Головна
ГоловнаЕкономічна географіяПідручники з економічної географії → 
Наступна »
Полухін Євген Васильович. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кащщдата географічних наук, 2006 - перейти до змісту підручника

Введення

Дисертація присвячена вивченню впливу вільних економічних зон на соціально-економічний розвиток території на основі аналізу світового та вітчизняного досвіду створення різних типів вільних економічних зон в різні періоди часу.

Розробка цієї проблеми спирається на теоретичні роботи з економічної географії, географії світового господарства, міжнародної економіки, практичний досвід діяльності господарюючих суб'єктів різного рівня - від рівня окремого підприємства до масштабів держав і надго-жавних утворень.

Актуальність теми. Вільні економічні зони (ВЕЗ) - одна з найбільш поширених форм нової (глобальної) моделі міжнародного поділу праці, покликана "підтягти" найбільш відсталі регіони та країни світу до рівня, необхідного для включення в нескінченний світ торгівлі, економічного і науково-технічного співробітництва між країнами та їх окремими регіонами.

Актуальність обраної теми наукової роботи полягає в тому, що в умовах господарювання в сучасній Росії, в умовах триваючого переходу до принципів ринкової економіки, в сучасних загальносвітових процесах вільні економічні зони набувають все більшу роль як якісь «оазиси »фінансового та економічного благополуччя, зосередження високих технологій, все найбільш прогресивного. Безперечно те, що ВЕЗ докорінно змінюють усі сфери життя суспільства, приносячи з собою не тільки фінансове благополуччя населення, додаткові робочі місця, розвинену інфраструктуру, прискорення економічного розвитку, а й можливі екологічні проблеми, підвищення рівня злочинності, посилення «тіньового» сектора в економіці . Необхідно передбачати і намагатися мінімізувати негативні наслідки їхньої діяльності. Саме тому необхідно різнобічне вивчення кращих зразків світового та вітчизняного досвіду в сфері створення та діяльності ВЕЗ і особливо наслідків і змін у житті регіону, до яких необоротно призведе створення таких економічних утворень.

Крім того, необхідно помститися, що в Росії при дослідженні проблем СЕЗ практично відсутня, або слабко виражений методичний підхід до комплексного аналізу умов функціонування різних типів ВЕЗ в різних соціально-економічних, природних та геополітичних умовах.

Вибір в якості об'єкта дослідження усього розмаїття типів і форм вільних економічних зон, які організовуються в світі і Росії, обумовлений тим, що питання організації пільгових податкових режимів і залучення іноземних інвесторів на території Росії і Краснодарського краю для інтенсифікації економічного і соціального розвитку території актуальний як ніколи. Останнім часом він піднімається досить часто на самих різних рівнях державної влади. Не випадково, такими швидкими темпами була розроблена і прийнята нова редакція закону «Про особливі економічні зони на території Російської Федерації». З одного боку, видно необхідність підвести законодавчу базу під давно працюючий механізм, з іншого - необхідно впорядкувати процес роздачі муніципальних утворень пільг і преференцій.

Предметом дослідження виступають вільні економічні зони, їх типологія і територіальна організація.

Мета роботи полягає у виявленні впливу діяльності різних типів СЕЗ на соціально-економічний розвиток суспільства.

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: -

проаналізувати еволюцію вільних економічних зон і виділити етапи їх організації та розвитку -

виділити основні типи ВЕЗ, організованих у світі -

проаналізувати світовий досвід створення різних типів вільних економічних зон, характер пільг -

визначити цілі створення ВЕЗ і найбільш сприятливі умови їх розвитку , основні види пільг -

виявити залежність певних типів ВЕЗ від рівня економічного розвитку країни та району базування -

підсумувати історію створення різних типів ВЕЗ на території Росії -

провести аналіз сучасного стану регіонів Росії, в яких були створені різні, типи СЕЗ, виявити їх роль в економічному розвитку території та подальші перспективи розвитку

Теоретичною та методологічною основою послужили міжнародні конвенції, постанови Уряду, законодавчі акти (федеральні і суб'єктів РФ), праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені питанням визначення, класифікації, історії розвитку та становлення, аналізу сучасного стану СЕЗ, серед яких значне місце зайняли праці Максаковского В.

П., Кузнєцової О.В., Смородинської Н., Капустіна А., Кузьмснко В.П., Кузнєцової Л.І., Шеховцова А., Данько Т, Окрут 3., Швидак Н.Г., Стрельцова Е ., Семенова Г., Андріанова В.Д. та інших авторів, які зробили значний внесок у багатостороннє дослідження даних проблем.

Методи дослідження. У процесі роботи були використані порівняльно-географічний, картографічний, статистичний, типологічний, розрахунково-конструктивний, історико-географічний методи. При створенні картографічних матеріалів використовувалися програмні продукти ESRI Arclnfo 8.3, Golden Software Surfer 8, Corel Draw 11.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження послужили: -

статті та аналітичні огляди Робочого центру економічних реформ при Уряді РФ, підсумкові та проміжні звіти Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ, постанови Уряду РФ, дані Держкомстату РФ і Краснодарського краю -

федеральні закони та нормативні акти -

програмні матеріали та нормативно-правова документація органів самоврядування суб'єктів РФ -

статті та аналітичні огляди вітчизняних і зарубіжних авторів -

статистичні матеріали про результати діяльності вітчизняних і зарубіжних СЕЗ -

статистичні, картографічні, фондові та інші матеріали організацій Краснодарського краю за 1990-2005 роки -

підсумкові звіти департаменту економічного розвитку, інвестицій і зовнішній зв'язків Краснодарського краю -

дані періодичної преси Наукова новизна: -

Систематизовано великий матеріал в області світового та вітчизняного досвіду створення і діяльності різних типів вільних економічних зон -

Проведено районування території Росії на предмет перспективності для організації на території її суб'єктів різних типів ОЕЗ -

Проаналізовано юридична основа створення і функціонування ОЕЗ в Росії -

Визначено позитивні та негативні аспекти впливу режиму СЕЗ на економічний і соціальний розвиток регіону (на вітчизняних і зарубіжних прикладах) -

Досліджено проблеми та перспективи розвитку ОЕЗ на території Росії -

Проведено порівняння провідних вітчизняних ВЕЗ з їх зарубіжними аналогами, виділені умови, якими повинен володіти регіон, для успішного створення ВЕЗ на його території, характер пільг, результати роботи -

Розкрито тісна залежність успішної діяльності ВЕЗ від соціально-економічних умов, розмірів і господарського освоєння території базування СЕЗ -

Виявлено необхідність вибору типу ВЕЗ залежно від характеру базових можливостей території -

Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи СЕЗ в залежності від юридичної норм і нормативно-правової бази діяльності СЕЗ на даній території (країни, регіону)

Практична значимість.

Полягає у великому пізнавальному значенні роботи, завдяки чому можливе зрозуміти причини різноманіття форм економічної діяльності та місце кожної з них у загальному цивілізаційному процесі підвищення рівня і якості життя людства. За своєю суттю, вільні економічні зони - це малі прискорювачі розвитку світової економіки, хоча і суперечливі за своєю суттю. Отримані висновки можуть бути використані для більш ефективного розвитку і розміщення виробничих сил, інтенсифікації процесу розвитку регіонів.

На захист виносяться: 1)

Аналіз світового досвіду розвитку режимів податкового сприяння 2)

Класифікація вільних економічних зон 3)

Аналіз розвитку регіонів Росії, на території яких є сприятливі умови для створення та розвитку ОЕЗ 4)

Позитивні і негативні аспекти впливу встановлення режиму пільгового оподаткування на економічний і соціальний розвиток регіону 5 )

Районування території Росії на предмет перспективності її суб'єктів для створення на їх території режимів ОЕЗ

Впровадження. Матеріали дисертації та методичні вказівки автора можуть слугувати теоретичною базою при виборі території для розміщення ВЕЗ певного типу. Робота містить відомості про фактори негативного і позитивного впливу на ефективність функціонування СЕЗ.

Крім того, матеріали дисертації можуть стати базовою основою для розробки теоретичних курсів «Вільні економічні зони як глобальна модель міжнародного поділу праці, прискорення розвитку депресивних районів і слаборозвинених країн» або «Вільні економічні зони в соціально-економічному розвитку депресивних районів ».

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні теоретичні положення та практичні рекомендації дослідження були повідомлені на регіональних (Краснодар, 2005), всеукраїнських (Майкоп, 2003, 2005) і міжнародних (Москва, 2003) конференціях. За матеріалами дисертації опубліковано 5 робіт.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з вступу, 4 розділів, висновків, літератури, додатків. Основний текст викладено на 186 сторінках машинописного тексту, містить таблиці, малюнки, схеми.

1 Теорія та історія розвитку вільних економічних зон Сучасний етап розвитку світової економіки в цілому і міжнародної торгівлі зокрема характеризується посиленням процесів інтеграції, лібералізації та підвищення ступеня відкритості національних економік. Завершення переговорів у рамках Генеральної угоди про тарифи і торгівлю і створення Світової організації торгівлі дали додатковий імпульс лібералізації світогосподарських зв'язків і підвищенню ефективності міжнародного поділу праці.

В даний час багато країн звертаються до нетрадиційних форм активізації своєї участі в міжнародному поділі праці. Насамперед, це відноситься до країн, що реалізують екстравертівний модель розвитку національної економіки, орієнтовану на світовий ринок. Експортна спеціалізація стає домінуючої в загальній економічній стратегії не тільки більшості промислово розвинених країн, але і практично всіх нових індустріальних держав, а також окремих країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються.

Одним з важливих складових елементів стратегії експортної орієнтації є спеціальні економічні зони (СЕЗ), які створюються для залучення місцевого й іноземного капіталу, розширення експорту, зростання валютних доходів, отримання доступу до нових технологій, поліпшення стану платіжного балансу і, в кінцевому рахунку, для розвитку національної економіки та її ефективнішою (тісному) інтеграції у світову економіку.

Сукупний обсяг експорту товарів тільки з експортно-виробничих зон зріс з 17 млрд. дол в 1990 р. до 25 млрд. дол в 1995 р. Загальна кількість зайнятих в експортно-виробничих зонах збільшилося за цей період з 2 млн. до 3 млн. чоловік. В офшорних центрах зосереджена майже третина всіх банківських депозитів розвинених країн світу. За оцінками фахівців через всі світові спеціальні економічні зони найближчим часом буде проходити від 10 до 20% світового товарообігу.

Наведені дані наочно свідчать про значне зростання вкладу СЕЗ в світовий інтеграційний процес [25].

Про ефективність СЕЗ свідчить досвід першої спеціальної економічної зони Китаю - «Шеньчжень», створеної в 1980 році. Через 5 років діяльності зони обсяг випуску промислової продукції у вартісному вираженні перевищив той же показник 1979 р. в 40 разів, а через 7 років - у 90 разів. До створення СЕЗ Шеньчжень був рибальським селищем з населенням в 20 тис. чоловік, через 5 років це був індустріальний центр з населенням в 1 млн. чоловік, а через 8 років - з населенням в 5 млн. чол. За 5 років в економіку ВЕЗ були залучені іноземні інвестиції на суму 51,3 млрд. доларів.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. VII. ТЕСТИ
  введення в керівництво «своєї» людини; 62 б) купівлі контрольного пакета акцій; в) встановлення єдиних цін на продукцію; г) встановлення єдиних стандартів виробництва, управління і т.д. Державне або муніципальне торгове підприємство належить до: а) комерційним організаціям; б) некомерційним організаціям. Некомерційною організацією є: а) союзи, б) асоціації;
 2. 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ
  введення і висновок. У вступі обгрунтовується тема контрольної роботи, її актуальність, або з наукової точки зору (ступінь вивченості проблеми, різні теорії, дискусії тощо), або з сучасних позицій. Позначається коло складових її проблем, визначаються цілі, завдання роботи, дається короткий огляд, і аналізуються вивчені джерела та література. У висновку підводяться підсумки
 3.  3. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
    введенні містяться обгрунтування актуальності теми дослідження для суспільства в цілому і для окремого підприємства. Вказується об'єкт дослідження підприємство, на якому студент проходив виробничу практику. Формується мета і завдання дослідження. Перераховуються методи, застосовувані в ході дослідження. Вказуються джерела первинної та вторинної економічної та комерційної інформації. У
 4.  2. ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
    Курсова робота, виконувана студентами, які навчаються за спеціальністю 08.03.01 «Комерція (торгова справа)», повинна мати наступну структуру: л ч, Об'єм, Розділи курсової роботи. . (Стор. комп. Тексту) Титульний лист 1 Зміст 1 Вступ 23 Теоретичний розділ (вказується назва) 810 Аналітичний розділ (вказується назва) 1520 Пропозиції та рекомендації (вказується назва) 810
 5.  ПРИМІРНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ Варіант 1
    Тема: Роль маркетингу в організації комерційної діяльності торговельного підприємства ТОВ «Слов'янка». Введення. Теоретичні аспекти та особливості комплексу маркетингу в сучасній торгівлі. Стан маркетингу на досліджуваному підприємстві торгівлі. Коротка организационноэкономическая характеристика ТОВ «Слов'янка». Аналіз ситуації, кон'юнктури ринку. Асортиментна стратегія магазина.
 6.  Варіант 2
    Тема: Оптова торгівля підприємства ВАТ «Сосновський маслоробстві носиродельних завод» Введення. Теоретичні аспекти оптової торгівлі в сучасних умовах. Сутність, принципи і методи оптової торгівлі. Основні форми оптової торгівлі. Організація оптової торгівлі у ВАТ «Сосновський олійницю сироробний завод» Короткий аналіз фінансового стану підприємства. Система договірних відносин з
 7.  1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
    введення, організаційні нововведення відкривають особливі перспективи для невеликих компаній. Критика «гігантизму» простежувалася у німецького дослідника Фріца Шумахера. У 1973 році він написав роботу «Краса малого: дослідження економіки та її значення для людини». Основна проблема, яка займала Ф. Шумахера, це проблема оптимального розміру організації і критика тенденції організацій до
 8.  3.1. Венчурний механізм підтримки малого бізнесу
    введенням нового податкового законодавства, зокрема, Федерального закону «Про внесення змін і доповнень у частину другу Податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші акти законодавства Російської Федерації про податки і збори, а також про визнання такими, що втратили чинність окремих актів (положень актів) законодавства Російської Федерації про податки і збори », скасовано пільги з
 9.  12.5. Формування асортименту товарів у магазині
    введення в асортимент виробів імпульсивного й оновлення товарів альтернативного попиту. Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників діяльності торгового підприємства в значній мірі залежить від правильного формування асортименту товарів в магазинах. Формування асортименту є процес підбору для реалізації в
 10.  Додаткова література
    Цивільний кодекс Російської Федерації: Ч. 1-2: По сост. на 1 січня. 1998 р. - М.: МАУП, 1998. - 489 с. Ананьін О. Дослідницька програма Торстейна Веблена: 100 років потому / О. Ананьін / / Питання економіки. - 1999. - № 11. 49-62. Афанасьєв М. 1000 років підприємництва на Русі: від Рюрика до Горбачова / М. Афанасьєв / / Ризик. - 1991. - № 2. - С. 74-84. Бєлоусов В.І. Інфраструктура