Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

3.2. Конкурентоспроможність підприємця у складі сукупного працівника підприємства сфери послуг

Підприємець-керівник, як особливий вид працівника, входить до складу сукупного працівника і є важливою складовою частиною колективу. Мале підприємство сфери послуг тільки тоді досягне мети, якщо всі будуть працювати в дусі співробітництва та взаєморозуміння. Центральну роль тут відіграє особистість підприємця. Але коли керівник не може правильно організувати роботу, то всі зусилля інших членів колективу будуть марні. Серед цілого ряду різноманітних факторів ефективності діяльності підприємства сфери послуг найбільш значним є людський фактор, що дозволяє збільшити його конкурентоспроможність.

Теорія конкуренції вперше була сформульована Адамом Смітом у роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів». Великий внесок у розвиток теорії конкуренції внесли Д. Рікардо, Дж. Кейнс, І. Шумпетер, Ф.А. Хайєк, Ф. Найт, К.Р. Макконнелл. C.JI. Брю, М. Портер, Г.Л. Азоев, Ю.І. Коробов, Л.Г. Раменский, А.Ю. Юданов, Р.А. Фатхутдінов та ін У самому загальному плані, під конкуренцією розуміється суперництво між суб'єктами ринку, що займаються одним і тим же видом діяльності і зацікавленими в досягненні одних і тих же цілей (117. С. 160).

Вирішальний фактор комерційного успіху сервісного підприємця на конкурентному ринку - його конкурентоспроможність. Щоб дати загальну характеристику конкурентоспроможності підприємця сфери послуг, необхідно дати визначення його конкурентоспроможності. Поняття конкурентоспроможності багатозначне, тому універсального її визначення не існує. Конкурентоспроможність - властивість товару, послуги, суб'єкта ринкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там аналогічними товарами, послугами чи конкуруючими суб'єктами ринкових відносин. Оцінка цієї властивості дозволяє виділяти високу, середню і низьку конкурентоспроможність (24. С, 500).

Конкурентоспроможність можна визначити як порівняльну характеристику сервісного підприємця, що містить його особистісні якості та професіоналізм (вміння визначити мету, стратегію, тактику підприємства тощо), на основі чого, можливо, дати комплексну оцінку діяльності його підприємства, всієї сукупності виробничих, комерційних, організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку або ролі іншого підприємця. Це якась відносна інтегральна характеристика, що відображає відмінності одного підприємця від підприємця-конкурента і, відповідно, визначає ефективність його діяльності на ринку послуг.

Конкурентоспроможність можна визначити, тільки порівнюючи підприємця з конкурентами. Іншими словами, конкурентоспроможність - поняття відносне, чітко соотносящееся з конкретним ринком послуг і часом продажу послуг. Оскільки кожен споживач має індивідуальний критерій оцінки задоволення власних сервісних потреб, конкурентноздатність здобуває ще й індивідуальний відтінок. Визначити конкурентоспроможність підприємця можливо через задоволеність сервісного споживача придбаними послугами (див. параграф 3.1. Дисертації).

На малих підприємствах сфери послуг з сервісними споживачами напряму взаємодіє не саме підприємець-керівник, а наймані працівники. Від найманого працівника залежить ефективність і якість реалізації підприємницької ідеї. Керівнику, який очолює підприємство і що бере на себе зобов'язання за результат необхідно залучити до цього процесу весь персонал підприємства сфери послуг. Це, в першу чергу, передумови оновлення, пов'язані з людським фактором. У структурному плані людський фактор - це трудовий колектив, це колективний суб'єкт, це сукупний працівник підприємства сфери послуг. Отже, роль конкурентоспроможного сервісного підприємця можливо визначити тільки у складі сукупного працівника підприємства сфери послуг. У складі сукупного працівника підприємець відіграє чільну роль, так як основна відповідальність за ефективність діяльності підприємства сфери послуг лежить на ньому. Отже, ефективність діяльності підприємства сфери послуг залежить від конкурентоспроможності сервісного підприємця.

У сучасних умовах сервісний підприємець у складі сукупного працівника підприємства сфери послуг повинен бути сам конкурентоспроможним. Конкурентоспроможний сервісний підприємець - суб'єкт ринкових відносин, який виступає на ринку послуг нарівні з конкуруючими суб'єктами, який поєднує в собі людські та професійні якості, а також враховує у діяльності підприємства сфери послуг вплив умов формування людського фактора: -

визначає тактику компанії відносно співробітників з метою успішного управління людськими ресурсами підприємства; -

виробляє вкладення в «людський капітал» персоналу, в його навчання та підвищення кваліфікації з метою вдосконалення професіоналізму працівників; -

розвиває комунікативні навички персоналу в людських відносинах з метою поліпшення психологічного клімату всередині колективу підприємства та взаємовідносин працівників з клієнтами.

На основі проведеного дослідження розкрито роль підприємця у складі сукупного працівника, спрямована на підвищення ефективності діяльності підприємств сфери послуг, та розроблено модель конкурентоспроможного сервісного підприємця. Для реалізації запропонованого підходу представляємо модель конкурентоспроможного сервісного підприємця, використання якої дозволяє виявляти причини зниження якості надаваних послуг і якості обслуговування, а також ефективно управляти задоволеністю клієнтів (рис. 3.2.1). Дана модель - це не тільки сукупність професійних і особистих якостей підприємця, необхідних йому для оптимальної реалізації його ролі у створенні ефективно діючого підприємства, а й використання ним заходів щодо реалізації умов формування людського фактора, що також впливають як на його конкурентоспроможність, так і на конкурентоспроможність малого підприємства сфери сервісу в цілому.

Розроблена модель конкурентоспроможного сервісного підприємця, показує необхідність постійного вдосконалення його особистих і професійних якостей відповідно з факторами зовнішнього середовища компанії (потреби ринку, вимоги держави і соціуму), забезпечуючи тим самим високу конкурентоспроможність і ефективність діяльності підприємства сфери послуг.

Все різноманіття якостей особистості та умов формування людського фактора, а також заходів з їх реалізації врахувати неможливо. Тому модель конкурентоспроможного сервісного підприємця має бути модифікована залежно від

діяльності підприємства сфери послуг, від виду послуг.

Рис. 3.2.1. Модель конкурентоспроможного сервісного підприємця

Характеристика ролі конкурентоспроможного сервісного підприємця висуває вимоги до його професійного постійному саморозвитку й особистісному становленню. Тому для підвищення конкурентоспроможності на ринку послуг підприємець повинен навчитися порівнювати себе з більш успішними сервісними підприємцями малого бізнесу, переймати їх досвід.

Конкурентоспроможний підприємець - це керівник, що вміє змушувати проявляти ініціативу не окремих осіб, а всіх працівників, що володіє необхідними якостями, щоб зацікавити персонал, стимулювати його, отримувати ефект, враховуючи, що персонал представляє одну з важливих статей витрат підприємства. У зв'язку з зміною ставлення працівників до своєї праці і посиленням конкуренції сервісний підприємець не застосовує авторитарний чи бюрократичний стиль керівництва. Замість цього він переконує і винагороджує працівників, використовуючи як засоби управління свій особистий приклад, орієнтується більшою мірою на людей, ніж на організаційні структури.

Конкурентоспроможний підприємець вміє вибирати постачальників, займатися закупівлею матеріалів та їх складуванням, складати бюджет і організовувати рекламні компанії. У нього десятки функцій, це і формування стратегії, тактики, і визначення мети підприємства; визначення ступеня відповідальності співробітників; прийом на роботу, навчання і звільнення персоналу, їх заохочення; планування графіка роботи і руху персоналу; визначення критеріїв поведінки; створення робочої моралі і т .

д.

Сервісний підприємець відбудеться як конкурентоспроможний в тому випадку, якщо він поєднує в собі людські та професійні якості, тому йому необхідно розвивати:

- аналітичні здібності - вміння оцінити обстановку,

проаналізувати її і вирішити виниклі проблеми; -

наявність досвіду - знання технологічного процесу, здатність виконувати всі операції, особливо стосуються обслуговування клієнтів (відомо, що поважають більше тих, у кого можна чомусь навчитися); -

постійний інтерес - бажання вкладати в роботу всю душу; -

вміння спілкуватися - говорити так, щоб працівники розуміли сенс сказаного, віддавати чіткі вказівки, здатність вислухати і почути, що говорять інші, не вважати негожим прислухатися до думки підлеглих і приймати його до уваги; -

об'єктивність - здатність розглянути ситуацію з різних сторін, перш ніж прийняти рішення; -

здатність ставити себе на місце іншої людини - вміння бачити проблеми з точки зору людей, з якими він спілкується.

У своїй професійній діяльності конкурентоспроможний сервісний підприємець повинен дотримуватися наступних основних правил: -

Регулярно вивчати ринок і сформовану кон'юнктуру. -

Дивитися очима потенційних клієнтів. -

Постійно розширювати спектр пропонованих послуг і на підставі думки працівників робити висновки про їхню перспективність. -

Чи не роздумувати довго. Якщо є сумніви, замінити майстра, матеріали, прейскурант. -

Цікавитися інформацією про бізнес сфери послуг, приймати участь у різних конкурсах, виставках і семінарах. -

Стежити, щоб атмосфера на підприємстві була завжди дружньою. -

Постійно заохочувати співробітників і давати їм можливість розвиватися. -

Намагатися приймати на роботу кращих претендентів і лише оптимістично налаштованих людей.

Конкурентоспроможний сервісний підприємець намагається робити якомога краще все те, за що береться. Для цього він скористається послугами конкурентів. Перебуваючи у приміщенні конкуруючої компанії, він зауважує все. Який створюється імідж - чи є атмосфера консервативної, авангардистської, дружній або офіційної? Чи є на стінах почесні дипломи, сертифікати, які дають можливість оцінити репутацію підприємства? Яка внутрішня обстановка - все організовано і виблискує або всюди безлад і бруд? Які друковані матеріали знаходяться в приймальні? Як службовці поводяться по відношенню один до одного і до клієнтів? Також він зазначає, як здійснюється обслуговування і на якому рівні. Чи надаються послуги вчасно? Чи є їх якість високим? Чи включені якісь додаткові послуги? Чи намагається майстер, який працює з клієнтом, пропонувати додаткові послуги? Відповідаючи на ці питання, підприємець відчуває вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємства сфери послуг, визначивши переваги і недоліки конкуруючих компаній. У підсумку це допомагає йому зайняти лідируючу роль у складі сукупного працівника і досягти конкурентоспроможних позицій на ринку послуг.

Конкурентоспроможний сервісний підприємець, перш ніж розробляти заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства, намагається визначити, які клієнти будуть відвідувати підприємство, і знає, що, як і в якій кількості, і за якою ціною слід їм пропонувати . Перед тим як включити послуги в прейскурант він визначає стандарти їх виконання, з'ясовує, чи легко придбати ті чи інші інструменти та матеріали, за якою ціною. Конкурентоспроможний підприємець представляє, як гарантувати пропонованих послугах відмінну якість і прийнятний час обслуговування, і не забуває, що для їх реалізації знадобиться кваліфікований персонал, що розуміє мета, стратегію і тактику підприємства. Тільки тоді послуги будуть продаватися. Виходячи з цього, пропонуються різні варіанти рішень, засновані на обліку людського фактора, які допоможуть провести маркетинг і вберегти від можливих помилок у майбутньому (див. додаток 9).

 Для успішного управління малим підприємством сфери послуг конкурентоспроможний сервісний підприємець створює команду висококваліфікованих і відданих справі працівників, при розгляді невдачі він не шукає винуватих, тим самим, створюючи клімат на підприємстві, в якому правду не приховують і при цьому кожен працівник відчуває себе ^ підприємцем. Він розуміє, що якщо команда підібрана правильно, немає потреби шукати винних на противагу можливості щось зрозуміти і зробити необхідні висновки. Кожен раз при вдало прийняте рішення конкурентоспроможний підприємець «дивиться у вікно», так як завдяки команді підприємство вийшло вперед в ринковій конкуренції. Завдяки команді, яку необхідно мати кожному підприємству, клієнти конкурентів перейшли з інших конкуруючих підприємств. Однак, коли конкурентоспроможний підприємець стикається з труднощами, він «дивиться в дзеркало», приймаючи всю відповідальність на себе. Адже саме його неорганізоване управління могло призвести до цього. Насамперед, це означає, що він не зміг створити команду. 

 Конкурентоспроможний сервісний підприємець не думає про підприємство сфери обслуговування як про майстерню, а вважає його місцем, де продають послуги, задоволення і відчуття. Для цього він забезпечує задоволеність клієнта і мотивацію майстрів. Він розуміє, що сьогодні люди мають менше вільного часу і не бажають втрачати його на вирішення проблем, що виникають там, де вони витрачають гроші. Персонал - основна складова успіху конкурентоспроможного підприємця. До того ж персонал - це ще й інструмент продажу. Обсяги продажів залежать від того, чи зможе підприємець створити спокійну робочу атмосферу, чи задоволені співробітники роботою на даному підприємстві. 

 Конкурентоспроможний підприємець не тільки наймає співробітників, а й уважно ставиться до їх потреб. В даний час він приділяє уваги не продуктивності праці, а особистим якостям працівників. Продуктивність праці забезпечується автоматично, якщо до працівників відноситься шанобливо. Сучасні працівники хочуть, щоб їх робота додавала їм особистий вагу. Вони цінують це більше, ніж високу зарплату. Конкурентоспроможний підприємець знає, що не можна змінити людей, але можна вплинути на їхнє ставлення. Давши відчути, наскільки вони цінні для підприємства, він стимулює їх збільшити обсяги продажів послуг. Якщо це не дає результатів, то він замінює цих співробітників. 

 Отже, конкурентоспроможний підприємець робить висновок - турбота про персонал призводить до турботи персоналу про клієнтів. Для цього він організовує проведення курсів з підвищення мотивації, метою яких є зорієнтувати працівників на підвищення якості обслуговування та створення довірчої обстановки. І коли конкурентоспроможний підприємець переконується, що працівники виконують стандарти, орієнтовані на цілі підприємства, приділяють велику увагу клієнтам, то він винагороджує їх. 

 Конкурентоспроможний підприємець розглядає персонал, насамперед як потрібних людей, а не як витрати на зарплату. Адже послуги невіддільні від суб'єктів, які їх надають. Заміна працівника може змінити результат і процес надання послуги, а значить змінити і попит. Крім того, сама технологія надання послуги увазі взаємодію зі споживачем. Кожен майстер, спілкуючись зі своїми постійними клієнтами, знає про їхні смаки та звички. Конкурентоспроможного підприємцю на сучасному етапі розвитку сфери послуг необхідно правильно управляти людськими ресурсами - розробляти серйозні програми навчання персоналу, здатні змінити професійний менталітет працівників малого бізнесу сфери послуг і підвищити їх рівень обслуговування. Конкурентоспроможний підприємець розвиває в собі і в співробітниках якість «прикладного розуму», тобто здатність швидко аналізувати власні дії і кожні 10 секунд відповідати на питання; «Якби я був на місці клієнта, сподобалося б мені те, що я зараз роблю, чи ні ? ». Він знає, що чим більшими знаннями і досвідом володіють клієнти, тим професійніше повинен бути персонал. Навчальні заклади не можуть підготувати ідеальних працівників. Тільки підприємець, виходячи зі своєї компетентності, знає, що і як слід виконувати на підприємстві.

 Тому саме він завершує навчання співробітників. Конкурентоспроможний підприємець вважає, що навчати необхідно тільки тих, хто має схильності до цієї роботи, хто природно посміхається і любить спілкуватися з людьми, у кого більше здатність до праці. Конкурентоспроможного підприємця не турбує відсутність досвіду у персоналу - він може правильно оцінити потенціал співробітника і його здібності. Важливо, щоб працівник любив свою роботу і з задоволенням її виконував, знав структуру і технологію обслуговування підприємства, обслуговував клієнтів, докладаючи до цього всі зусилля, умів спілкуватися з клієнтами, був здатний задовольнити всі вимоги клієнта і отримати від нього похвалу, був щирим, чуйним . 

 З метою підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовки конкурентоспроможний підприємець сфери послуг здійснює: -

 планування як власної кар'єри керівника, так і планування кар'єри працівників підприємства; -

 планування заходів щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників, відповідних їх особистим можливостям і виробничої необхідності; -

 вибір форм навчання працівників при підвищенні кваліфікації (з відривом або без відриву від роботи); -

 визначення принципів, форм і термінів атестації працівників. Конкурентоспроможний підприємець проводить навчання на 

 підприємстві сфери послуг індивідуально і грунтується на розумінні «кого, чому і як навчати». Це означає, що він володіє інформацією про те, наскільки сповнені і актуальні професійні знання кожного працівника, щоб визначити чи варто його навчати і чому саме. Він також знає, які особисті здібності працівника до навчання, тобто який матеріал і в якій формі його подачі даний працівник зможе засвоїти швидше і легше, що багато в чому визначається його коефіцієнтом інтелектуальності. Нарешті, він уміло визначає методи, засоби та місце навчання (курси, стажування, внутрифирменное навчання тощо). Система підвищення кваліфікації, щоб бути ефективною, грунтується на зборі інформації з боку самих працівників і шляхом соціально-психологічних досліджень. В умовах розвитку інформаційних технологій конкурентоспроможний підприємець заводить у базі даних автоматизованої кадрової системи окремий файл на кожного працівника, куди заносяться всі дані, пов'язані з його навчанням. База даних відстежує не тільки терміни, форми, місце, тривалість і вартість навчання кожного працівника, але і ступінь актуальності його знань за професією, області в яких він найменш сильний, недоліки діяльності та поведінки, здібності до навчання. 

 Конкурентоспроможний підприємець впевнений, що обслуговування дає уявлення про всю виконуваній роботі на підприємстві, адже відомо, що погане обслуговування може зіпсувати саму першокласну роботу. Існує непорушна істина - зазвичай люди пам'ятають про погане обслуговуванні, а не про неякісно виконаної послузі. Основна конкурентна відмінність між успішними підприємствами і конкурентами полягає в рівні обслуговування. Ця різниця і змушує клієнтів приходити знову. Дослідження, проведене міжнародною асоціацією обслуговування клієнтів (80. С. 235), показало, що завоювання нового клієнта коштує в п'ять разів дорожче, ніж збереження старого. Всякий жест, всякий рух або слово майстра впливає на його економічні показники. Обслуговування - реальне джерело прибутку, і його не можна вважати марною тратою сил. Грамотне управління клієнтами дозволяє підвищити прибуток. Ось істина, яку конкурентоспроможний підприємець у складі сукупного працівника підприємства пам'ятає завжди, - «підприємство більш потребує в клієнтах, ніж клієнти в підприємстві». 

 Поведінка персоналу і його здатність спілкуватися з клієнтами - показники якості обслуговування конкурентоспроможного підприємства. Обслуговування є конкурентоспроможним, якщо працівники намагаються зрозуміти вимоги та бажання клієнтів, поважають клієнтів і своїх колег, добре розуміють повідомлення клієнтів, вміють налаштовуватися на клієнтів, впевнені, що їх професія престижна. Створена висока культура обслуговування сама собою тягне клієнтів повернутися. Конкурентоспроможні підприємці вважають це своїми капіталовкладеннями в майбутні прибутки. За результатами роботи розроблено рекомендації зі спілкування з клієнтами (див. додаток 10). 

 Дуже актуальним для конкурентоспроможності підприємця у складі сукупного працівника підприємства сфери послуг залишається таке питання як скарги клієнтів, у клієнтів не раз знаходяться приводи для невдоволення. Одна з головних завдань ефективної діяльності підприємства - задовольняти бажання клієнтів, ніколи не припиняючи вдосконалювати обслуговування. Клієнт не завжди правий, однак легше і дешевше задовольнити існуючого клієнта, ніж залучити нового. Клієнти, проблеми яких залишилися невирішеними, підуть до конкурента. Дослідження, проведене Інститутом програм досліджень по технічному сприянню (80. С. 239), показало, що 91% незадоволених клієнтів ніколи не звернуться знову до фірми-кривдникові, і кожен їх них поділиться розповіддю про свої біди мінімум з дев'ятьма іншими людьми. Підбадьорливим результатом даного дослідження слід вважати те, що від 54% до 70% клієнтів, що звертаються зі скаргами, знову скористаються послугами фірми, якщо їх скарги були успішно задоволені. Якщо ж клієнти бачать, що проблеми вирішуються швидко, ця цифра зростає до 95%. Конкурентоспроможний підприємець у складі сукупного працівника підприємства робить все, щоб жоден з клієнтів не пішов незадоволеним обслуговуванням. Люди схильні згущувати фарби, висловлюючи свою образу. В результаті шкоду, завдану підприємству, може виявитися набагато сильніше приводу для скарги. 

 Конкурентоспроможний підприємець враховує, що коли клієнти висловлюють свої зауваження, вони тим самим говорять про нові потребах. У цьому випадку працівники сервісних підприємств отримують нові можливості для підвищення обсягу продажів послуг. Зазвичай клієнти не діляться з сервісним підприємцем своїми зауваженнями і не скаржаться на працівників: вони просто йдуть незадоволеними. І якщо клієнт все ж вирішив висловити своє невдоволення, то його необхідно вислухати, подякувати, бо той, хто пред'являє претензії, пропонує безкоштовну консультацію. Тому, використовуючи і цінуючи цю можливість, конкурентоспроможний підприємець дізнається правду - вона може виявитися єдиною. На малих підприємствах сфери послуг, де постійних клієнтів небагато, конкурентоспроможні підприємці проводять анкетування, щоб з'ясувати думку клієнтів про професіоналізм працівників та якості обслуговування. Рекомендації за формами робіт зі скаргами клієнтів пропонуються в додатку 11. 

 І ще одне дуже важливе завдання конкурентоспроможного підприємця - просування підприємства та залучення клієнтів. Деякі вважають, що найкраща реклама для підприємства - це якість виконання послуг, але атмосферу і обслуговування не можна вважати другорядними. Передача позитивної інформації - насправді найрезультативніший інструмент непрямої реклами, тому що він заснований на задоволеності клієнта. Велика частина відвідувачів приходять за наданням послуг на підприємство сервісу за порадою друзів або знайомих. Конкурентоспроможний підприємець цінує клієнтів, це люди, заради яких і завдяки яким існує підприємство. Як показує практика даного дослідження, при роботі з клієнтами на підприємстві побутового обслуговування працездатними є розроблені правила (див. додаток 13). 

 Отже, якщо характеристика сервісного підприємця відповідає характеристиці конкурентоспроможного сервісного підприємця, то можна вважати, що мале підприємство сфери послуг домоглося ефективної діяльності в конкурентній боротьбі, а, враховуючи вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємства, підприємець сфери послуг зможе постійно підвищувати свою конкурентоспроможність. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.2. Конкурентоспроможність підприємця у складі сукупного працівника підприємства сфери послуг"
 1.  Актуальність теми дослідження.
    конкурентоспроможності підприємця у складі сукупного працівника підприємства сфери
 2.  1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
    конкурентоспроможності канадських компаній. Розмір наданої допомоги - від 15 до 350 тис. дол. строком на 36 місяців. Регіональне різноманіття Канади накладає відбиток на всі сторони життя країни і на розвиток підприємництва зокрема. У кожній провінції є свої відмінні особливості формування та діяльності малих підприємств і свої програми допомоги. Існує певна
 3.  Мета дисертаційного дослідження
    конкурентоспроможного сервісного підприємця. Область дослідження 1.1. - Політична економія: теорія «інформаційної», «постіндустріальної» економіки та «економіки, заснованої на знаннях». Об'єктом дослідження стали підприємства сфери послуг. Предметом дослідження є економічні відносини, пов'язані з формуванням людського фактора і його впливом на ефективність
 4.  Наукова новизна
    конкурентоспроможного сервісного підприємця. Теоретична і практична значущість результатів дослідження. Теоретична значимість найбільш істотних результатів дослідження полягає в уточненні економічних категорій «послуга» і «побутова послуга», в уточненні класифікації послуг та побутових послуг, у розкритті економічного змісту людського фактора та виявленні
 5.  Апробації та впровадження результатів дослідження.
    конкурентоспроможного сервісного підприємця. У висновку дисертації узагальнюються підсумки дослідження, викладено результати роботи, сформульовані основні висновки і пропозиції по всіх вивчених
 6.  1.1. Сфера послуг у постіндустріальній економіці Росії
    конкурентоспроможність, щоб зберегти колишній рівень прибутків, діючи більш ефективно і використовуючи переваги нових технологій. Економічні перетворення, що розгорнулися в нашій країні в останнє десятиліття, передбачають комплексний розвиток нових ринкових відносин у всіх ланках національної економіки, у тому числі і в сфері послуг, в рамках якої організовується процес
 7.  Організаційна культура підприємства сфери послуг
    конкурентоспроможність підприємства. Вони можуть стати причиною того, що клієнти прийдуть в компанію або вже ніколи не повернуться. У зв'язку з цим працівникам даної сфери більше, ніж кому б то не було іншому, важливо підтримувати контакти зі своїми клієнтами, так як люди найчастіше купують взаємини. Створена висока культура обслуговування сама собою тягне клієнтів повернутися. Необхідно
 8.  3.1. Оцінка впливу людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг
    конкурентоспроможність в результаті підвищення продуктивності та якості виробництва, а також поліпшення людських відносин (110. С. 279). Сучасне трактування людини та економічних аспектів його діяльності розсовує уявлення про ефективність. Як економічне поняття «людський фактор» включає в себе економічний аспект всіх властивостей та видів діяльності людини. Тобто
 9.  ВИСНОВОК
    конкурентоспроможного сервісного підприємця. У складі сукупного працівника підприємець відіграє чільну роль, так як основна відповідальність за ефективність діяльності підприємства сфери послуг лежить на ньому. Отже, ефективність діяльності підприємства сфери послуг залежить від конкурентоспроможності сервісного підприємця. У роботі автор розуміє під
 10.  1.1 СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА УМОВИ ОСВІТИ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН
    конкурентоспроможності, розширення експансії експорту та використання дешевих місцевих виробничих, матеріальних і трудових ресурсів. У країні, що приймає інвестиції, за рахунок цього досягаються такі результати, як прискорення зростання економіки, усунення гострої нестачі власного капіталу, використання нових технологій, розширення зайнятості та розвиток порівняльних переваг, а в