Головна
ГоловнаМенеджментБанківський менеджмент → 
« Попередня Наступна »
Є. В. йоду. Банківський менеджмент: Метод. указ. / Упоряд. Є. В. йоду. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 32 с., 2002 - перейти до змісту підручника

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИСтудентам необхідно ознайомитися з рекомендованою літературою, вивчити матеріали прослуханого курсу лекцій та методичні вказівки з дисципліни .
Теоретична частина контрольної роботи повинна викладатися коротко і вичерпно, при необхідності супроводжуватися формулами.
Виконанню практичної частини контрольної роботи має передувати опис методики. Вибір методики проведення аналізу необхідно обгрунтувати і вказати джерело. Для аналізу необхідно використовувати матеріал конкретних підприємств або організацій. За отриманими в результаті аналізу даних необхідно зробити конкретні пропозиції або рекомендації.
Контрольна робота повинна бути акуратно оформлена. Забороняється скорочувати слова. Усі наведені в роботі таблиці та рисунки необхідно оформляти відповідно до загальноприйнятих правил, точно позначаючи зміст кожного рядка і графи, вказуючи назви та одиниці виміру. У додатку повинні бути приведені первинні документи та звітність підприємств (організацій), за якими проводився аналіз.
Сторінки роботи необхідно пронумерувати і залишити поля для зауважень рецензента.
В кінці роботи слід навести список використаної літератури. Робота повинна бути підписана виконавцем із зазначенням дати виконання.
На залік студент повинен представити має допуск роботу разом з рецензією. Якщо виконана робота містить в рецензії зауваження, їх необхідно врахувати і після внесення виправлень пред'явити роботу повторно до захисту.
Завдання до контрольної роботи містить один теоретичне питання та розрахунково-аналітичну частину. Завдання видається викладачем індивідуально.
Методичні вказівки містять приклад виконання розрахунково-аналітичної частини по одній з тем.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Стійкість банківської системи і стійкість комерційного банку.
Описати заходи впливу на фактори, що впливають на стійкість комерційного банку.
Банківський менеджмент: суть і завдання.
Банківський менеджмент: функції та цілі.
Фінансовий менеджмент як складова частина банківського менеджменту.
Фінансовий менеджмент в комерційному банку: сутність, особливості, об'єкт, суб'єкт, предмет, мету.
Інформаційно-аналітичне забезпечення банківського менеджменту.
Напрями аналізу фінансової звітності (та іншої інформації) в комерційному банку згідно з міжнародними стандартами.
Основні напрямки аналітичної роботи в банку.
Роль фінансового аналізу в управлінні комерційним банком.
Описати основні елементи і напрями реалізації фінансового аналізу в управлінні комерційним банком.
Дати описову характеристику основних об'єктів фінансового аналізу в комерційному банку.
Управління фінансовими результатами комерційного банку.
Управління рентабельністю комерційного банку.
Описати можливу систему показників фінансових результатів комерційного банку.
Методика аналізу доходів комерційного банку.
Методика аналізу витрат комерційного банку.
Аналіз прибутку комерційного банку.
Аналіз фінансових втрат у банку.
Методика аналізу рентабельності.
Аналіз ефективності банківських операцій.
Аналіз фінансового стану банку.
Аналіз ліквідності комерційного банку.
Методи оцінки ефективності діяльності комерційного банку (фінансовий стан).
Модель планування банку на основі портфельних обмежень.
Сутність і економічний зміст фінансового менеджменту клієнта банку.
Сутність технології фінансового менеджменту клієнта.
Економічні інтереси клієнта і можливості їх обліку з боку банку, можливості оптимізації контактів.
Концепція, покладена в основу виробництва якісного банківського продукту.
Сутність проектно-орієнтованого підходу до вирішення проблем клієнта.
Етапи розробки імітаційної моделі банківського продукту.
Діагностика клієнта банку.
Описати структуру цілей бізнес-діагностики підприємства для технології фінансового менеджменту клієнта.
Маркетинг клієнта банку.
Фінансова оцінка клієнта як важливий розділ бізнес-діагностики.

Організація процедури кредитування.
Облікова політика підприємства-клієнта.
Описати основні параметри, за якими кредитний менеджер оцінює здатність повернення кредиту заявником.
Оцінка рентабельності комерційної угоди.
Банківські ризики: сутність, класифікація.
Управління кредитним ризиком.
Описати одну з існуючих методик аналізу кредитоспроможності позичальника.
Оцінка ризику споживчого кредиту.
Управління відсотковим ризиком.
Управління ризиком ліквідності.
Операційний ризик.
Принципи управління банківськими ризиками.
Етапи формування та реалізації політики управління банківськими ризиками.
Описати систему внутрішніх механізмів нейтралізації банківських ризиків.
Спеціальні методи управління банківськими ризиками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ "
 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ
  зазначенням їх сторінок. Важливими розділами письмової роботи є введення і висновок. У вступі обгрунтовується тема контрольної роботи, її актуальність, або з наукової точки зору (ступінь вивченості проблеми, різні теорії, дискусії тощо), або з сучасних позицій. Позначається коло складових її проблем, визначаються цілі, завдання роботи, дається короткий огляд, і аналізуються
 2. С.А. Жидков. Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с., 2008
  вказівки для практичних занять, методичний посібник з виконання курсової роботи, методичний посібник для виконання контрольної роботи, методичні вказівки з написання реферату, тести, приблизний перелік питань для підготовки до іспиту (заліку) по всьому курсу, учебнометодіческое забезпечення дисципліни, глосарій,
 3. 1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
  вказівкою держави. Як визнає генеральний директор КДК Ф. Лагейет, «... ми в 1994 році розширили на прохання державних властей нашу інвестиційну діяльність в секторі малого та середнього бізнесу, в тому числі і на регіональному терені». Політика ЄС щодо малого та середнього бізнесу базується на вертикальному і горизонтальному підходах до вирішення проблем його створення та функціонування.
 4. 6.2. Ліцензування підприємницької діяльності
  зазначенням причин відмови, у тому числі реквізитів акта перевірки можливості виконання здобувачем ліцензійних вимог і умов. Ліцензія видається ліцензують органами протягом трьох днів після подання здобувачем документа, що підтверджує сплату державного мита за надання ліцензії в розмірах і порядку, що встановлені законодавством Російської Федерації про
 5. 8.2. Форми безготівкових розрахунків
  зазначеної в ньому суми чекодержателю. Чекодавцем є юридична особа, яка має грошові кошти в банку, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків, чекодержателем - юридична особа, на користь якої виданий чек, платником - банк, у якому знаходяться грошові кошти чекодавця. Чек оплачується платником за рахунок грошових коштів чекодавця. Чекодавець не має
 6. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ
  вказівки на необхідність обгрунтування цілей програми, наявності здолав за рішенням проблеми і ряд інших. З нашої точки зору, для прийняття рішення про розробку ФЦП, виходячи із зазначеної вище моделі, необхідні наступні обгрунтування: найменування та змістовна постановка проблеми, аналіз причин її виникнення та характеристика її значення для економіки країни і новизна, очікувана зміна
 7. ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОСІЙСЬКИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
  вказаними правилами, регламентуються федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності. Система перевірки якості роботи індивідуальних аудиторів та аудиторських організацій зовнішніми перевіряючими встановлюється уповноваженим федеральним органом, який може проводити такі перевірки як своїми силами, так і делегувати право проведення таких перевірок акредитованим професійним
 8. Питання 9.5. Фінансова звітність фірми і її значення.
  Вказівками), затвердженим Мінфіном і Держкомстатом 271 Російської Федерації. Єдина система показників звітності організації дозволяє складати звітні зведення по окремих галузях, економічним районам, республікам і по всьому народному господарству в цілому. Звітність організацій класифікують за видами, періодичності складання, ступеня узагальнення звітних даних. За видами звітність
 9. Контрольне тестування з курсу «Економіка фірм»
  зазначення конкретного адресата? 57. Що з перерахованого не відноситься кразделам бізнес-плану: а) характеристика продукції та стратегія маркетингу; 360 б) аналіз конкуренції і попиту; в) рентабельність і величина доходу. 58. Необхідність перетворення в зовнішньоекономічній діяльності визначається: а) вступом Росії в НАТО; б) розпадом Союзу і несприятливої ??структурою
 10. 1.3. Розробка системи показників комплексної оцінки еколого-економічної ефективності інвестиційного проекту
  зазначений коефіцієнт. У спеціалізованій літературе30 даний показник називається «коефіцієнт проникності стоку». Автор не згоден з подібною назвою, оскільки воно не тільки не відображає суті даного показника, але й вносить плутанину в його кількісні характеристики: чим твердіше покриття, тим вище коефіцієнт. А судячи з назви «коефіцієнт проникності стоку», має бути навпаки.