Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня
Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004. - 240 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ЗмістВведення в програму курсу. Предмет, метод і зміст курсу 3
Глава 1. Підприємство в умовах ринку
Методологічні аспекти функціонування підприємства 9
Фактори, що впливають на ефективне функціонування підприємства 16
Типи підприємств 19 Глава 2. Основні фонди підприємства
Сутність і значення основних фондів (засобів), їх склад і структура 29
Види вартісних оцінок основних фондів 37
Фізичний і моральний знос основних фондів 40
Методи визначення зносу 43
Відтворення основних фондів 47
Показники використання основних
фондів підприємства 53
Амортизація основних фондів 64
Методи нарахування амортизації 68
Виробнича потужність підприємства 74
Шляхи поліпшення використання основних засобів на підприємстві 80
Глава 3. Оборотні кошти підприємства Економічна сутність, склад і структура оборотних засобів (фондів)
Склад оборотних фондів і фондів обігу 89
Склад і структура оборотних коштів 94
Визначення потреби підприємства в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів 103
Методи нормування 110
Показники рівня використання оборотних коштів 112

3.6. Джерела формування оборотних коштів 115 Глава 4. Кадри підприємства
Персонал підприємства і його склад 124
Професійна - кваліфікаційна структура персоналу 131
Показники динаміки та складу персоналу 134
Продуктивність праці 139
Трудові ресурси 145
Глава 5. Оплата праці
Сутність заробітної плати, принципи та методи її нарахування 151
Форми і системи заробітної плати 155
Надбавки та доплати 167
Безтарифна система оплати праці 169
Контрактна система 174
Глава 6. Собівартість продукції
Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії та її види 180
Класифікація витрат на виробництво продукції 183
Структура собівартості і фактори, що її визначають 189
Методи калькулювання собівартості продукції 191
Глава 7. Прибуток
Поняття, джерела, функції 199
Балансова прибуток: основні елементи 202
Фактори, що впливають на величину прибутку 213
Розподіл і використання прибутку підприємства 215
Рентабельність виробництва 219
Загальна характеристика податків, що сплачуються підприємствами 224
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміст"
 1. Витрати обігу
  утримання будівель, споруд та транспортного господарства, а також вантажно норазгрузочного обладнання, видатки на оплату складського та управлінського персоналу, відсотки за кредит та інші
 2. Витрати непрямі
  утримання фахівців , залучених за трудовою угодою і т.д.
 3. VIII. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) ПО ВСЬОМУ КУРСУ
  зміст і результативність торгового процесу в роздрібному торговельному підприємстві. Завдання і комерційні функції приймання товарів у роздрібному торговельному підприємстві. Завдання і комерційні функції в процесі складування, зберігання та підготовки товарів до продажу в роздрібному торговельному підприємстві. Поняття продажу товарів у роздрібному торговому підприємстві як комерційної угоди. Методи роздрібного продажу
 4. VII. ТЕСТИ
  утримання та експлуатацію обладнання; в) адміністративно управлінські витрати; г) серед перерахованих вище варіантів немає вірного. Що з перерахованого не відноситься до кількісних методів прогнозування: а) метод часових рядів; б) метод БоксаДженкінса; в) регресійний аналіз; г) метод Дельфі. 69 Що з перерахованого відноситься до Некількісні методам прогнозування: а) метод
 5. 2. ЗМІСТ І МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТА
  змісту реферату. Реферат повинен бути написаний чітким, розбірливим почерком або надрукований з урахуванням дотримання всіх необхідних вимог. Студенти повинні дотримуватися порядку послідовності викладу матеріалу реферату. Насамперед, у реферату повинен бути титульний аркуш із зазначенням теми, прізвища, імені та по батькові студента, номера курсу факультету (додаток 4). Потім в рефераті повинен бути
 6. 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ
  змісту, переконливої ??аргументації основних положень, узагальнення фактичного матеріалу, обов'язково повинна включати в себе власну думку і самостійні висновки студента, що спираються на наведені факти. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 1218 сторінок стандартного аркуша, але бути і не менше 10 сторінок стандартного аркуша (титульний лист, план, список літератури не включаються до
 7. 2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ЛІТЕРАТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  зміст повинні бути ув'язані з тематикою основних питань програми курсу. 57 Вибір теми реферату здійснюється студентом самостійно, студент може запропонувати і свою тему реферату, що не увійшла в пропонований перелік
 8. 4 . ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  зміст, текстову частину, список використаної літератури, додатки. Текстова частина курсової роботи повинна складатися з розділів, зазначених у розділі 3 даних «Методичних вказівок». Обсяг курсової роботи, як уже зазначалося, не повинен перевищувати 45 сторінок. На кожній сторінці його повинні бути залишені поля: розмір лівого 30 мм, правого не менше 10 мм, верхнього не менше 15 мм, нижнього
 9. 3. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВИЙ РОБОТИ
  зміст основних нормативних актів (Цивільний кодекс РФ, Закони РФ, Постанови Уряду РФ і т.д.), що мають безпосереднє відношення до теми дослідження. Необхідно також відобразити різні думки дослідників з тих чи інших питань. Далі на основі викладеного теоретичного матеріалу студент наводить приклади вдалого застосування прийомів і методів комерційної діяльності в
 10. 2. ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Курсова робота, виконувана студентами, навчаються за спеціальністю 08.03.01 «Комерція (торгова справа)», повинна мати наступну структуру: л ч, Об'єм, Розділи курсової роботи .. (стр. комп. тексту) Титульний лист 1 Зміст 1 Вступ 23 Теоретичний розділ (вказується назва) 810 Аналітичний розділ (вказується назва) 1520 Пропозиції та рекомендації (вказується назва) 810
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха