Головна → 
Менеджмент
МЕНЕДЖМЕНТ
Г.Л.Тульчінскій PR фірми: технологія та ефективність 2000

Базисні принципи ПР, представлені в книзі, дадуть читачеві хороший досвід входження в професійний світ ПР. Звичайно, одній тільки книги для цього недостатньо. Але й без неї подорож у світі ПР буде скрутним, оскільки чужий досвід замінює нам багато років власних пошуків.

Букрєєв, А. М. Економічний. Механізм антикризового управління підприємством [Текст]: монографія / А. М . Букрєєв, К. І. Кремер, О. Є. Дударєв; Ріс НОУ (ВФ), АНОО ВіВТ. - Воронеж: Наукова книга. - 232 с. 2007

У роботі розглядається концепція економічного механізму управління підприємством, визначено закономірності і протиріччя функціонування цього механізму, обгрунтовано можливість застосування вітчизняних і зарубіжних методик антикризового управління, запропоновано методи опеньки результативності антикризових дій керівників підприємств.

Книга адресована науковцям, викладачам економічних і управлінських дисциплін, аспірантам і студентам, а також фахівцям. що готує варіанти управлінських рішень щодо запобігання кризових ситуацій і виходу з них.

Є. В. йоду Банківський менеджмент: Метод. указ. / Упоряд. Є. В. йоду. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 32 с. 2002

Представлені програма, методичні вказівки та матеріали до контрольних робіт. Призначені для студентів заочного відділення спеціальності 0604.

Писарєва Галина Сергіївна РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ туристично-рекреаційного комплексу В РЕГІОНІ (НА МАТЕРІАЛАХ Республіка Адигея) / Дисертація 2002

Мета дисертаційного дослідження полягає у розробці маркетингової стратегії сталого розвитку підприємств туристично-рекреаційного комплексу в регіоні на основі сегментаційного підходу, структурно-інституційної характеристики регіонального ринку туристичних послуг (на емпіричній базі дослідження процесу в одному з регіонів Півдня Росії - Республіці Адигея) та формуванні необхідної інформаційної бази для розробки регіональних маркетингових стратегій.

В.В. Биковський Актуальні проблеми російського менеджменту: зб. науч. тр. ; Під наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Биковського / Тамбо. держ. техн. ун-т. - Тамбов, 2007. - 252 с 2007

Включені наукові праці професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів економічного факультету інституту "Економіка і право" Тамбовського державного технічного університету, присвячені аналізу проблем теорії і практики менеджменту в російських економічних системах.
Призначений для використання в науково-дослідній роботі та практиці менеджменту.

В.В. Биковський. Актуальні проблеми російського менеджменту: Зб. науч. тр. / Під загальною ред. канд. екон. наук, професора В.В. Биковського. Тамбо. держ. техн. ун-т. Тамбов, 2005. Вип. 2. 312 з 2005

До збірки включені наукові праці професорсько-викладач-ського складу, аспірантів та студентів економічного факультету інституту «Економіка і право» Тамбовського державного технічного університету, присвячені аналізу проблем теорії і практики менеджменту в російських економічних системах.
Збірник призначений для використання в науково-дослідник-ської роботі і практиці менеджменту.

Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І. Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с. 2004

У монографії розглянуто управлінська діяльність освітньої організації як організаційної системи, проаналізовано підходи до управління якістю, вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі, представлені основи формування системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000.
Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Стандартизація і сертифікація» та «Управління якістю», а також керівникам, фахівцям підприємств і організацій, що займаються питаннями менеджменту якості.

Шековие Е.Л. ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ НЕКОММЕРЧЕСКІХОРГАНІЗАЦІЙ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Санкт-Петербург 2003 2003

Запитання менеджменту мають вирішальне значення в роботі різних організацій. Некомерційні організації не є тому виключенням. У російській некомерційній сфері питань менеджменту довгий час не приділялося належної уваги, і лише з переходом на ринкові відносини більшість некомерційних організацій стало серйозно усвідомлювати, що менеджмент є ключовим фактором ефективної роботи. Скорочення бюджетного фінансування, зросла конкуренція змусили некомерційні організації змінити стратегію своєї діяльності. Некомерційні організації перестали розглядати себе як замкнуті системи, що реалізують статутні цілі за допомогою державних коштів. Орієнтація на споживача стала однією з головних стратегій їх діяльності. Некомерційні організації звернулися до вивчення бажань і потреб клієнтів, роботі з різними групами споживачів, диверсифікації діяльності. Велику актуальність придбали завдання просування некомерційних послуг, формування цінової політики, залучення додаткових джерел фінансування.

Жукова М.А. Менеджмент у туристському бізнесі: навчальний посібник / М.А. Жукова. - 2-е вид., Стер. - М.: КНОРУС. - 192 с. 2006

Вивчається теорія і практика організації туристського бізнесу. Наведені приклади реальних ситуацій, в яких опиняються організації індустрії туризму. Розглядаються питання досягнення конкурентних переваг па ринку туризму, зокрема проблеми управління брендом туристської організації, інші маркетингові заходи. Велика увага приділяється управлінню персоналом туристської організації.

Для студентів, аспірантів, викладачів вузів і слухачів системи післявузівської освіти, а також для підприємців-практиків, що працюють в туризмі, і співробітників туристських організацій.

Смирнов П.Ю. Фінансовий менеджмент. Шпаргалки. Видавництва: АСТ, Сова, ВКТ., 64 стор 2009
У книзі коротко викладені відповіді на основні питання теми "Фінансовий менеджмент". Видання допоможе систематизувати знання, отримані на лекціях і семінарах, підготуватися до здачі іспиту чи заліку. Посібник адресований студентам вищих і середніх освітніх установ, а також усім, хто цікавиться даною тематикою.
С. В. Загородников Фінансовий менеджмент. Шпаргалка 2009
Це видання допоможе систематизувати отримані раніше знання, а також підготуватися до іспиту або заліку і успішно їх здати. Посібник призначений для студентів вищих і середніх освітніх установ.
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха