Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка і управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004. - 240 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ТЕСТИВкажіть правильний варіант відповіді
Валовий дохід підприємства - це .. .
Виручка від реалізації продукції за вирахуванням матеріальних витрат;
Б) виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості;
виручка від реалізації продукції .
До внутрішніх факторів, що впливає на величину прибутку відносяться:
кон'юнктура ринку, природні умови;
Б) норми амортизаційних відрахувань, рівень цін на матеріальні ресурси;
конкурентоспроможність продукції, рівень господарювання;
Г) державне регулювання цін, тарифів.
3. Економічна сутність рентабельності показує:
суму отриманого прибутку на рубль витрат;
Б) суму витрат на карбованець прибутку;
суму виручки на карбованець витрат.
4. Рентабельність виробництва розраховується за формулою:
A) R = - * 100%; с / с

Фо + Фоб Фо
При реалізації основних фондів фінансовий результат визначається як різниця між:
продажною ціною реалізованих на сторону основних фондів та їх залишковою вартістю;
Б) продажною ціною реалізованих на сторону основних фондів і їх залишковою вартістю з урахуванням витрат по їх реалізації;
продажною ціною реалізованих на сторону основних фондів та понесених витрат по їх реалізації.
Екстенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через:
зниження трудомісткості і матеріаломісткості продукції;
Б) прискорення оборотності оборотних коштів;
зміна обсягу засобів і предметів праці;
Г) підвищення кваліфікації персоналу.
Прибуток від реалізації продукції розраховується як:
А) виручка від реалізації продукції за вирахуванням матеріальних витрат;
Б) виручка від реалізації продукції за вирахуванням залишкової вартості;
В) виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції.

До складу балансового прибутку підприємства включається:
виручка, одержана від реалізації продукції;
Б) грошове вираження вартості товарів;
різниця між обсягом, реалізованої продукції у вартісному вираженні і її собівартістю;
Г) прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; прибуток (збиток) від реалізації основних фондів та іншого майна підприємства; фінансовий результат від позареалізаційних операцій.
Рентабельність продукції визначається:
відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції;
Б) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;
відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів;
Г) відношенням прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво і реалізацію.
Під поняттям «прибуток від реалізації продукції» мається на увазі:
виручка, одержана від реалізації продукції;
Б) грошове вираження вартості товарів ;
фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства, яка може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих у його статуті і не заборонених законом;
Г) чистий дохід підприємства;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕСТИ "
 1. VII. ТЕСТИ
  В даний час в Росії найбільш поширеною формою власності є: а) приватна; б) державна; в) муніципальна; г) змішана. До комерційних організаціям не належать: а) господарські товариства і суспільства; б) виробничі кооперативи; в) споживчі кооперативи; г) державні унітарні підприємства. Одним засновником може бути створено наступна
 2. С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с., 2008
  тести, приблизний перелік питань для підготовки до іспиту (заліку) з усього курсу, учебнометодіческое забезпечення дисципліни, глосарій,
 3. 1.Пояснітельная записка-обгрунтування до вивчення курсу «Історія економіки»
  тести. Завдання вивчення дисципліни визначаються вимогами до підготовки кадрів, встановленими у кваліфікаційній характеристиці фахівців за всіма спеціальностями, вимогами до знань і вмінь, якими вони повинні володіти. Основне завдання полягає в умінні використовувати набуті теоретичні знання в конкретній практичній діяльності. Форми контролю знань студентів: проміжний
 4. Тема 8. Становлення ринкових відносин в Росії.
  Тести, при виконанні яких потрібні теоретичні знання для відповідей на конкретні запитання. Тестування передбачає оцінку правомірності передбачуваних тверджень. Метою даної навчально-методичної розробки є надання студентам допомоги в предметному освоєнні курсу "Історія економіки"; в системній орієнтації в економічних процесах, змісті і основні результати як зарубіжного,
 5. 4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ТА ПЕРЕВІРКИ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ з основних тем курсу
  Навчальні завдання починаються з розділу ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, головна мета якого - дати можливість студентам перевірити своє розуміння і знання основних термінів і принципів, якими оперує історія економіки. Другий розділ складають ТЕСТИ. При їх виконанні потрібні теоретичні знання для відповідей не конкретні питання. Тестування передбачає оцінку правомірності пропонованих
 6. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  тести, анкетування і т.п.). Програми з управління якістю повинні включати дослідження та аналіз результатів. Результати мають бути інтерпретовані, проаналізовано та збережені. Так, управління якістю принесе користь і в майбутньому, коли будуть порівняні різні за часом результати. Програми з управління якістю повинні бути реалістичні. Очевидно, що управління якістю повинно
 7. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам,
 8. ПРИКЛАД ТЕСТУ ДЛЯ ШВИДКОЇ ПЕРЕДНІМ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
  тести можуть бути усними, складаються викладачем по кожній темі. Оцінка «відмінно», «добре», «задовільно» відповідає кількості правильних відповідей 9, 8,
 9. 1.1. Відносини уподобання
  На відміну від буденного розуміння, поняття блага (товару) в мікроекономіці має досить широкий характер: блага розрізняють не тільки по їх фізичних характеристиках, але і за часом, коли вони стають доступними і по місцях їх розташування. Будемо припускати, що споживачеві доступні I благ. Під безліччю допустимих альтернатив X будемо розуміти всі фізично можливі набори благ і, як
 10. 1.2. Елементи теорії вибору та виявлені переваги
  Зазвичай в мікроекономіці опис переваг за допомогою бінарних відносин використовується в якості відправної точки аналізу раціонального вибору споживача. Але можливий і інший підхід, відправною точкою якого безпосередньо є вибір учасника. Перевага такого підходу полягає в наступному: ми можемо спостерігати вибір учасника, але не його переваги. Однак в деякому досить
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха