ГоловнаБізнесТуризм → 
« Попередня Наступна »
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н.. Економіка туристичного ринку, 2010 - перейти до змісту підручника

Завдання для самостійної роботи

1. Розробіть систему модифікації цін для конкретного ви-да туристського продукту (послуги).

2. Вирішіть завдання.

Завдання 1. Визначте собівартість турпродукту, якщо кошторисна собівартість турфірми за звітний період склала 100 ден.ед., обсяг реалізації - 10 турпродуктів.

Завдання 2. Встановіть ціну на турпродукт, якщо його себестоі-тість становить 90 ден. од. Розмір планових накопичень Туроп-ратора дорівнює 6% собівартості, комісія турагентам - 7%, ставка ПДВ - 18%.

Завдання З. У результаті реалізації послуг туристська організація

отримала виручку у розмірі 100 ден. од., при цьому витрати состави-ли 80 ден. од. Визначте чистий прибуток і рентабельність орга-нізації, якщо відомо, що податкові платежі становлять 20% балансового прибутку.

Завдання 4. Чистий прибуток туристської організації склала

100 ден. од., відрахування до фонду накопичення рівні 25% чистого при-були, норматив відрахувань до фонду споживання дорівнює 50% фонду накопичення, норматив відрахувань до резервного фонду - 6% чистого прибутку. Визначте розмір відрахувань з чистого прибутку в кож-ний з фондів і загальну суму відрахувань, а також розмір нерозподіленого-пределенія прибутку.

Завдання 5. Первісна вартість будівлі туристської органі-зації становить 100 ден. од., річна норма амортизації - 1%. Будівля знаходиться в експлуатації 10 років.

Чому дорівнює залишкова вартість?

Завдання 6. Первісна вартість будівлі організації складаючи-ет 100 ден. од., річна норма амортизації - 1%. Будівля знаходиться в експлуатації 10 років. Чому дорівнює знос будівлі?

Завдання 7.

Середньорічна вартість основного капіталу туристської організації в 2003 р. становила 100 ден. од., в 2004 р. - 150 ден. од., а обсяг продажів не змінився. Як зміниться ефективність вико-тання основного капіталу?

Завдання 8. Організація в звітному році отримала виручку від

реалізації послуг у розмірі 600 ден. од. Середньорічний залишок обо-ротного капіталу за цей період склав 100 ден. од. Чому одно число оборотів, здійснених оборотним капіталом?

Завдання 9. Протягом кварталу (90 днів) оборотний капітал ту-рістской організації зробив 9 оборотів. Визначте, скільки днів оборотний капітал перебуває в стадії обігу.

Завдання 10. Виручка від реалізації туристських послуг за місяць з-ставлять в середньому 100 ден. од., а коефіцієнт оборотності оборотного капіталу дорівнює 4. Яка сума вивільниться з оборо-та, якщо коефіцієнт оборотності збільшиться до 5 оборотів на місяць.

Задача 11. Виручка від реалізації послуг туристської організації за

рік склала 100 ден. од. при середньорічній вартості основного капіталу 50 ден. од. Чому дорівнює фондовіддача основного капіталу?

Короткі висновки по розділу 1V

Туристська організація являє собою відкриту економіч-ську систему, яка функціонує за певним механізмом. Грамотне використання елементів цього механізму дозволяє турист-ської організації виконувати свої функції відповідно до гро-ним призначенням і досягати цілей бізнесу.

Джерелами фінансування туристського бізнесу є соб-дарські і позикові кошти. Власні джерела фінансування-ня (статутний капітал, нерозподілений прибуток і ін

) - це осно-ва турбізнесу. У разі недостатності власних коштів органі-зація може заповнити фінансові потреби позиками і креди-тами на умовах терміновості, платності і зворотності. Оптимальне співвідношення власних і позикових джерел фінансування дозволяє організації гідно підготуватися до процесу виробниц-ства і забезпечити собі конкурентоспроможне становище на ринку туристських послуг.

Для здійснення підприємницької діяльності туристська організація повинна розташовувати певним якісним і оптимальним набором виробничих і трудових ресурсів. Тому, приступаючи до виробництва туристських продуктів і послуг, необхідно переконатися в наявності і якості заготовляється ресурсів і персоналу. Саме такий підхід дозволить створити туристські продукти та послуги, затребувані ринком.

Придбані на різних умовах матеріальні і нематері-альні цінності дозволяють туристської організації приступити до виробництва і подальшої реалізації туристичних продуктів і послуг. При цьому процеси виробництва та реалізації в туризмі розмежовані умовно.

Основними економічними показниками туристського бізнесу є: собівартість, ціна, виручка, прибуток і рентабельність. Ці показники тісно пов'язані один з одним: зміна одного з по-казателей незмінно призводить до динаміки інших показників. Крім того, всі ці показники прямо або опосередковано визначають ефек-тивність туристського бізнесу і конкурентоспроможність туристської орга-нізації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання для самостійної роботи "
 1. Балабанов І.Т., Балабанов А.И.. Зовнішньоекономічні зв'язки: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика. - 512с.: ил., 2000

 2. 4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ТА ПЕРЕВІРКИ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ з основних тем курсу
  завдання починаються з розділу ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, головна мета якого - дати можливість студентам перевірити своє розуміння і знання основних термінів і принципів, якими оперує історія економіки. Другий розділ складають ТЕСТИ. При їх виконанні потрібні теоретичні знання для відповідей не конкретні питання. Тестування передбачає оцінку правомірності пропонованих установ.
 3. Тема 8. Становлення ринкових відносин в Росії.
  Завдання для практичної роботи та перевірки отриманих знань з основних тем курсу. Навчальні завдання зібрані за темами курсу, відповідно до робочої програми та планами семінарських занять. Кожне завдання включає два розділи. Перший розділ "Основні терміни і поняття" дозволяє перевірити правильне розуміння і знання основних термінів, які використовуються в курсі "Історія економіки". Другий
 4. 1.Пояснітельная записка-обгрунтування до вивчення курсу «Історія економіки»
  завдань, самостійної роботи, написання рефератів, виступів з доповідями, відповідей на тести. Завдання вивчення дисципліни визначаються вимогами до підготовки кадрів, встановленими у кваліфікаційній характеристиці фахівців за всіма спеціальностями, вимогами до знань і вмінь, якими вони повинні володіти. Основне завдання полягає в умінні використовувати набуті теоретичні
 5. ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  робота студента 34/2 Види контролю: поточний курсова робота
 6. 4.2 . Матеріально-технічне забезпечення PR, оргтехніка
  завдання для контролю Який мінімальний набір матеріально-технічного забезпечення PR-діяльності на фірмі? Які сучасні технічні засоби і технології можуть використовуватися в PR-діяльності? Чи відносяться до матеріально-технічного забезпечення PR оргтехніка, транспорт, канцелярське приладдя, технологічне виробниче обладнання, що використовується сировину? Чому? Які
 7. ТЕМА «ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ»
  завдання для контролю: Назвіть цілі комерційної роботи роздрібного торгового підприємства. Вкажіть значимість цільової програми стратегічного планування для розвитку комерційної діяльності в роздрібній торгівлі. Розкрийте завдання і зміст комерційної діяльності роздрібного торгового підприємства. Розгляньте функції роздрібної торгівлі в сучасних умовах. Література: основна
 8. ТЕМА «Бізнеспланування»
  завдання для контролю: Розкрийте зміст окремих частин бизнесплана, і з якою метою він складається в торгівлі? Який етап складання бизнесплана є найважливішим? Чому лише деякі коммерсантыпредприниматели складають бізнесплан? Література: основна (4,5) додаткова
 9. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  завдання для контролю: Які Ви знаєте форми і методи оптової торгівлі ? Розкрийте цілі та комерційні функції оптового торгового підприємства. 22 Перерахуйте ознаки і вкажіть сфери кооперації в оптовій торгівлі. Дайте характеристику складському господарству в оптовій торгівлі. Література: основна (2,3,4,5) дополнительна
 10. ТЕМА «ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ»
  завдання для контролю: Служба збуту на господарському підприємстві. Дайте короткий опис організації її роботи, складу, розподілу прав і обов'язків, організації контролю за виконанням. Що Ви знаєте про зовнішньому і внутрішньому середовищі системи управління збутом, культурі організації збуту? Розкажіть про стратегії орієнтування збутової діяльності підприємства на основі врахування стану ринку,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха