Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. Чечевіцина, І. Н. Чуєв. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 с. - (Вища освіта), 2006 - перейти до змісту підручника

Питання 8.3. Класифікація витрат за економічними елементами. Кошторис витрат

Основним завданням визначення собівартості є встановлення оптимального рівня витрат, виявлення резервів економії. Угрупування витрат за економічними елементами відображається у кошторисі витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). У кошторисі збираються витрати по спільності економічного змісту. Наприклад, по елементу «Зарплата основна і додаткова" показується весь фонд оплати праці незалежно від того, якої категорії працівників він призначений.

Амортизація основних фондів відображає загальну суму нарахованого зносу від усіх видів основних фондів (обладнання, виробничих і адміністративних будівель, транспорту тощо).

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію виступає зведеним узагальнюючим документом. На підставі кошторису ус-

227

новлюють загальні витрати на виробництво і реалізацію (для цього всі витрати з виробництва сумуються, сума показує загальний підсумок витрат на виробництво і реалізацію.

За кошторисом витрат обчислюється собівартість валової, товарної і реалізованої продукції, зміна залишку незавершеного виробництва, списуються витрати на невиробничі рахунки, встановлюється прибуток (або збиток) реалізованої продукції і витрати на 1 карбованець товарної продукції. Самотній розріз витрат дозволяє визначити загальний обсяг споживаних видів ресурсів, визначає потребу в оборотних коштах.

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію являє собою зведений розрахунок, суммирующий витрати на виробництво і збут продукції.

Кошторис складається за економічними елементами, перелік і склад яких є єдиним. Це забезпечує сводімость витрат за елементами в цілому і дозволяє стежити за змінами в структурі собівартості.

Складання кошторису починається з визначення кошторису витрат допоміжних цехів , тобто продукція допоміжних цехів споживається основними цехами, витрати входять в собівартість основних цехів. Кошторис витрат по допоміжних цехах включає: власні витрати допоміжного цеху, вартість робіт і послуг, виконаних або наданих їм іншими цехами, вартість робіт і послуг для інших цехів . Потім складають кошториси витрат з обслуговування та управління виробництвом (загальновиробничі, загальногосподарські, позавиробничі витрати), а також кошторису за окремими видами спеціальних витрат (кошторису Пусконаладоч-них робіт, з освоєння продукції, транспортно-заготі-тільні витрати). Наявність цих кошторисів дозволяє перейти до складання кошторису витрат на виробництво по основних цехах, що дозволяє визначити кошторис витрат по суб'єкту господарювання в цілому.

Сума витрат по кошторису більше собівартості валової продукції. Для визначення собівартості валової продукції необхідно з суми витрат по кошторисі відняти витрати на виконання робіт і послуг, які не включаються до валової продукції (витрати, пов'язані з обслуговуванням побутових потреб; затра-

2 лютого 8

ти на капітальне будівництво ; збитки від стіхійнигх лих) і врахувати зміни витрат майбутніх періодів:

ВПС = Ісм - РНЕ вкл.

вп + Ірбп,

збільшення віднімається, а зменшення підсумовується, при цьому

ВПС - собівартість валової продукції, Ісм - підсумок за кошторисом;

РНЕ вкл. вп - витрати, що не включаються в валову продукцію;

Ірбп - зміна витрат майбутніх періодів.

На підставі собівартості валової продукції визначається собівартість товарної продукції, яка дає можливість розрахувати витрати на 1 карбованець товарної продукції (31ртп ):

ТПС - ВПС + Рком + Інзп.

Прірасчете собівартості товарної продукції собівартість валової продукції збільшується на комерційні (позавиробничі) витрати (Рком) і коригується на зміну незавершеного виробництва (Інзп).

На закінчення визначається собівартість реалізованої продукції (РПС):

РПС = ТПС + ИГП.

Себестоимостьреализованной продукції визначається шляхом коригування собівартості товарної продукції на зміну готової продукції на складі (ІГП).

Втрати від шлюбу не плануються, вони включаються у фактичну собівартість. До кошторису витрат включаються витрати всіх підрозділів.

Кошторис витрат складається без внутрішньозаводського обороту, тобто в неї не включається вартість продукції власного виробництва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 8.3. Класифікація витрат за економічними елементами. Кошторис витрат"
 1. Питання 8.9. Цінова стратегія фірми.
  класифікації витрат за статьямрасхода? 5. Яка ознака покладений в основу розподілу витрат на прямі і непрямі? 6. Вкажіть відміну калькуляції отсмети витрат. 7. Чтохарактерізует критичний (беззбитковий) обсяг продажів? 8. Назвіть функції ціни. 9.Назовіте групи факторів, вліяющіхнауровень цін. 10. На які види класифікуються ціни за ступенем свободи від впливу держави
 2. 2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ЛІТЕРАТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  питань програми курсу. 57 Вибір теми реферату здійснюється студентом самостійно, студент може запропонувати і свою тему реферату, що не увійшла в пропонований перелік
 3. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  питання про те, до якої сфери народного господарства (виробничої або невиробничої) відноситься освітня організація, досі є дискусійним. Одні вчені вважають, що вища освітня організація однозначно відноситься до невиробничої сфери, інші - що вона частково безпосередньо пов'язана з матеріальним виробництвом. Так, представники класичної політекономії та
 4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ РЕГІОНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
  питань його формування. Від фіксації основних складових інвестиційного клімату необхідно перейти до управління ім. Необхідно знайти або створити глобальну (єдину, всеосяжну, всеохоплюючу масову, взаємопов'язану і взаимоувязанную) технологію управління інвестиційною привабливістю на всіх рівнях управління. Управління інвестиціями і власне управління інвестиційним
 5. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
  питання: «Наскільки необхідне використання тієї чи іншої інформаційної системи?» Справа в тому, що впровадження нових інформаційних систем - вельми дороге захід, який вимагає не тільки дорогих програмних засобів, а й значних витрат на обладнання, залучення нового технічного персоналу і великих витрат на перенавчання всього персоналу фірми або організації. Нерідко невдале
 6. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ
  питання: чи є кошти для фінансування проектів, який технічний та технологічний потенціал діючого виробництва, чи достатній професійний і кваліфікаційний рівень управлінського і виробничого персоналу, взаємодію з навколишнім середовищем і проблеми безпеки праці - життєво необхідні для обгрунтування внутрішніх умов здійснення інвестицій у нефінансові
 7. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ: ПОГЛЯД ФАХІВЦІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  питань у цій галузі на прикладі двох великих промислових підприємств, розташованих у різних регіонах країни і працюють в різних галузях - ВАТ «Завод« Саранськкабель »(м. Саранськ) і ВАТ «Трубодеталь» (м. Челябінськ). Вибір грунтується на тому, що на даних підприємствах робота в сфері якості має тривалу історію, в даний час створена і сертифікована система менеджменту
 8. РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТОВАРІВ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
  питання про ідентичність цих понять існує ряд міркувань, по яких необхідний аналіз умов і факторів, що визначають їх найбільш доцільне використання. Насамперед відзначимо, що всі ці визначення різняться за широтою охоплення інвестиційного процесу. У будь-якому випадку аналіз процесів становлення цих понять вимагає попереднього розгляду його аналізом історично сформованих
 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  питань з організаційно-правовому статусу підприємств, порядку розподілу фінансових потоків між підприємствами та бюджетами. По-друге, необхідність підтримки різного рівня взаємин: з одного боку, - з постачальниками - природними монополістами ринку енергосировинного ресурсів, а з іншого - з численними клієнтами - юридичними та фізичними особами. Реформування
 10. 6.2. Класифікація витрат на виробництво продукції
  питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням характеру і структури виробництва. В метою аналізу всього різноманіття витрат, що входять в собівартість продукції, застосовуються дві взаємодоповнюючі класифікації: поелементно; калькуляційна. Однорідні за своїм економічним змістом витрати називаються економічними елементами незалежно від
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха