Головна
Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004 - перейти до змісту підручника

Мета дисертаційного дослідження

полягає в розкритті економічного змісту людського фактора та його вплив на ефективність діяльності підприємств сфери послуг.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: -

визначити особливості сфери послуг у національній економіці; -

уточнити понятійний апарат, характеризує сферу послуг; -

виявити основні тенденції розвитку сфери послуг на різних рівнях (федеральному, регіональному і муніципальному); -

розкрити економічний зміст «людського фактора»; -

виявити умови формування людського фактора в сфері послуг; -

оцінити вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери обслуговування; -

показати роль підприємця у складі сукупного працівника підприємства сфері послуг і розробити модель конкурентоспроможного сервісного підприємця.

Область дослідження 1.1. - Політична економія: теорія «інформаційної», «постіндустріальної» економіки та «економіки, заснованої на знаннях».

Об'єктом дослідження стали підприємства сфери послуг. Предметом дослідження є економічні відносини, пов'язані з формуванням людського фактора і його впливом на ефективність діяльності підприємств сфери послуг.

Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження послужили твори класиків політичної економіки; положення і висновки, сформульовані в монографіях і статтях зарубіжних і вітчизняних економістів, філософів і соціологів, що спеціалізуються на проблемі вивчення людського фактора; наукові праці з загальної економічної теорії, теорії послуг та з прикладних проблем розвитку сфери послуг; матеріали наукових конференцій, семінарів, присвячених проблемам малого бізнесу сфери обслуговування в Росії.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти Російської Федерації, аналітичні та статистичні матеріали Державного комітету статистики РФ, Челябінського обласного державного комітету статистики, матеріали періодичних спеціальних видань, інформаційні джерела Інтернету, результати проведених конкретних досліджень по Магнітогорськ .

Методи дослідження. Застосовувалися методи порівняльного, системного та економіко-статистичного аналізу, вивчалася й аналізувалася тематична література з проблеми, узагальнювався підприємницький досвід, проводилося соціологічне опитування персоналу підприємств сфери послуг і клієнтів, проводилися спостереження та аналіз документів підприємств сфери послуг. Емпіричною базою забезпечення докази теоретичних положень, достовірності висновків та рекомендацій стали матеріали досліджень, проведених на ряді підприємств сфери побутового обслуговування Магнітогорська. У процесі роботи над дисертацією для вирішення поставлених завдань застосовувався метод експертних оцінок та експериментальні розрахунки.

Найбільш суттєві, отримані наукові результати, які виносяться на захист: -

визначено особливості сфери послуг в економіці Росії з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку даної сфери; -

уточнено понятійний апарат, що характеризує сферу послуг: «послуга» і «побутова послуга», запропоновані класифікації послуг взагалі як специфічного економічного блага і побутових послуг зокрема; -

виявлено основні тенденції розвитку сфери послуг на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях; -

розкрито економічний зміст людського фактора і форма його існування як сукупного працівника підприємства сфери послуг; -

виявлено умови формування людського фактора та запропоновано заходи щодо реалізації даних умов; -

оцінено вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг, розроблена методика оцінки впливу людського фактора; -

показана роль підприємця у складі сукупного працівника підприємства сфери послуг та розроблено модель, що характеризує конкурентоспроможного сервісного підприємця.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мета дисертаційного дослідження "
 1. Демчук Ольга Миколаївна. Вплив людського фактора на ефективність діяльності підприємств сфери послуг. Дис. канд. екон. наук, 2004
  дисертаційного дослідження полягає у розкритті економічного змісту людського фактора та його вплив на ефективність діяльності підприємств сфери
 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
  ціль не стільки отримання тієї чи іншої додаткової вигоди при сприятливому результаті, скільки про можливі наслідки помилки. Тому при визначенні допустимого ризику, мова, головним чином, йде лише про принципову можливість (неможливість) зрушити процес з мертвої точки. Фіксація тієї чи іншої позитивної, хоча б і не надто кардинальної тенденції вже показує, що «гра варта
 3. 5.1. Обгрунтування концепції управління розвитком організаційної культури споживчої кооперації та її основні положення
  метою діяльності організації, а засобом досягнення мети. Стратегія розвитку споживчої кооперації виходить з того, що її соціальна місія повинна бути не тільки пріоритетною стосовно будь-яким цілям і завданням, а й відповідати природі, інтелектуальному і духовно-етичному потенціалу асоційованого спільноти. Споживча кооперація в цій ситуації виробляє стратегію
 4. 3.4. Матеріальні основи організаційної культури споживчої кооперації
  мета освіти неподільного фонду - збереження для споживчої кооперації частини майна споживчого товариства в якості гарантії існування її як системи. Ми вважаємо, що для реалізації цієї мети слід відобразити в статутах кооперативних організацій об'єкти, зараховують за рішенням загальних зборів до неподільного фонду. Разом з тим, необхідно відзначити, що в кооперативах багатьох країн з
 5. 3.2. Соціальні основи споживчої кооперації, сутність і зміст її соціальної місії
  метою в кооперативних організаціях практикується створення фонду стимулювання пайовиків, використовуваного на заохочення членів споживчих товариств, які не є працівниками споживчої кооперації, а також членів Рад, членів ревізійних комісій, комісій кооперативного контролю, уповноважених споживчих. J товариств, та інших пайовиків, які беруть активну участь в органах управління та
 6. 2.5. Моделі організаційної культури як методологічна основа оцінки її розвитку
  метою є підвищення ефективності діяльності організації. У першому випадку - за допомогою залучення більшого числа клієнтів і партнерів, у другому - через об'єднання, мотивування та координацію зусиль працівників організації. Вплив з боку організаційної культури на складові іміджу керівника носить різноплановий характер: на деякі з них цей вплив пряме, на інші -
 7. 2.1. Еволюція наукових підходів до економічного і соціального дослідженню
  мета економічної теорії Дж. Кейнса полягала в ліквідації спаду виробництва і збільшенні його реальних обсягів шляхом зниження податків і збільшення державних закупівель. Дж. Кейнс своєю теорією заклав основи макроекономіки, методологічний ресурс якої затребуваний сучасною економічною наукою. Як і у випадку з класичною економічною теорією, теорія Кейнса була скорегована
 8. 1.4. Особливості організаційної культури споживчої кооперації
  метою відтворення матеріальних благ, взаємопідтримки підростаючого покоління, освіти, закріплення системи ролей, статусів і санкцій, що забезпечують діяльність організації на основі стійких зразків поведінки, ідей і стимулів. Виходячи з цього, можна дати наступне визначення організаційної культури споживчої кооперації: організаційна культура споживчої кооперації -
 9. 1.1. Сутність і властивості організаційної культури
  мета, а засіб. Культура в силу своєї структурної цілісності виключає абсолютизації, що ігнорують саморозвиток людини. Семіотичний підхід дозволяє розглядати культуру як знакову систему, що зберігає в словах, поняттях, мистецтві, знаряддях праці, в предметах споживання, в організаційних структурах, в різних символах досвід попередніх поколінь. Такий розгляд культури
 10. Ступінь розробленості проблеми. -
  дисертаційного дослідження, постановку його мети і формулювання завдань. Мета і завдання дослідження. - Метою дисертаційного дослідження є вирішення наукової проблеми, пов'язаної з розробкою теоретико-методологічних основ і методичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційної культури споживчої кооперації за допомогою формування концепції управління її розвитком і