Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомОрганізація виробництва
ЗМІСТ:
О.Г. Турова. # Організація виробництва та управління підприємством: Підручник, 2004

У підручнику міститься систематизований мінімум наукових знань, викладаються поняття, функції і методи організації процесів виробництва і управління в низовій ланці народного господарства. Всебічно висвітлюються зміст і сучасні проблеми організації виробництва та управління промисловими підприємствами, відображений прогресивний досвід організаційної роботи вітчизняних і зарубіжних підприємств.

Передмова
Розділ перший Наукові основи організації виробництва
Глава 1 Організація виробництва як область наукового знання
1.1. Сутність організації виробництва
1.3. Закономірності організації виробництва на підприємстві
Глава 2 Системна крнцепція організації виробництва
2.1. Підприємство як організаційна система
2.2. Концептуальна модель організації виробництва на підприємстві
2.3. Процес організації виробництва
Глава 3 Промислові підприємства як об'єкт організації
3.1. Підприємство - основна ланка народного господарства
3.3. Організаційні форми створення промислових підприємств
3.4. Створення та ліквідація підприємства (юридичної особи)
3.5. Виробничо-господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства. Управління підприємством
Розділ другий Організація процесів виробництва на підприємстві
Глава 4 Основи організації підготовки виробництва до випуску нової продукції
4.1. Сутність, зміст і завдання підготовки виробництва
4.2. Основи організації підготовки виробництва
4.3. Організаційна структура системи підготовки виробництва
4.4. Організація підготовки виробництва в часі
Глава 5 Організація науково-дослідних робіт і конструкторської підготовки виробництва
5.1. Передпроектні дослідження, їх зміст і загальна характеристика
5.3. Організація і планування наукових досліджень і винахідницької діяльності на підприємствах
5.4. Характеристика дослідно-конструкторських робіт. Організація конструкторської підготовки виробництва
Глава 6 Організація технологічної підготовки виробництва
6.1. Зміст і основні етапи технологічної підготовки виробництва
6.2. Технологічна уніфікація і стандартизація
6.3. Вибір варіанту технологічного процесу
Глава 7 Організаційна підготовка виробництва та освоєння нових видів продукції
7.1. Зміст і основні стадії організаційної підготовки виробництва
7.2. Зміст процесу освоєння нової продукції та принципи його організації
7.3. Організація переходу на випуск нової продукції
Глава 8 Планування та оперативне управління підготовкою виробництва
8.1. Зміст і завдання планування підготовки виробництва
8.2. Нормативи для планування підготовки виробництва
8.3. Програмно-цільове планування і управління підготовкою виробництва
Глава 9 Скорочення термінів і підвищення ефективності підготовки виробництва
9.1. Резерви вдосконалення підготовки виробництва
9.2. Методи аналізу стану підготовки виробництва
9.3. Застосування функціонально-вартісного аналізу
9.4. Методи швидкісного проектування й освоєння випуску нової продукції
9.5. Впровадження систем автоматизованого проектування
Глава 10 Виробничий процес і основні принципи його організації
10.1. Поняття про виробничий процес
10.2. Наукові принципи організації процесів виробництва
10.3. Просторова організація виробничих процесів
10.4. Організація виробничих процесів в часі
Глава 11 Типи, форми і методи організації виробництва
11.1. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика
11.2. Форми організації виробництва
11.3. Методи організації виробництва
Глава 12 Організація виробництва в первинних ланках підприємства
12.1. Вибір виробничої структури цеху
12.2. Організація раціональних матеріальних потоків
12.3. Формування виробничих ділянок
12.4. Організація виробництва при впровадженні колективних форм організації праці
12.5. Організація технічного обслуговування виробництва
12.6. Організація потокового виробництва
Глава 13 Організація систем якості на підприємстві
13.1. Еволюція уявлень про якість
13.2. Системний підхід до забезпечення якості в Росії та міжнародні стандарти серії ІСО 9000
13.3. Організація системи якості відповідно до ISO 9000
Глава 14 Організація роботи з виконання планів виробництва і реалізації продукції
14.1. Вивчення потреб у продукції, що випускається підприємством
14.3. Забезпечення виробництва матеріальними ресурсами
14.4. Формування і регулювання запасів матеріалів
Глава 15 Організація допоміжних виробництв і обслуговуючих господарств
15.1. Зміст і завдання організації технічного обслуговування виробництва
Глава 16 Організація інструментального господарства
16.1. Значення і завдання інструментального господарства
16.3. Класифікація, індексація і стандартизація інструмента
16.5. Організація експлуатації інструменту і оснащення
Глава 17 Організація ремонтного господарства
17.1. Значення і завдання ремонтного господарства
17.3. Система ремонту обладнання
17.4. Визначення обсягу ремонтних робіт
17.6. Виготовлення і відновлення запасних деталей
Глава 18 Удосконалення організації виробництва
18.1. Організаційні резерви розвитку виробництва
18.2. Дослідження стану організації виробництва
18.3. Розробка плану вдосконалення організації виробництва на підприємстві
18.4. Методичні основи оцінки економічної ефективності вдосконалення організації виробництва
18.5. Порядок визначення економічної ефективності вдосконалення організації виробництва
Розділ третій Організація і мотивація праці
Глава 19 Основи організації праці персоналу
19.1. Механізм трудових відносин на підприємстві
19.2. Наукові напрямки організації праці персоналу підприємства
19.3. Робочий час як фактор організації праці
19.4. Проектування трудових процесів
19.5. Методи нормування праці робітників і фахівців
19.6. Організація робочих місць
Глава 20 Мотивація і стимулювання праці
20.1. Характеристика потреб людини
20.2. Основні види мотивації персоналу
20.3. Мотивація і ефективність праці
20.4. Види і структура доходів персоналу
20.5. Форми і системи оплати праці працівників
Розділ четвертий Управління підприємством
Глава 21 Менеджмент в системі понять ринкової економіки
21.1. Основні поняття менеджменту
21.2. Класифікація видів і форм менеджменту
21.3. Етапи формування та розвитку менеджменту (за кордоном, в нашій країні)
21.4. Загальні методологічні принципи менеджменту
21.6. Області професійної діяльності менеджера
21.7. Сучасні вимоги до менеджера
Глава 22 Організація управління підприємством
22.1. Підприємство як об'єкт і суб'єкт управління
22.2. Функції, рівні і загальні принципи організації управління підприємством
22.3. Організаційна структура системи управління підприємством
22.4. Розподіл повноважень, влада і відповідальність
22.5. Процеси управління на підприємстві базуються на принципі визначення мети
22.7. Інформаційне забезпечення системи управління
22.9. Цілі і завдання управління трудовими ресурсами
22.10. Групова динаміка, вирішення конфліктів і протиріч в колективі
22.11. Лідерство та стиль управління
Глава 23 Планування діяльності підприємства
23.1. Зміст, цілі та принципи планування
23.2. Організація планової роботи на підприємстві
23.3. Система планових завдань
23.4. Бізнес-планування
Глава 24 Організація оперативного планування виробництва
24.1. Завдання і методи оперативно-виробничого планування
24.2. Календарно-планові нормативи і методи їх розробки
24.3. Інтегровані системи оперативного управління виробництвом
Список використаної і рекомендованої літератури
Організація виробництва: