Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

Трудовий потенціал працівника

є вихідною величиною, що визначає його подальше трудове поведінку. Трудовий потенціал працівника являє собою здатність окремого працівника досягати в заданих умовах певних результатів у своїй професійній діяльності і здатність вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові завдання, що виникають в результаті змін на підприємстві. Він включає в себе наступні компоненти - психофізіологічний потенціал (здібності і схильності людини, стан його здоров'я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т.п.), кваліфікаційний потенціал (обсяг, глибину і різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових умінь і навичок , що обумовлює здатність працівника до праці певної складності та змісту), соціально-особистісний потенціал (рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби і запити в сфері праці).

На початку минулого століття люди розглядалися як специфічний вид ресурсів, споживаних суспільним виробництвом, і використовувалися в основному поняття «робоча сила» і «трудові ресурси», під якими розумілася сукупність фізичних і розумових здібностей людей, використовуваних у виробництві матеріальних благ і послуг.

Сучасний економічний словник трактує дані поняття ідентично. «Робоча сила» як термін політичної економії означає здатність людини до праці, його трудові можливості; загальна кількість осіб в працездатному віці від 16 років і до прийнятого віку виходу на пенсію, працюючих або безробітних, виключаючи недієздатних (99. С. 312). Трудові ресурси - економічно активне, працездатне населення, частина населення, що має фізичними і духовними здібностями для участі у трудовій діяльності (99. С. 405). Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів послуг та підвищення ефективності діяльності підприємств у сфері обслуговування. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання обладнання, і як результат - обсяг виконаних послуг, прибуток і ряд інших економічних показників.

Відмінність поняття «трудовий потенціал» від понять «робоча сила» і «трудові ресурси» полягає в тому, що трудовий потенціал характеризує можливість людини в трудовому процесі, а робоча сила - це реальна участь в трудовому процесі і трудові ресурси є носієм трудового потенціалу. Трудовий потенціал працівника не є величиною постійною, він безперервно змінюється в процесі трудової діяльності. Працездатність людини і його ділові якості підвищуються в міру набуття знань і умінь, вдосконалення навичок, зміцнення здоров'я, а також поліпшення умов праці та життєдіяльності, і навпаки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Трудовий потенціал працівника "
 1. Трудовий потенціал підприємства
  трудового потенціалу працівника (система завжди більше складових її частин) в силу виникнення нової якості синергетичного ефекту, обумовленого взаємодією складових систему (підприємство ) елементів. Трудовий потенціал підприємства - це розташовувані в даний час і передбачувані в майбутньому трудові можливості, що характеризуються кількістю працівників, їх
 2. 1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
  трудову діяльність на дрібних і середніх фірмах. Ще одна особливість Німеччині - розвиток інноваційного малого бізнесу на регіональному рівні. Йдеться про стимулювання технологічного переозброєння середньої ланки. Для цього створені консультаційні пункти при Палаті промисловості і торгівлі і комісія щодо стимулювання технологічного трансферту, яка планує діяльність 16 вищих
 3. Організаційна культура
  трудовим правом. Правила, норми організаційної культури, таким чином, являють собою якийсь заданий стандарт у прийнятті працівниками конкретних рішень, у виборі співробітниками прийнятного (допустимого) способу дій. Чим менше члени організації замислюються про природу цих правил, і чим більшою мірою вони розглядають їх як спочатку дані, тим більш дієва дана
 4. 3.1.2. Природні ресурси, їх роль у розвитку економіки.
  Трудові ресурси. КНР - сама багатонаселена країна світу, в ній проживає 1,29 млрд. осіб (2002 р.). Основні демографічні показники в 2002 р.: народжуваність - 15,9% о, смертність - 6,8% о, природний приріст 9,1% о. Середня тривалість життя для жінок становить 74 роки, для чоловіків 70 років. Існують значні відмінності демографічної ситуації в містах, сільських районах і по
 5. УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ мотиваційні МЕНЕДЖМЕНТУ
  трудовими відносинами, коли у працівника з'являється потреба самовіддано трудиться, оскільки це єдиний шлях досягнення своїх цілей. Щоб створити такі умови необхідно знайти спосіб ототожнення інтересів працівника і роботодавця. У процесі складаються трудових відносин працівник виступає як фахівець, виконавець і член організації, а керівник - як роботодавець,
 6. 4.5. Трудові ресурси
  трудових ресурсів включаються: населення в працездатному віці (чоловіки 16-59 років, жінки 16-54 років), крім непрацюючих інвалідів 1 і 2 груп та непрацюючих осіб, які отримують пенсію на пільгових умовах, фактично працюючі підлітки і пенсіонери. Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тому, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому
 7. Питання 1.1. Загальні проблеми організації ринкової економіки.
  Потенціал, який в результаті прогресу людства розвивається в напрямку заміни фізичної праці розумовою. Даний фактор, незважаючи на відносно високий рівень безробіття, обмежений з професійного та інтелектуальному складом. Матеріальниересурси (знаряддя праці) - це все те, за допомогою чого виробляються товари, виконуються роботи, надаються послуги: виробничі
 8. Питання 10.5. Оперативне планування.
  Трудовим ресурсам. Оцінка факторів виробництва в динаміці: - надійність, досвід співпраці; - нормативні акти; - можливі проблеми при реалізації продукції, варіанти їх вирішення або попередження; - перелік ризиків та їх імовірність; - можливі заходи з профілактики та нейтралізації ризику. Фінансовий план-оцінка фінансового потенціалу фірми і планування досягнення
 9. Практичні рекомендації щодо складання та просуванню бізнес-плану
  трудовий потенціал, на стратегії в галузі використання трудових ресурсів; - на асортиментну і цінову політику; - на політику в області витрат; - на систему дистрибуції компаній-конкурентів; - на рекламну стратегію конкурентів; - на конкурентні переваги продукції. Важливим аспектом є інформаційне забезпечення процесу складання бізнес-плану. Всю інформацію можна
 10. 1.2. Еволюції розвитку орендних відносин та їх сучасний состоініе в Росії
  трудову мотивацію. Орендні відносини як варіант відходу від монополії державної власності і як форма господарської діяльності проявляються в пере-дачі у володіння і користування землі, майна, підприємств та їх підрозділів. Оренда як економічна категорія має свій зміст і форми прояву, абстрактно характеризує сутність якого явища. Оренда як економічна