ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

Контрольний тест по розділу 111

1. Специфіка організації туристського бізнесу визначається:

а) особливостями технології і кінцевого продукту туристського бізнесу;

б) міжнародними економічними відносинами;

в ) станом національної економіки.

2. Дайте відповідь, яке з тверджень невірно характеризує поняття

«комерційний розрахунок»:

а) метод державного перерозподілу доходів і прибутку;

б ) те, що дозволяє визначити економічну доцільність-ність бізнесу.

3. Дайте відповідь, чи вірні твердження:

а) бізнес-план допомагає керівництву організації ефективно використовувати свої ресурси для досягнення поставлених це-лей;

б) бізнес-план допомагає керівництву організації ефективно використовувати ресурси інвесторів для досягнення поставлений-них цілей.

4. У сучасних умовах господарювання бізнес-плани склад-ляють:

а) туристськими організаціями;

б) Урядом РФ;

в) податковою інспекцією;

137

г) інвесторами.

5. Дайте відповідь, яке з тверджень невірно характеризує виробниц-ственную структуру туристської організації:

а) виробнича структура - це склад і співвідношення внутрішніх ланок, складових єдиний господарський об'єкт;

б ) виробнича структура характеризує розподіл праці між підрозділами туристської організації та їх коопе-рацію;

в) виробнича структура - це склад і співвідношення під-приємств, складових єдину галузь.

Б. Основне виробниче підрозділ туристської організації:

а) виконує функції відповідно до галузевої приналежності-ністю бізнесу;

б) здійснює виробництво продукції;

в) складається з робочих місць;

г) веде переговори з податковою інспекцією.

7. Функціональне підрозділ туристської організації:

а) забезпечує виконання функцій, обов'язкових у відповід-ності з законами РФ;

б) забезпечує виконання функцій, доцільних для забезпе-чення ефективної діяльності організації;

в) здійснює виробництво продукції.

8. Додатковий підрозділ туристської організації:

а) підвищує рівень сервісу суб'єкта підприємництва;

б) підвищує прибутковість бізнесу;

в) знижує прибутковість основного виробництва.

9. Робочих місць у туристської організації повинно бути: а) більше, ніж того вимагає технологія виробництва, б) менше, ніж того вимагає технологія виробництва;

в) не більше і не менше, ніж того вимагає технологія вироб - ництва.

10. Дайте відповідь, чи вірні твердження:

а) робоче місце - первинна ланка виробничої структури;

б) сукупність робочих місць організації утворює службу, від-справ, групу;

в) сукупність служб утворює підрозділ;

г) сукупність підрозділів утворює виробничу структуру організації.

11. Дайте відповідь, які з тверджень вірно характеризують організа-ционную структуру туристської організації:

а) організаційна структура визначається призначенням і ме-стоположеніем організації;

б) організаційна структура є відображенням виробниц-

жавної структури;

в) організаційна структура характеризується сукупністю робочих місць і посад органів управління, показує їх взаємозв'язку;

г ) організаційна структура визначає місце кожного со-

співробітника у виробничому процесі і його роль в досягненні стратегічних цілей організації.

12. Організаційно-правова документація - це:

а) комплект документів, що містить інформацію про функци-ях, структурі, правилах і нормах організації;

б) комплект документів, що містить інформацію про спів-ке організації;

в) комплект документів, що містить інформацію про гражда-Ніні РФ;

г) правовий акт, що визначає структуру, функції та права ор - ганізації.

13. Правовий акт, що регламентує функції, права і зобов'язане-сті підрозділи організації, - це:

а) штатний розклад;

б) положення про підрозділ;

в) штатний розклад і положення про підрозділ.

14. Штатний розпис - це правовий акт, що регламентує:

а) посадовий склад, чисельність та посадові оклади со-трудников;

б) співробітника організації;

в) організації.

15. Посадова інструкція - це правовий акт, що регламентує функції, права та обов'язки:

а) підрозділу;

б) співробітника організації;

в) організації.

16. Статут - це правовий акт, що регламентує функції, права та обов'язки:

а) підрозділу;

б) співробітника організації;

в ) організації.

17. Установчий договір укладається між:

а) співробітниками організації;

б) туристською організацією і державою;

в) засновниками організації.

18. Фінансові гарантії необхідні:

а) всім туристським організаціям;

б) всім індивідуальним підприємцям;

в) туроператорам;

г) туристським організаціям, індивідуальним підприемців лям, громадянам РФ;

д) іноземним громадянам.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольний тест по розділу 111 "
 1. ЗМІСТ
  ВСТУП 5 ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 6 ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ 7 РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ 8 ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЛЕКЦІЙ 11 РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ 11 Тема 1. Введення в зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) 11 Тема 2. Концепції і практика сучасної ЗЕД 16 Тема 3. Суб'єкти ЗЕД 21 Тема 4. Форми
 2. 5. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ
  розділів: Розділ 1. «Можливості фірми (резюме)". Розділ 2. «Загальний опис компанії» Розділ 3. «Види товарів (послуг)». Розділ 4. «Ринки збуту товарів (послуг)». Розділ 5. «Конкуренція на ринках збуту». Розділ 6. «План маркетингу». Розділ 7. «Юридичний план» Розділ 8. «Організаційний план». Розділ 9. «Оцінка ризику та страхування». Розділ 10. «Фінансовий план». Розділ 11. «Стратегія
 3. ДОДАТОК 2. завдання на контрольні роботи
  розділу бізнес-плану для будь-якого виду діяльності. Питання з курсу «Бізнес-планування» Структура бізнес-плану, напрямки та переваги його використання. Зміст резюме в бізнес-плані, основні вимоги до його оформлення. Оцінка ринку збуту і потенційних споживачів в бізнес-плані. Оцінка конкурентоспроможності товару і фірми. Фінансовий план фірми. Оцінка ризику і лімітують
 4. ПРИКЛАД ТЕСТУ ДЛЯ ШВИДКОЇ ПЕРЕДНІМ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
  тести можуть бути усними, складаються викладачем по кожній темі. Оцінка «відмінно», «добре», «задовільно» відповідає кількості правильних відповідей 9, 8,
 5. ЗМІСТ
  Введення 6 Навіщо потрібен бізнес-план 9 Хто розробляє бізнес -план 10 Цілі і стратегія 10 Типи бізнес-планів - 4.1. Внутрішній бізнес-план фірми 11 4.2. Бізнес-план для отримання кредиту з метою поповнення оборотних коштів 12 4.3. Інвестиційний бізнес-план 13 4.4. План фінансового оздоровлення фірми 17 Структура бізнес-плану 16 5.1.Раздел 1. «Можливості фірми (резюме)» - 5.2. Розділ 2.
 6. Контрольний тест по розділу I
  1. Економіка країни - це сукупність: а) підприємств сфери сервісу, б) галузей матеріального і нематеріального виробництва; в) промислових підприємств; г) громадян та юридичних осіб; д) країн світу. 2. Галузь - це: а) сукупність підприємств, що виконують спільну (специфічну) функцію у національному господарстві; б) сукупність сфер національної економіки; в) сукупність
 7. Є. В. йоду. Банківський менеджмент: Метод. указ. / Упоряд. Є. В. йоду. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 32 с., 2002
  контрольних робіт. Призначені для студентів заочного відділення спеціальності
 8. Від авторів
  тест в кінці кожного розділу дозволяє студентам закріпити базові елементи теоретичного матеріалу, самостійно оцінити рівень своєї підготовки і заповнити відсутні знання. Розбір проблемних ситуацій та завдань з господарської практики туристських організацій спрямований на формування навичок самостійного прийняття відповідальних рішень. Додатки дозволять студентам
 9. 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ
  контрольну роботу, в якій повинні бути розглянуті 2 теоретичних питання. Студенти однієї навчальної групи не можуть вибирати однакові теми контрольної роботи. Вибравши тему, студентам необхідно всебічно познайомитися з джерелами та літературою за обраною темою, викласти в письмовому вигляді основні положення, результати свого дослідження і здати на перевірку (рецензію) викладачеві
 10. 9.2. Сфери застосування контрольно-касової техніки
  контрольно-касової техніки в разі надання послуг населенню за умови видачі ними відповідних бланків суворої звітності. Організації та індивідуальні підприємці в силу специфіки своєї діяльності яких особливостей свого місцезнаходження можуть виробляти готівкові грошові розрахунки і (або) розрахунки з використанням платіжних карт без застосування контрольно-касової техніки при
 11. 5.1. Розділ 1. «Можливості фірми (резюме)"
  розділу не повинен перевищувати декількох сторінок. Його текст повинен бути зрозумілий і неспеціалісту - гранична простота і мінімум спеціальних термінів. Робота над цим розділом надзвичайно важлива, оскільки якщо він не зробить сприятливого твору на інвесторів і кредиторів, то далі бізнес-план вони просто не стануть дивитися. В цілому резюме повинно дати відповіді майбутнім інвесторам або
 12. ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  контрольної роботи повинна викладатися коротко і вичерпно, при необхідності супроводжуватися формулами. Виконання практичної частини контрольної роботи має передувати опис методики. Вибір методики проведення аналізу необхідно обгрунтувати і вказати джерело. Для аналізу необхідно використовувати матеріал конкретних підприємств або організацій. За отриманими в результаті аналізу даними
 13. 5.18. Стратегія фінансування
  контрольного пакета акцій, розмір якого зазвичай оцінюється в 51%. По-перше, на ділі контрольний пакет може бути і значно менше 51%. При сильно розпиленому капіталі для контролю над підприємством може виявитися достатнім і 10-15% акціонерного капіталу. Що стосується термінів повернення позикових коштів, то для цього необхідне проведення і включення в бізнес-план спеціальних розрахунків,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха