Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічна статистики
ЗМІСТ:
М.Г. Назаров. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. - 771 с., 2000

Курс соціально-економічної статистики створений з урахуванням принципових положень і позитивних змін, пов'язаних з введенням в країні ринкових відносин, і побудований відповідно з новою системою національних рахунків.

Розглядаються сутність соціально-економічної статистики на сучасному етапі, питання організації отримання та методи обробки статистичної інформації; статистика виробництва ВВП, фінансів, кредиту та страхування, цін, тарифів та інфляції; статистика ринку праці, національного багатства , науки та інновацій, підприємництва; статистика рівня життя населення та соціальної сфери, зовнішньоекономічної діяльності, моделювання і прогнозування соціально-економічних процесів.

Для студентів і викладачів економічних спеціальностей вузів, коледжів, а також для фахівців, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів статистичних, фінансово-банківських, економічних органів, страхових компаній, комерційних структур.

ВСТУП
РОЗДІЛ I. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА В УМОВАХ Перехід до ринкових відносин
Глава 1. Об'єктивна необхідність та основні напрями реформування соціально-економічної статистики
Глава 2. Предмет, метод і завдання соціально-економічної статистики
2.1. Предмет і метод соціально-економічної статистики
2.2. Завдання соціально-економічної статистики
Глава 3. Організація вітчизняної соціально-економічної статистики
Глава 4. Організація міжнародної статистики
4.1. Основні напрями та етапи формування міжнародної статистики
4.2. Сучасний етап розвитку міжнародної статистики
4.3. Міжнародні стандарти обліку і статистики
4.4. Методи досягнення порівнянності статистичних показників
Глава 5. Система показників соціально-економічної статистики
5.1. Поняття, форми і види статистичних показників
5.2. Основні розділи системи показників соціально-економічної статистики
Глава 6. Організація отримання статистичної інформації на сучасному етапі
РОЗДІЛ II. КЛАСИФІКАТОРИ, РЕГІСТРИ І НОВА СИСТЕМА ЗБОРУ І ОБРОБКИ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Глава 7. Створення Єдиної системи класифікації та кодування інформації
7.1. Мета, завдання і склад Єдиної системи класифікації та кодування інформації
7.2. Статус, категорії та побудова класифікаторів; методи класифікації та кодування інформації
7.3. Система ведення загальноросійських класифікаторів; перехідні ключі і система інформаційної підтримки класифікаторів
Глава 8. Основні загальноукраїнські та основні міжнародні економіко-статистичні класифікації та напрями їх взаємної гармонізації
8.1. Склад і структура загальноросійських класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, що застосовуються в статистиці
8.2. Короткий опис складу та структури основних міжнародних і регіональних економіко-статистичних класифікацій
8.3. Напрями гармонізації міжнародних, регіональних і національних класифікацій
Глава 9. Єдиний державний регістр підприємств і організацій (ЕГРПО) - інструмент статистичних спостережень
9.1. Мета, завдання та порядок обліку господарських одиниць в ЕГРПО
9.2. Склад і опис стандартного набору реквізитів, що використовуються при обліку господарських одиниць в ЕГРПО
Глава 10. Сучасні засоби автоматизації і нові інформаційні технології в соціально-економічній статистиці
10.1. Система електронної обробки статистичної інформації
10.2. Сучасні методи і засоби електронної обробки статистичної інформації на основі баз даних
РОЗДІЛ III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА валового внутрішнього продукту (ВВП) В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
Глава 11. Статистика макроекономічних розрахунків та система національних рахунків
11.1. Поняття і зміст системи національних рахунків
11.2. Загальні принципи побудови СНР
11.3. Зведені рахунки внутрішньої економіки СНС
11.4. Система показників економічних результатів в СНС
11.5. Аналітичні можливості, завдання та основні напрямки аналізу СНС
Глава 12. Статистика валового внутрішнього продукту і національного доходу
Глава 13. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту і національного доходу
13.1. Соціально-економічна сутність методів розрахунку показника валового внутрішнього продукту
13.2. Розрахунок валового внутрішнього продукту і національного доходу виробничим методом
13.3. Розрахунок ВВП і національного доходу розподільчим методом
13.4. Розрахунок ВВП і НД методом кінцевого використання
13.5. Джерела статистичної інформації про використання методів розрахунку ВВП і НД
Глава 14. Розвиток системи макроекономічних розрахунків валового внутрішнього продукту і національного доходу
14.1. Розширення системи макроекономічних показників у рамках СНР
14.2. Розрахунок показників проміжного споживання (I квадрант)
14.3. Розрахунок показників кінцевого споживання як компонента ВВП в МОБ СНС
14.4. Розрахунок показників валового нагромадження основного капіталу як компонента ВВП в МОБ СНС
14.5. Розрахунок зміни запасів матеріальних оборотних коштів у МОБ СНС як компонента ВВП
РОЗДІЛ IV. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ, КРЕДИТУ ТА СТРАХУВАННЯ
Глава 15. Статистика фінансів
15.1. Соціально-економічна сутність фінансів і завдання статистичного вивчення
15.2. Основні показники статистики фінансів господарюючих суб'єктів
Глава 16. Статистика бюджету та бюджетної системи
16.1. Соціально-економічна сутність бюджету та бюджетної системи
16.2. Бюджетна класифікація
16.3. Основні показники статистики бюджету та бюджетної системи
16.4. Статистичний аналіз формування та використання бюджетів різних рівнів управління
16.5. Джерела статистичної інформації про бюджет
Глава 17. Статистика податків і податкової системи
17.1. Соціально-економічна сутність фіскальної системи та завдання статистичного вивчення
17.2. Види, специфіка і характеристика податків
Принцип резидентства
Принцип реструктуризації потоків статистичної інформації
Сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (НКООДХ)
17.3. Джерела статистичної інформації про податки і основні методи її аналізу
Глава 18. Статистика ринку цінних паперів і фондових бірж
18.1. Соціально-економічна сутність ринку цінних паперів, фондових бірж та завдання статистичного вивчення
18.2. Види цінних паперів та їх характеристика
18.3. Показники фондових бірж
18.4. Джерела статистичної інформації про ринок цінних паперів і фондових біржах
Глава 19. Банківська статистика
19.1. Соціально-економічна сутність банківської системи і завдання банківської статистики
19.2. Показники діяльності Центрального банку РФ
19.3. Показники діяльності комерційних банків (кредитних організацій)
19.4. Статистика ощадної справи
19.5. Джерела статистичної інформації про банківську систему і основні методи її аналізу
Глава 20. Статистика грошового обігу
20.1. Соціально-економічна сутність грошового обігу і завдання статистики
20.2. Основні показники статистики грошового обігу
20.3. Джерела статистичної інформації про грошовий обіг і основні методи її аналізу
Глава 21. Статистика кредиту
21.1. Соціально-економічна сутність кредиту і завдання його статистичного вивчення
21.2. Основні показники статистики кредиту
21.3. Джерела статистичної інформації про кредити і методика її аналізу
Глава 22. Статистика страхування та страхового ринку
22.1. Соціально-економічна сутність страхової справи та завдання статистичного вивчення
22.2. Основні показники статистики страхування і методологія їх обчислення
22.3. Джерела статистичної інформації про страхування і методи її аналізу
РОЗДІЛ V. СТАТИСТИКА ЦІН, ТАРИФІВ І ІНФЛЯЦІЇ
Глава 23. Статистика цін і тарифів на сучасному етапі
23.1. Соціально-економічна сутність цін і тарифів та завдання статистики
23.2. Теоретичні основи і общеметодологические принципи статистики цін
23.3. Система індексів цін
23.4. Статистичне вивчення динаміки цін і тарифів підприємств
23.5. Статистика цін споживчого ринку
Глава 24. Статистика інфляції
24.1. Соціально-економічна сутність інфляції
24.2. Статистичне вивчення інфляції
РОЗДІЛ VI. СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ
Глава 25. Статистичне вивчення сфери праці в умовах становлення ринкового механізму
Глава 26. Статистика зайнятості та безробіття
26.1. Основні категорії та визначення в статистичному спостереженні за ринком праці
26.2. Розподіл економічно активного населення за статусом зайнятості
26.3. Зайнятість у неформальному секторі економіки
26.4. Облік і аналіз неповної (часткової) зайнятості
26.5. Статистика руху робочої сили і робочих місць
26.6. Зовнішня трудова міграція
26.7. Статистика страйкового руху
26.8. Статистика безробіття
Запитання з розділу «Пошук роботи, економічна неактивність» анкети вибіркового обстеження населення з проблем зайнятості (жовтень 1998р.)
26.9. Статистика професійного навчання
Глава 27. Статистика вартості праці
27.1. Соціально-економічний зміст категорії «вартість праці»
27.2. Структура витрат на робочу силу
27.3. Методика збору інформації та аналізу витрат на робочу силу
27.4. Статистичне вивчення заробітної плати в умовах переходу до ринкових відносин
РОЗДІЛ VII. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА
Глава 28. Національне багатство в системі макроекономічної статистики
28.1. Соціально-економічна сутність національного багатства
28.2. Склад національного багатства
28.3. Завдання статистики національного багатства
28.4. Система показників статистики національного багатства
28.6. Вартісна оцінка національного багатства
Глава 29. Статистика основного капіталу в національному багатстві
29.1. Соціально-економічна сутність основного капіталу та основних фондів і завдання їх статистичної характеристики
29.2. Натурально-речова (видова) класифікація основних фондів
29.3. Види оцінки основних фондів
29.4. Показники простого і розширеного відтворення основних фондів
29.5. Балансовий метод вивчення відтворення основних фондів
29.6. Переоцінка основних фондів
29.7. Використання методу безперервної інвентаризації *
Глава 30. Статистика оборотних фондів
30.1. Поняття і склад оборотних фондів як частини національного багатства
30.2. Система показників статистики оборотних фондів
Глава 31. Статистика природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
31.1. Характеристика природних ресурсів як частини національного багатства
31.3. Предмет і об'єкт статистики природних ресурсів
31.4. Мета і завдання статистики природних ресурсів
31.5. Природно-ресурсний потенціал і фактори його збереження
31.6. Природоохоронна діяльність та її результати
31.7. Система показників статистики природних ресурсів
31.8. Проблема вартісної оцінки природних багатств
Глава 32. Статистика інвестицій
32.1. Соціально-економічна сутність інвестицій та завдання статистичного вивчення
 32.2. Показники статистики інвестицій та методологія їх обчислення
 32.3. Методи аналізу інвестицій
 32.4. Джерела статистичної інформації про інвестиції
 РОЗДІЛ VIII. СТАТИСТИКА НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ
 Глава 33. Статистичне забезпечення сучасної науково-технічної політики
 33.1. Соціально-економічне значення ролі науки і інновацій у розвитку суспільства і завдання статистики
 33.2. Система показників статистики науки та інновацій
 33.3. Організація статистики науки та інновацій. Перехід на міжнародні стандарти
 Глава 34. Статистика науки
 34.1. Показники кадрового потенціалу
 34.2. Показники матеріально-технічної бази
 34.3. Показники фінансування досліджень і розробок
 Глава 35. Статистика інновацій
 35.1. Основні поняття статистики інновацій. Оцінка інноваційної активності підприємств
 35.2. Показники витрат на технологічні інновації та технологічного обміну
 Глава 36. Статистичне вивчення результативності наукової та інноваційної діяльності
 36.1. Патентна статистика. Баланс платежів за технології
 36.2. Статистична оцінка технологічної структури промисловості
 36.3. Показники результатів інноваційної діяльності
 36.4. Джерела статистичної інформації про науку та інновації
 РОЗДІЛ IX. СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 Глава 37. Соціально-економічне значення статистичного вивчення підприємництва та показники статистики
 37.1. Соціально-економічна сутність підприємництва та завдання статистики
 37.2. Показники статистики підприємництва, методологія їх обчислення
 37.3. Особливості статистичного вивчення малого підприємництва
 Глава 38. Статистика ринку продуктів
 38.1. Соціально-економічна сутність і роль товарних ринків і ринків продуктів; завдання їх статистичного вивчення
 38.2. Основні види ринків продуктів
 38.3. Система показників ринку продуктів; методологія їх обчислення і аналіз
 38.4. Статистика ринку товарів та маркетинг. Джерела статистичної інформації про ринок продуктів
 Глава 39. Статистика ринку послуг
 39.1. Соціально-економічна сутність ринку послуг, завдання його статистичної характеристики
 39.2. Види послуг, їх класифікації та групування
 39.3. Основні поняття і категорії статистики ринку послуг
 39.4. Система показників ринку послуг, методика їх обчислення
 Глава 40. Статистика товарних бірж
 40.1. Товарні біржі як явище ринку товарів; завдання статистичного вивчення; система показників
 40.2. Джерела інформації про біржову діяльність і ринковій кон'юнктурі
 РОЗДІЛ X. СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
 Глава 41. Соціально-економічне значення статистичного вивчення рівня життя населення та соціальної сфери
 Глава 42. Статистика населення
 42.2. Поточний облік населення
 42.3. Механічний рух населення
 Глава 43. Статистика доходів населення
 43.1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення доходів. Показники та їх сутність
 43.2. Показники доходів у поточних обстеженнях бюджетів домашніх господарств
 43.3. Показники диференціації доходів населення
 43.4. Аналіз факторів, що впливають на розподіл доходів населення
 43.5. Показники статистики бідності
 Глава 44. Статистика споживання населення
 44.1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення споживання
 44.2. Система показників споживання населення
 44.3. Вибіркові обстеження бюджетів сімей (домашніх господарств)
 44.4. Харчування населення як об'єкт статистичного спостереження
 44.5. Статистика споживання непродовольчих товарів і послуг
 Глава 45. Статистика соціального забезпечення та соціального захисту населення
 45.1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення соціального забезпечення
 45.3. Статистика інвалідності
 Глава 46. Статистика ринку житла
 46.1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення проблем ринку житла
 46.2. Статистика житлових умов населення
 46.3. Статистика житлово-комунальних послуг
 46.4. Статистика готельних послуг
 Глава 47. Статистика охорони здоров'я, відпочинку і туризму
 47.1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення охорони здоров'я
 47.2. Статистика відпочинку і туризму
 Глава 48. Статистика освіти і культури
 48.1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення освіти та культури
 48.2. Система показників статистики освіти
 48.3. Показники статистики вищої професійної освіти
 Глава 49. Кримінально-правова статистика
 49.1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення проблем злочинності
 49.2. Статистика злочинності
 49.3. Статистичне вивчення осіб, які вчинили злочини
 49.4. Судова статистика
 РОЗДІЛ IX. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 Глава 50. Статистика зовнішньоекономічних зв'язків та завдання статистики
 Глава 51. Митна статистика зовнішньої торгівлі
 51.1. Основні особливості та об'єкт вивчення митної статистики
 51.2. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності
 51.3. Методологія митної статистики зовнішньої торгівлі
 51.4. Показники митної статистики зовнішньої торгівлі
 51.5. Проблеми порівнянності даних по зовнішній торгівлі на міжнародному рівні
 51.6. Індексний метод у статистиці зовнішньої торгівлі *
 Глава 52. Платіжний баланс
 РОЗДІЛ XII. СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 Глава 53. Методи багатовимірного статистичного аналізу та моделювання соціально-економічних явищ
 53.1. Кореляційний аналіз
 53.2. Регресійний аналіз
 53.3. Компонентний аналіз
 53.4. Кластерний аналіз
 53.5. Основи економетрики
 Глава 54. Економіко-математичні методи прогнозування соціально-економічних процесів
 54.1. Трендові моделі прогнозування
 54.2. Адаптивні методи прогнозування
 Глава 55. Статистика ефективності суспільного виробництва
 ЛІТЕРАТУРА
 Економічна статистики:
  1.  Горемикін Т.К.. СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ: Навчальний посібник. - М.: МГИУ - 155 с. - 1999 рік