах Елементи витрат Базовий Звітний Базовий Звітний абсолют відноси-

ТРПкНПР абсолют відносне,% період період період період ве IVjlDtlUC)

% ве Сировина і матеріали 22,1 31, 9 15,7 19,5 9,8 144,3 3,8 124,8 Паливо 12,1 13,1 8,6 8,0 1,0 108,3 -0,6 93,6 Енергія 6,2 7 , 4 4,4 4,5 1,2 119,4 0,1 103,2 Амортизація 9,5 1,9 6,7 1,2 "7,6 20,0 -5,5 17,3 Оплата праці 29 , 5 35,0 21,0 21,4 5,0 118,6 0,4 101,9 Інші витрати 61,6 74,0 43,6 45,4 12,4 120,1 1,8 103,9 Разом 141,0 163,3 100 100 21,8 115,8 0,0 -

іія: збільшилася питома вага витрат на сировину і матеріали (на 24,8%), знизилася питома вага витрат на паливо (на 6,4%), збільшилася питома вага енерговитрат (на 3,2%), досить значно знизилася питома вага амортизації (на 82,7%), ненабагато зросли витрати на оплату праці (на 1,9%) та інші витрати (на 3,9%).

Для розрахунку економії (збитку) від зниження (зростання) собівартості товарної продукції необхідно зробити відповідні розрахунки для визначення витрат, що припадають на 1 руб. товарної продукції.

Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції Показник Сума, тис. руб. Відхилення Базовий період Звітний період абсолютне відносне,% Обсяг товарної продукції середньорічний, тис. руб. 167,4 207,2 39,8 123 , 7 Витрати на виробництво товарної продукції, тис. руб. 141,0 163,3 22 115,7 Витрати на 1 руб. товарної

продукції

(рядок 2 : рядок 1) 0,842 0,788 -0,054 93,6

Як видно з відповідної таблиці, витрати на 1 крб. товарної продукції знизилися на 6,4%, що дозволяє зробити висновок про зниження собівартості, а значить - про економію витрат на виробництво і реалізацію.

Фактична сума економії, отримана в результаті зниження собівартості, дорівнює 9,067 тис. руб. [167,4 (-0,054) = -9,067].

6.2. При класифікації витрат за складом виділяють:

Комплексні і одноелементні витрати Найменування статті витрат Сума, руб. Комплексні Одноелементні 18063 15087 Всього 33150 По відношенню до обсягу виробництва виділяють :

Умовно-постійні та умовно-змінні витрати Найменування статті витрат Сума, руб. Умовно-постійні Умовно-змінні 11 592,25 21 557,75 Всього 33 150,00

Розподіл витрат на виробничі та комерційні обумовлено тим, що кожен виріб проходить два циклу - виробничий цикл і цикл реалізації. Однак у нашому випадку підприємство здійснює тільки реалізацію. Тому даний розподіл витрат розглядати немає необхідності.

Класифікація за ефективності може бути проведена тільки щодо будь-якого конкретного періоду діяльності підприємства. І при цьому ефективність, наприклад, витрат на рекламу залежить, головним чином, від зміни кон'юнктури ринку: від сезонних коливань попиту та пропозиції, від зміни смаків та уподобань споживачів, від високих або низьких тимчасових переваг і т.п.

Для розрахунку точки беззбитковості в нашому випадку потрібен особливий підхід, оскільки неможливо встановити більш-менш сталу ціну реалізації. Тому, для розрахунку точки беззбитковості слід застосувати графічний метод. Як показник «Випуск» в момент часу Г (кінець звітного періоду) потрібно буде розглядати значення реалізації в грошовому вираженні за обліковими цінами.

Скористайтесь реальними значеннями для розглянутого підприємства, отримуємо наступні співвідношення : TR (T) - 130 ТОВ; FC = 11 592,25; VC (T) = 21 557,75; ТС (Т) = 125 150: (21 557,75 + 11 592,25 + 92 ТОВ).

Далі, припускаючи залежність TR і ТС від випуску (закуповується для реалізації товару) лінійної, можна ці величини представити у вигляді лінійних функцій.

Позначимо точку на графіку TR, що досягається в момент часу Г, буквою А. Бажана точка беззбитковості буде позначена буквою В. Нехай X-значення обсягу реалізації. Тоді отримуємо: TR = КХ + b \ ТС = qX + + с, де до, Ь, <7, с - невідомі , які необхідно визначити.

Далі можна скористатися тим властивістю прямої лінії, що її визначають дві точки, через які вона проходить.

Одна з цих точок - точка А. Інша розташована на початку координат - відповідає нульовому обсягом реалізації. ТС

X, тис. руб.

77?, ГС, тис. руб. 130 ТОВ 64 862,595 92 ТОВ

Рис. П.З. Визначення точки беззбитковості для реалізації меблів

Підставивши реальні значення для точки А, отримаємо 77? (> 4) = 130 ТОВ == до - 92 ТОВ + 0, з чого випливає, що до = 1,41; ТЗ (А) = 125 150 = q - 92 ТОВ + + І 592,25, тобто q - 1,23.

У точці В TR (B) = ТС (В). Отже, kX = qX + c, або l, 4Uf == 0,23 ^ + І 592,25. Вирішуємо рівняння і отримуємо Х = 64 862,595 (тис. крб.).

Отже, підприємство покриває всі витрати тільки в тому випадку, якщо буде закуплено і продано меблів не менш ніж на 64 862,595 тис. руб. При подальшому збільшенні обсягу закупівель і реалізації прибуток підприємства повинна зростати.

6.3. Визначимо допущення, необхідні для оцінки можливості здійснення інвестиційного проекту. При цьому зберігають силу всі допущення, прийняті для СКР-аналізу. Особливо такі: не враховується зміна темпів інфляції, які можуть знизити вартість майбутніх доходів; обсяг виробництва і реалізації не змінюється (попит постійний).

Далі проводимо розрахунки. Випуск Q = 200 тис. шт. на рік.

Змінні витрати до початку здійснення проекту складають VCq = 3 - 200 000 = 600 000 руб.

Змінні витрати після здійснення проекту сягають суми VC {= 2,5 - 200 000 = 500 000 руб.

Економія змінних витрат, тобто А КС = 100 тис. руб.

Розраховуємо зростання зовнішніх постійних витрат АТС - 150 000/7 + + 30 000/10 = 24429 руб., тобто відбулося збільшення витрат на 24 429 руб.

Визначаємо альтернативні витрати: капітал, що інвестується становить 150 000 + 30 000 = 180 000 руб.; АС = 180000 - 0,65 - 0,15 = 17 550 руб.; збільшення внутрішніх постійних витрат буде 17 550 руб.; все збільшення витрат складе 24 429 + 17 550 = 41 979 руб., а економія (збиток) 100 000 - 41 979 = 58 021 руб.

