Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

Наукова новизна

отриманих результатів дисертаційної роботи визначається наступним: -

визначено особливості сфери послуг в національній економіці, необхідні для конкретизації напрямків вдосконалення сфери послуг - недостатній питома вага сфери послуг у ВВП Росії, мале підприємництво в сфері послуг досі є слаборозвиненим, консерватизм галузевої структури російської сфери послуг і недостатня забезпеченість в професійних кадрах; -

уточнено понятійний апарат, що характеризує сферу послуг - запропоновані авторські визначення категорій «послуга» і «побутова послуга», які визначають корисний ефект для споживача послуг у збільшенні вільного часу, а також уточнені класифікації послуг та побутових послуг, які забезпечують більш повне у порівнянні з наявними класифікаціями виявлення напрямків їх обліку; -

на основі аналізу статистичних даних виявлено основні тенденції розвитку сфери послуг на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях - щорічне збільшення обсягу платних послуг, у тому числі і побутових ; нерівномірність територіального розподілу підприємств сфери послуг, їх зосередженість у великих обласних центрах; збільшення обсягу інформаційно-консалтингових послуг, медичних послуг, а також окремих видів побутового обслуговування - які ідентичні індустріального етапу розвитку високорозвинених західних країн і США; -

розкрито економічний зміст людського фактора як сукупності всіх фізичних, творчих, комунікативних і розумових здібностей взаємодіючих і різнорідних за кваліфікаційним рівнем та професійної спрямованості працівників; показано, що людський фактор існує у формі сукупного працівника, до складу якого включено підприємець-керівник для забезпечення якнайповнішої реалізації умов формування людського фактора;

~ виділені наступні умови формування людського фактора: організоване управління людськими ресурсами підприємства, інвестиції в «людський капітал» персоналу та розвиток комунікативних вмінь персоналу підприємства сфери послуг, запропоновано основні заходи , що дозволяють реалізувати умови формування людського фактора; -

дана оцінка впливу людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери обслуговування на основі розробленої методики.

Результати оцінки показали, що людський фактор є основою ефективної діяльності підприємств сфери послуг; -

показана роль підприємця у складі сукупного працівника підприємства сфери послуг, визначальна необхідність вдосконалення його особистих і професійних якостей, а також облік умов формування людського фактора з метою підвищення ефективності діяльності підприємств сфери послуг; розроблена модель, що характеризує конкурентоспроможного сервісного підприємця.

Теоретична і практична значущість результатів дослідження.

Теоретична значимість найбільш істотних результатів дослідження полягає в уточненні економічних категорій «послуга» і «побутова послуга», в уточненні класифікації послуг та побутових послуг, у розкритті економічного змісту людського фактора і виявленні умов його формування, що розвиває той розділ економічної теорії, в якому розкривається послуга як економічне благо, розкривається значення сфери послуг і роль людського фактора.

Практична значимість полягає в тому, що сформульовані теоретико-методологічні положення і висновки, виявлені умови формування людського фактора, розроблена методика оцінки ефективності впливу людського фактора на діяльність підприємств сфери послуг, виявлена ??роль сервісного підприємця у складі сукупного працівника підприємства можуть бути використані для підвищення ефективності діяльності підприємств сфери послуг, а також при викладанні курсів «Економічна теорія», «Економіка сфери послуг», «Основи бізнесу» та «Соціальний менеджмент».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукова новизна "
 1. Загальний обсяг вибірки
  новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше виділена терміносистема фінансової звітності англійської мови та дана її системна характеристика. Виявлено формально-семантичні парадигматичні відносини; розроблена класифікація терміноутворюваних гнізд по деривационной здатності термінів, що формують гніздо, і загальної частотності вживання в тексті всіх вхідних в гніздо термінів.
 2. Введення
  наукових і практичних шляхів підвищення ефективності управління орендними відносинами. У процесі дослідження особисто автором отримані наступні основні результати: Уточнена роль орендних відносин у відтворювальному процесі та обгрунтовано положення про доцільність посилення орендної діяльно-сти як альтернативи прискореної приватизації. Це дозволить, з урахуванням зростаючої вартості майна,
 3. Обсяг і структура дисертації.
  Наукова новизна і практична значущість отриманих наукових результатів. У першому розділі «Теоретичні основи управління організаційною культурою» розкрито сутність, властивості і структура організаційної культури; наведені результати вивчення типології організаційних культур; визначено особливості організаційної культури споживчої кооперації; обгрунтована специфіка управління розвитком
 4. Наукова новизна дисертації
  наукова проблема розробки теоретичних, методологічних основ і конкретних рекомендацій з управління розвитком організаційної культури споживчої кооперації, що має важливе значення для її стійкого функціонування як соціально орієнтованого суб'єкта ринкової економіки. При цьому отримано такі найбільш суттєві наукові результати: - дана інтегрована характеристика
 5. Введення
  науково-технічного співробітництва між країнами та їх окремими регіонами. Актуальність обраної теми наукової роботи полягає в тому, що в умовах господарювання в сучасній Росії, в умовах триваючого переходу до принципів ринкової економіки, в сучасних загальносвітових процесах вільні економічні зони набувають все більшу роль як якісь «оазиси» фінансового та
 6. Апробації та впровадження результатів дослідження.
  Науково-практичної конференції «Мале підприємництво: стан, проблеми, необхідність удосконалення і розвитку» (Єкатеринбург, 2003 р.); на III Всеросійської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реструктуризації російських підприємств» (Пенза , 2003 р.); на VII Міжнародній науково-методичної конференції «Університетська освіта» (Пенза, 2003 р.); на
 7. Наукова новизна і основні результати дослідження.
  Науково обгрунтованих рекомендацій щодо збільшення частки Росії на світовому ринку наукомістких технологій. Основні результати наукового дослідження, отримані особисто автором і виносяться на захист, що свідчать про збільшенні наукових знань в досліджуваній області, полягають в наступному: - Проаналізовано стан і тенденції розвитку світового ринку високих технологій і місце Росії на цьому
 8. Наукова новизна дисертаційного дослідження
  наукової новизни, що міститься в роботі, можна віднести наступні: - уточнено поняття ВЕЗ як однієї з форм відбуваються в світі інтеграційних процесів, сутність якої полягає в тому, що ВЕЗ - суверенна, щодо відособлена територія держави, що є складовою частиною господарського комплексу країни, де за допомогою економічних і правових методів, що створюють спеціальний
 9. Актуальність дисертаційного дослідження та ступінь розробленості проблеми.
  Науково-технічний прогрес. Найважливішим елементом китайської моделі переходу до ринкової економіки є політика відкритості зовнішньому світу, мета якої полягає в залученні іноземного капіталу, створенні нових каналів надходження в країну передових технологій, техніки і методів управління. Ключовим напрямком цієї політики стало створення спеціальних економічних зон (СпЕЗ),
 10. Наукова новизна дисертаційного дослідження
  наукової новизни полягають у наступному: 1. Визначено підходи, комплексно характеризують еколого-економічну ефективність інвестиційного проекту та відображають фактичний і потенційний збиток від його реалізації протягом усього життєвого циклу. 2. Розроблено систему показників комплексної оцінки еколого-економічної ефективності проекту, ключовим компонентом якої є величина