Отже підприємство отримає додаткову економічну прибуток у розмірі 58 021 руб. на рік, якщо буде прийнято рішення про організацію власного виробництва шпульок.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" До глави 6 "
 1. Структура роботи
  визначається поставленими цілями і завданнями. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, двох додатків і списку використаної літератури. У першому розділі досліджуються системні відносини в термінології фінансової звітності. У другому розділі проводиться міжмовне зіставлення термінів фінансової звітності на формально-семантичному рівні. У третьому розділі систематизуються
 2. Зміст
  Введення 4 Глава I. Аналіз системних відносин в термінології фінансової звітності 10 1.1. Історія вивчення термінів і проблем їх переведення у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві 10 1.2. Річний фінансовий звіт як особливий жанр тексту і мовленнєва реалізація терміносистеми фінансової звітності 25 1.3. Загальна характеристика терміносистеми фінансової звітності англійської мови 36 Висновки по Главі
 3. Як буде показано в розділі про екстерналія, один з логічно можливих способів корекції роботи ринкового механізму в ситуації з екстерналіями - різного роду податки. Податки використовуються також і для фінансування суспільних благ в тому випадку, коли такі блага надає держава. Однак, за винятком ідеалізованих ситуацій, такі способи корекції фіаско ринку також приводять у неефективного розподілу ресурсів. У цьому розділі ми проілюструємо той факт, що фактично при будь-якій системі неаккордних податків ринкове рівновагу, як правило, не є Парето-ефективним, оскільки веде до спотворення структури ринкових цін. Одна з цілей цієї глави (крім того, що тут вводяться поняття, використовувані в наступних розділах) - виявити і зіставити характер подібних неефективні для різних типів податків.
  Як буде показано в розділі про екстерналія, один з логічно можливих способів корекції роботи ринкового механізму в ситуації з екстерналіями - різного роду податки. Податки використовуються також і для фінансування суспільних благ в тому випадку, коли такі блага надає держава. Однак, за винятком ідеалізованих ситуацій, такі способи корекції фіаско ринку також приводять у
 4. Обсяг і структура дисертації.
  Структурна побудова, логіка і послідовність викладу матеріалу в дисертації визначені метою та завданнями дослідження. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, містить 41 таблицю, 64 малюнка, 82 додатки, 21 формулу. Список використаних джерел включає 311 найменувань. У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, ступінь
 5. Моделі з неповною і неоднаковою інформованістю економічних суб'єктів про характер угоди, властивостях обмінюваних благ, їх впливах один з одним і ін досить різноманітні.?? Про них ми вже говорили ... У цьому розділі ми розберемо ситуацію взаємодії двох економічних суб'єктів: наймача (замовника, власника, начальника), і найманого працівника (підрядника, менеджера, підлеглого ), відому під назвою Principal-Agent problem.
  Моделі з неповною і неоднаковою інформованістю економічних суб'єктів про характер угоди, властивостях обмінюваних благ, їх впливах один з одним і ін досить різноманітні.?? Про них ми вже говорили ... У цьому розділі ми розберемо ситуацію взаємодії двох економічних суб'єктів: наймача (замовника, власника, начальника), і найманого працівника (підрядника, менеджера,
 6. Ранжування ПЕРСПЕКТИВНИХ ПОКУПОК плутаєте
  У розділі 3 був запропонований спосіб ранжирування перспективних покупок колла, що включає ряд факторів, таких як волатильність базової акції і очікуваний період володіння купленим опціоном. Аналіз такого ж типу може бути застосований до покупок пут-опціонів. Стадії аналізу даються нижче . Читачеві порадимо знову звернутися до розділу, озаглавленому «Більш складні критерії вибору», з глави 3, в якому він
 7. Наведені теореми добробуту з'ясовують оптимальність "класичних" (скоєних) ринків. Якщо послабити умови цих теорем , то ринок без координації або регулювання може мати неефективні рівноваги. Зокрема, в світі Вальраса взаємовпливу економічних суб'єктів відбуваються за посередництвом ринку (ціни благ і доходи). Якщо ж цього не відбувається, то ринок може бути недосконалим. У цьому розділі ми розглянемо моделі ситуацій, коли існують впливу економічних суб'єктів один на одного, які з тих чи інших причин не опосередковуються ринком (так звані зовнішні впливи або екстерналії).
  Наведені теореми добробуту з'ясовують оптимальність "класичних" (скоєних) ринків . Якщо послабити умови цих теорем, то ринок без координації або регулювання може мати неефективні рівноваги. Зокрема, в світі Вальраса взаємовпливу економічних суб'єктів відбуваються за посередництвом ринку (ціни благ і доходи). Якщо ж цього не відбувається, то ринок може бути недосконалим. В
 8.  КОРОТКІ ВИСНОВКИ
    У розділі представлені основи торгівлі ф'ючерсами і ф'ючерсними опціонами. Відзначено основні відмінності ф'ючерсних опціонів від фондових і індексних опціонів. У певному сенсі ф'ючерсний опціон легше використовувати, ніж фондовий опціон, так як дивіденди, процентні ставки, сплати акцій і т. д. не роблять впливу на ф'ючерсні опціони. Однак той факт, що базовий фізичний товар абсолютно не
 9.  2.2. Формально-семантична характеристика англійських складених термінів. Фактори, що зумовлюють ідентичність внутрішньої форми термінів ІЄ і ПЯ
    Однослівні терміни служать основою для формування багатокомпонентних термінів, виступаючи як у якості їх ядерних граматичних компонентів, так і в синтаксичній ролі визначення (доповнення). У нашому дослідженні похідні складові терміни розглядаються в гнізді однословного терміна, що виконує в ньому функцію ядерного компонента і, як правило, означає поняття-гипероним. Як ми
 10.  ПОДАТКОВІ МІРКУВАННЯ
    Хоча міркування з оподаткування будуть детально розглянуті в главі 39, існує один закон про податки, ка-Купівля пута як захист для продажу покритого колла 383 сающійся покупки Путов проти довгої позиції по акціях, про який варто згадати саме тут. Якщо власник акцій до моменту покупки пута є довгостроковим держателем цих акцій, то ця покупка пута ніякого впливу на
 11.  Моделі розподілу
    У цій главі, яка інспірована прекрасним чином Е.Мулена (Moulin, 1999), ми розглядаємо ряд простих моделей «справедливого розподілу», дослідження яких спирається на аксіоматичний метод, важливість якого ми обговорювали в главі 6, а його застосування розглянули на прикладі значення Шеплі та арбітражного рішення Неша. У досить загальному вигляді ці моделі можна охарактеризувати
 12.  Апробація роботи.
    За темою дисертації автором опубліковано статті у збірниках наукових праць «Суперечності економіки Росії та шляхи їх вирішення, частина 1» (2000 р.), «Вісник МУБіНТ-2001», «Вісник МУБіНТ-2002». Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на Міжрегіональній науковій конференції «Молодь і економіка» (Ярославль, 2001), підсумковій науковій конференції аспірантів,
 13.  7.8 Завдання до глави
    ^ 422. Є два види активів - облігації та акції. Їх прибутковості, що залежать від передбачуваного стану економіки, наведені в таблиці??: Кредит неможливий. Елементарна Стан економіки Імовірність події Прибутковість облігацій Прибутковість акцій Спад 1/3 1,1 1,0 Норма 1/3 1,4 1,6 Підйом 1/3 1,7 2,2 функція корисності інвестора дорівнює u (x) = 4x - x2. (А) Знайдіть оптимальну структуру
 14.  Апробації та впровадження результатів дослідження.
    Основні положення і результати роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку в наступних публікаціях: на Міжнародній науково-практичній конференції «Мале підприємництво: стан, проблеми, необхідність удосконалення і розвитку» (Єкатеринбург, 2003 р.); на III Всеросійської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реструктуризації російських
 15.  РЕАЛІЗАЦІЯ
    Багато варіанти аналізу, розглянуті в цьому розділі, можна отримувати від надійних інформаційних служб або брокерських фірм. Інвестор, який бажає підготувати свій власний аналіз або самотужки, або залученням сторонніх програмних розробок, повинен знати, що комп'ютерні програми не можна писати мовою COBOL, так як математика для розглянутих завдань досить складна. Можна
 16.  Структура виробництва
    У даному випадку оцінюється роль ТНК у переході на виробництво відносно більш наукомісткої продукції. Як це показано у другому розділі, особливістю діяльності ТНК на сучасному етапі, їх конкурентною перевагою є саме виробництво більш наукомісткої продукції. Тобто в даному випадку розглядається вплив ТНК на структуру виробництва в частині зсуву її у бік виробництва
 17.  Поведінка споживача
    У гол. 2 на основі декількох досить розумних припущень про властивості індивідуальних переваг були отримані достатні умови існування функції корисності. Були також розглянуті умови на переваги, що гарантують такі її природні властивості як монотонність, квазівогнутость і т. д. Тим самим, був описаний спосіб, яким споживач впорядковує споживчі набори. У
 18.  6.6 Завдання до глави
    ^ 353. Доведіть другу частину Теореми?????. ^ 354. ?? а) Побудуйте контрприклад з увігнутими функціями Vi (-) і опуклими функціями Cj (?), який би показував, що умова Zi> 0 Vi істотно в першій частині Теореми?????. ?? б) Побудуйте контрприклад, який би показував, що умова опуклості функції витрат істотно в першій частині Теореми?????. ^ 355. ?? Доведіть Теорему??. ^ 356.
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха